ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਮਿਲਹਿ ਸੇ ਵਿਛੁੜਹਿ ਨਾਹੀ ਸਹਜੇ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੨॥

This shabad is on Ang 122 of Guru Granth Sahib.

ਮਾਝ ਮਹਲਾ

Maajh Mehalaa 3 ||

Maajh, Third Mehl:

ਮਾਝ (ਮਃ ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੨੨


ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੋਹਹਿ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰੇ

Thaerae Bhagath Sohehi Saachai Dharabaarae ||

Your devotees look beautiful in the True Court.

ਮਾਝ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੨ ਪੰ. ੧੮
Raag Maajh Guru Amar Das


ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਨਾਮਿ ਸਵਾਰੇ

Gur Kai Sabadh Naam Savaarae ||

Through the Word of the Guru's Shabad, they are adorned with the Naam.

ਮਾਝ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੨ ਪੰ. ੧੯
Raag Maajh Guru Amar Das


ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਰਹਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੧॥

Sadhaa Anandh Rehehi Dhin Raathee Gun Kehi Gunee Samaavaniaa ||1||

They are forever in bliss, day and night; chanting the Glorious Praises of the Lord, they merge with the Lord of Glory. ||1||

ਮਾਝ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੨ ਪੰ. ੧੯
Raag Maajh Guru Amar Das


ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਨਾਮੁ ਸੁਣਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ

Ho Vaaree Jeeo Vaaree Naam Sun Mann Vasaavaniaa ||

I am a sacrifice, my soul is a sacrifice, to those who hear and enshrine the Naam within their minds.

ਮਾਝ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩ ਪੰ. ੧
Raag Maajh Guru Amar Das


ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਚਾ ਊਚੋ ਊਚਾ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

Har Jeeo Sachaa Oocho Oochaa Houmai Maar Milaavaniaa ||1|| Rehaao ||

The Dear Lord, the True One, the Highest of the High, subdues their ego and blends them with Himself. ||1||Pause||

ਮਾਝ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩ ਪੰ. ੧
Raag Maajh Guru Amar Das


ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ

Har Jeeo Saachaa Saachee Naaee ||

True is the Dear Lord, and True is His Name.

ਮਾਝ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩ ਪੰ. ੨
Raag Maajh Guru Amar Das


ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਕਿਸੈ ਮਿਲਾਈ

Gur Parasaadhee Kisai Milaaee ||

By Guru's Grace, some merge with Him.

ਮਾਝ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩ ਪੰ. ੨
Raag Maajh Guru Amar Das


ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਮਿਲਹਿ ਸੇ ਵਿਛੁੜਹਿ ਨਾਹੀ ਸਹਜੇ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੨॥

Gur Sabadh Milehi Sae Vishhurrehi Naahee Sehajae Sach Samaavaniaa ||2||

Through the Word of the Guru's Shabad, those who merge with the Lord shall not be separated from Him again. They merge with intuitive ease into the True Lord. ||2||

ਮਾਝ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩ ਪੰ. ੨
Raag Maajh Guru Amar Das


ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਕਛੂ ਹੋਇ

Thujh Thae Baahar Kashhoo N Hoe ||

There is nothing beyond You;

ਮਾਝ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩ ਪੰ. ੩
Raag Maajh Guru Amar Das


ਤੂੰ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖਹਿ ਜਾਣਹਿ ਸੋਇ

Thoon Kar Kar Vaekhehi Jaanehi Soe ||

You are the One who does, sees, and knows.

ਮਾਝ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩ ਪੰ. ੩
Raag Maajh Guru Amar Das


ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਗੁਰਮਤਿ ਆਪਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੩॥

Aapae Karae Karaaeae Karathaa Guramath Aap Milaavaniaa ||3||

The Creator Himself acts, and inspires others to act. Through the Guru's Teachings, He blends us into Himself. ||3||

ਮਾਝ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩ ਪੰ. ੪
Raag Maajh Guru Amar Das


ਕਾਮਣਿ ਗੁਣਵੰਤੀ ਹਰਿ ਪਾਏ

Kaaman Gunavanthee Har Paaeae ||

The virtuous soul-bride finds the Lord;

ਮਾਝ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩ ਪੰ. ੪
Raag Maajh Guru Amar Das


ਭੈ ਭਾਇ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਏ

Bhai Bhaae Seegaar Banaaeae ||

She decorates herself with the Love and the Fear of God.

