Neenadh Viaapiaa Kaam Santhaapiaa Mukhahu Har Har Kehaavai ||
ਨੀਂਦ ਵਿਆਪਿਆ ਕਾਮਿ ਸੰਤਾਪਿਆ ਮੁਖਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਹਾਵੈ ॥

This shabad Jis No Thoo Santhusatt Kalamal This Khee || is by Guru Arjan Dev in Raag Raamkali on Ang 960 of Sri Guru Granth Sahib.

ਸਲੋਕ ਮਃ

Salok Ma 5 ||

Shalok, Fifth Mehl:

ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੯੬੦


ਅੰਦਰਹੁ ਅੰਨਾ ਬਾਹਰਹੁ ਅੰਨਾ ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਗਾਵੈ

Andharahu Annaa Baaharahu Annaa Koorree Koorree Gaavai ||

Blind inwardly, and blind outwardly, he sings falsely, falsely.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੦ ਪੰ. ੫
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਦੇਹੀ ਧੋਵੈ ਚਕ੍ਰ ਬਣਾਏ ਮਾਇਆ ਨੋ ਬਹੁ ਧਾਵੈ

Dhaehee Dhhovai Chakr Banaaeae Maaeiaa No Bahu Dhhaavai ||

He washes his body, and draws ritual marks on it, and totally runs after wealth.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੦ ਪੰ. ੫
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਅੰਦਰਿ ਮੈਲੁ ਉਤਰੈ ਹਉਮੈ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ਜਾਵੈ

Andhar Mail N Outharai Houmai Fir Fir Aavai Jaavai ||

But the filth of his egotism is not removed from within, and over and over again, he comes and goes in reincarnation.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੦ ਪੰ. ੬
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਨੀਂਦ ਵਿਆਪਿਆ ਕਾਮਿ ਸੰਤਾਪਿਆ ਮੁਖਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਹਾਵੈ

Neenadh Viaapiaa Kaam Santhaapiaa Mukhahu Har Har Kehaavai ||

Engulfed in sleep, and tormented by frustrated sexual desire, he chants the Lord's Name with his mouth.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੦ ਪੰ. ੬
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਬੈਸਨੋ ਨਾਮੁ ਕਰਮ ਹਉ ਜੁਗਤਾ ਤੁਹ ਕੁਟੇ ਕਿਆ ਫਲੁ ਪਾਵੈ

Baisano Naam Karam Ho Jugathaa Thuh Kuttae Kiaa Fal Paavai ||

He is called a Vaishnav, but he is bound to deeds of egotism; by threshing only husks, what rewards can be obtained?

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੦ ਪੰ. ੭
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਹੰਸਾ ਵਿਚਿ ਬੈਠਾ ਬਗੁ ਬਣਈ ਨਿਤ ਬੈਠਾ ਮਛੀ ਨੋ ਤਾਰ ਲਾਵੈ

Hansaa Vich Baithaa Bag N Banee Nith Baithaa Mashhee No Thaar Laavai ||

Sitting among the swans, the crane does not become one of them; sitting there, he keeps staring at the fish.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੦ ਪੰ. ੭
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਜਾ ਹੰਸ ਸਭਾ ਵੀਚਾਰੁ ਕਰਿ ਦੇਖਨਿ ਤਾ ਬਗਾ ਨਾਲਿ ਜੋੜੁ ਕਦੇ ਆਵੈ

Jaa Hans Sabhaa Veechaar Kar Dhaekhan Thaa Bagaa Naal Jorr Kadhae N Aavai ||

And when the gathering of swans looks and sees, they realize that they can never form an alliance with the crane.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੦ ਪੰ. ੮
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ ਬਗੁ ਡਡਾ ਭਾਲਣ ਜਾਵੈ

Hansaa Heeraa Mothee Chuganaa Bag Ddaddaa Bhaalan Jaavai ||

The swans peck at the diamonds and pearls, while the crane chases after frogs.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੦ ਪੰ. ੯
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਉਡਰਿਆ ਵੇਚਾਰਾ ਬਗੁਲਾ ਮਤੁ ਹੋਵੈ ਮੰਞੁ ਲਖਾਵੈ

Ouddariaa Vaechaaraa Bagulaa Math Hovai Mannj Lakhaavai ||

The poor crane flies away, so that his secret will not be exposed.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੯ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੦ ਪੰ. ੯
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਜਿਤੁ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਹੀ ਲਾਗਾ ਕਿਸੁ ਦੋਸੁ ਦਿਚੈ ਜਾ ਹਰਿ ਏਵੈ ਭਾਵੈ

Jith Ko Laaeiaa Thith Hee Laagaa Kis Dhos Dhichai Jaa Har Eaevai Bhaavai ||

Whatever the Lord attaches one to, to that he is attached. Who is to blame, when the Lord wills it so?

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੧੦ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੦ ਪੰ. ੧੦
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਰਵਰੁ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਸੋ ਪਾਵੈ

Sathigur Saravar Rathanee Bharapoorae Jis Praapath So Paavai ||

The True Guru is the lake, overflowing with pearls. One who meets the True Guru obtains them.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੧੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੦ ਪੰ. ੧੦
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਸਿਖ ਹੰਸ ਸਰਵਰਿ ਇਕਠੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਹੁਕਮਾਵੈ

Sikh Hans Saravar Eikathae Hoeae Sathigur Kai Hukamaavai ||

The Sikh-swans gather at the lake, according to the Will of the True Guru.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੧੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੦ ਪੰ. ੧੧
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਣਕ ਸਰਵਰਿ ਭਰਪੂਰੇ ਖਾਇ ਖਰਚਿ ਰਹੇ ਤੋਟਿ ਆਵੈ

Rathan Padhaarathh Maanak Saravar Bharapoorae Khaae Kharach Rehae Thott N Aavai ||

The lake is filled with the wealth of these jewels and pearls; they are spent and consumed, but they never run out.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੧੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੦ ਪੰ. ੧੧
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਸਰਵਰ ਹੰਸੁ ਦੂਰਿ ਹੋਈ ਕਰਤੇ ਏਵੈ ਭਾਵੈ

Saravar Hans Dhoor N Hoee Karathae Eaevai Bhaavai ||

The swan never leaves the lake; such is the Pleasure of the Creator's Will.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੧੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੦ ਪੰ. ੧੨
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੈ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਸਿਖੁ ਗੁਰੂ ਪਹਿ ਆਵੈ

Jan Naanak Jis Dhai Masathak Bhaag Dhhur Likhiaa So Sikh Guroo Pehi Aavai ||

O servant Nanak, one who has such pre-ordained destiny inscribed upon his forehead - that Sikh comes to the Guru.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੧੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੦ ਪੰ. ੧੨
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਆਪਿ ਤਰਿਆ ਕੁਟੰਬ ਸਭਿ ਤਾਰੇ ਸਭਾ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਛਡਾਵੈ ॥੧॥

Aap Thariaa Kuttanb Sabh Thaarae Sabhaa Srisatt Shhaddaavai ||1||

He saves himself, and saves all his generations as well; he emancipates the whole world. ||1||

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੧੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੦ ਪੰ. ੧੩
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਮਃ

Ma 5 ||

Fifth Mehl:

ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੯੬੦


ਪੰਡਿਤੁ ਆਖਾਏ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹੀ ਕੋਰੜ ਮੋਠ ਜਿਨੇਹਾ

Panddith Aakhaaeae Bahuthee Raahee Korarr Moth Jinaehaa ||

He is called a Pandit, a religious scholar, and yet he wanders along many pathways. He is as hard as uncooked beans.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੦ ਪੰ. ੧੪
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਅੰਦਰਿ ਮੋਹੁ ਨਿਤ ਭਰਮਿ ਵਿਆਪਿਆ ਤਿਸਟਸਿ ਨਾਹੀ ਦੇਹਾ

Andhar Mohu Nith Bharam Viaapiaa Thisattas Naahee Dhaehaa ||

He is filled with attachment, and constantly engrossed in doubt; his body cannot hold still.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੦ ਪੰ. ੧੪
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਕੂੜੀ ਆਵੈ ਕੂੜੀ ਜਾਵੈ ਮਾਇਆ ਕੀ ਨਿਤ ਜੋਹਾ

Koorree Aavai Koorree Jaavai Maaeiaa Kee Nith Johaa ||

False is his coming, and false is his going; he is continually on the lookout for Maya.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੦ ਪੰ. ੧੫
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਸਚੁ ਕਹੈ ਤਾ ਛੋਹੋ ਆਵੈ ਅੰਤਰਿ ਬਹੁਤਾ ਰੋਹਾ

Sach Kehai Thaa Shhoho Aavai Anthar Bahuthaa Rohaa ||

If someone speaks the truth, then he is aggravated; he is totally filled with anger.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੦ ਪੰ. ੧੫
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਵਿਆਪਿਆ ਦੁਰਮਤਿ ਕੁਬੁਧਿ ਕੁਮੂੜਾ ਮਨਿ ਲਾਗਾ ਤਿਸੁ ਮੋਹਾ

Viaapiaa Dhuramath Kubudhh Kumoorraa Man Laagaa This Mohaa ||

The evil fool is engrossed in evil-mindedness and false intellectualizations; his mind is attached to emotional attachment.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੨:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੦ ਪੰ. ੧੬
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਠਗੈ ਸੇਤੀ ਠਗੁ ਰਲਿ ਆਇਆ ਸਾਥੁ ਭਿ ਇਕੋ ਜੇਹਾ