ਮਾਝ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩ ਪੰ. ੫
Raag Maajh Guru Amar Das


ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਸਚ ਉਪਦੇਸਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੪॥

Sathigur Saev Sadhaa Sohaagan Sach Oupadhaes Samaavaniaa ||4||

She who serves the True Guru is forever a happy soul-bride. She is absorbed in the true teachings. ||4||

ਮਾਝ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩ ਪੰ. ੫
Raag Maajh Guru Amar Das


ਸਬਦੁ ਵਿਸਾਰਨਿ ਤਿਨਾ ਠਉਰੁ ਠਾਉ

Sabadh Visaaran Thinaa Thour N Thaao ||

Those who forget the Word of the Shabad have no home and no place of rest.

ਮਾਝ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩ ਪੰ. ੬
Raag Maajh Guru Amar Das


ਭ੍ਰਮਿ ਭੂਲੇ ਜਿਉ ਸੁੰਞੈ ਘਰਿ ਕਾਉ

Bhram Bhoolae Jio Sunnjai Ghar Kaao ||

They are deluded by doubt, like a crow in a deserted house.

ਮਾਝ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩ ਪੰ. ੬
Raag Maajh Guru Amar Das


ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਤਿਨੀ ਦੋਵੈ ਗਵਾਏ ਦੁਖੇ ਦੁਖਿ ਵਿਹਾਵਣਿਆ ॥੫॥

Halath Palath Thinee Dhovai Gavaaeae Dhukhae Dhukh Vihaavaniaa ||5||

They forfeit both this world and the next, and they pass their lives suffering in pain and misery. ||5||

ਮਾਝ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੫:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩ ਪੰ. ੬
Raag Maajh Guru Amar Das


ਲਿਖਦਿਆ ਲਿਖਦਿਆ ਕਾਗਦ ਮਸੁ ਖੋਈ

Likhadhiaa Likhadhiaa Kaagadh Mas Khoee ||

Writing on and on endlessly, they run out of paper and ink.

ਮਾਝ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩ ਪੰ. ੭
Raag Maajh Guru Amar Das


ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਕੋਈ

Dhoojai Bhaae Sukh Paaeae N Koee ||

Through the love with duality, no one has found peace.

ਮਾਝ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩ ਪੰ. ੭
Raag Maajh Guru Amar Das


ਕੂੜੁ ਲਿਖਹਿ ਤੈ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਹਿ ਜਲਿ ਜਾਵਹਿ ਕੂੜਿ ਚਿਤੁ ਲਾਵਣਿਆ ॥੬॥

Koorr Likhehi Thai Koorr Kamaavehi Jal Jaavehi Koorr Chith Laavaniaa ||6||

They write falsehood, and they practice falsehood; they are burnt to ashes by focusing their consciousness on falsehood. ||6||

ਮਾਝ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੬:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩ ਪੰ. ੮
Raag Maajh Guru Amar Das


ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੋ ਸਚੁ ਲਿਖਹਿ ਵੀਚਾਰੁ

Guramukh Sacho Sach Likhehi Veechaar ||

The Gurmukhs write and reflect on Truth, and only Truth.

ਮਾਝ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩ ਪੰ. ੮
Raag Maajh Guru Amar Das


ਸੇ ਜਨ ਸਚੇ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ

Sae Jan Sachae Paavehi Mokh Dhuaar ||

The true ones find the gate of salvation.

ਮਾਝ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩ ਪੰ. ੯
Raag Maajh Guru Amar Das


ਸਚੁ ਕਾਗਦੁ ਕਲਮ ਮਸਵਾਣੀ ਸਚੁ ਲਿਖਿ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੭॥

Sach Kaagadh Kalam Masavaanee Sach Likh Sach Samaavaniaa ||7||

True is their paper, pen and ink; writing Truth, they are absorbed in the True One. ||7||

ਮਾਝ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੭:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩ ਪੰ. ੯
Raag Maajh Guru Amar Das


ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅੰਤਰਿ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ

Maeraa Prabh Anthar Baithaa Vaekhai ||

My God sits deep within the self; He watches over us.

ਮਾਝ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩ ਪੰ. ੧੦
Raag Maajh Guru Amar Das


ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਿਲੈ ਸੋਈ ਜਨੁ ਲੇਖੈ

Gur Parasaadhee Milai Soee Jan Laekhai ||

Those who meet the Lord, by Guru's Grace, are acceptable.

ਮਾਝ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩ ਪੰ. ੧੦
Raag Maajh Guru Amar Das


ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ ॥੮॥੨੨॥੨੩॥

Naanak Naam Milai Vaddiaaee Poorae Gur Thae Paavaniaa ||8||22||23||

O Nanak, glorious greatness is received through the Naam, which is obtained through the Perfect Guru. ||8||22||23||

ਮਾਝ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੮:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩ ਪੰ. ੧੦
Raag Maajh Guru Amar Das