Thagai Saethee Thag Ral Aaeiaa Saathh Bh Eiko Jaehaa ||

The deceiver abides with the five deceivers; it is a gathering of like minds.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੨:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੦ ਪੰ. ੧੬
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਰਾਫੁ ਨਦਰੀ ਵਿਚਦੋ ਕਢੈ ਤਾਂ ਉਘੜਿ ਆਇਆ ਲੋਹਾ

Sathigur Saraaf Nadharee Vichadho Kadtai Thaan Ougharr Aaeiaa Lohaa ||

And when the Jeweller, the True Guru, appraises him, then he is exposed as mere iron.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੨:੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੦ ਪੰ. ੧੭
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਬਹੁਤੇਰੀ ਥਾਈ ਰਲਾਇ ਰਲਾਇ ਦਿਤਾ ਉਘੜਿਆ ਪੜਦਾ ਅਗੈ ਆਇ ਖਲੋਹਾ

Bahuthaeree Thhaaee Ralaae Ralaae Dhithaa Ougharriaa Parradhaa Agai Aae Khalohaa ||

Mixed and mingled with others, he was passed off as genuine in many places; but now, the veil has been lifted, and he stands naked before all.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੨:੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੦ ਪੰ. ੧੮
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜੇ ਸਰਣੀ ਆਵੈ ਫਿਰਿ ਮਨੂਰਹੁ ਕੰਚਨੁ ਹੋਹਾ

Sathigur Kee Jae Saranee Aavai Fir Manoorahu Kanchan Hohaa ||

One who comes to the Sanctuary of the True Guru, shall be transformed from iron into gold.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੨:੯ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੦ ਪੰ. ੧੮
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਿਰਵੈਰੁ ਪੁਤ੍ਰ ਸਤ੍ਰ ਸਮਾਨੇ ਅਉਗਣ ਕਟੇ ਕਰੇ ਸੁਧੁ ਦੇਹਾ

Sathigur Niravair Puthr Sathr Samaanae Aougan Kattae Karae Sudhh Dhaehaa ||

The True Guru has no anger or vengeance; He looks upon son and enemy alike. Removing faults and mistakes, He purifies the human body.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੨:੧੦ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੦ ਪੰ. ੧੯
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲਿ ਸਨੇਹਾ

Naanak Jis Dhhur Masathak Hovai Likhiaa This Sathigur Naal Sanaehaa ||

O Nanak, one who has such pre-ordained destiny inscribed upon his forehead, is in love with the True Guru.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੨:੧੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੦ ਪੰ. ੧੯
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਜਿਸੁ ਕਿਰਪਾਲੁ ਹੋਵੈ ਤਿਸੁ ਰਿਦੈ ਵਸੇਹਾ

Anmrith Baanee Sathigur Poorae Kee Jis Kirapaal Hovai This Ridhai Vasaehaa ||

The Word of the Perfect True Guru's Bani is Ambrosial Nectar; it dwells in the heart of one who is blessed by the Guru's Mercy.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੨:੧੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੧ ਪੰ. ੧
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਤਿਸ ਕਾ ਕਟੀਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਹਾ ॥੨॥

Aavan Jaanaa This Kaa Katteeai Sadhaa Sadhaa Sukh Hohaa ||2||

His coming and going in reincarnation is ended; forever and ever, he is at peace. ||2||

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੨:੧੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੧ ਪੰ. ੨
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਪਉੜੀ

Pourree ||

Pauree:

ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੯੬੧


ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਣਾ ਜੰਤੁ ਸੋ ਤੁਧੁ ਬੁਝਈ

Jo Thudhh Bhaanaa Janth So Thudhh Bujhee ||

He alone understands You, Lord, with whom You are pleased.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੧ ਪੰ. ੨
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਣਾ ਜੰਤੁ ਸੁ ਦਰਗਹ ਸਿਝਈ

Jo Thudhh Bhaanaa Janth S Dharageh Sijhee ||

He alone is approved in the Court of the Lord, with whom You are pleased.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੧ ਪੰ. ੩
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਜਿਸ ਨੋ ਤੇਰੀ ਨਦਰਿ ਹਉਮੈ ਤਿਸੁ ਗਈ

Jis No Thaeree Nadhar Houmai This Gee ||

Egotism is eradicated, when You bestow Your Grace.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੭:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੧ ਪੰ. ੩
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਜਿਸ ਨੋ ਤੂ ਸੰਤੁਸਟੁ ਕਲਮਲ ਤਿਸੁ ਖਈ

Jis No Thoo Santhusatt Kalamal This Khee ||

Sins are erased, when You are thoroughly pleased.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੭:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੧ ਪੰ. ੪
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਜਿਸ ਕੈ ਸੁਆਮੀ ਵਲਿ ਨਿਰਭਉ ਸੋ ਭਈ

Jis Kai Suaamee Val Nirabho So Bhee ||

One who has the Lord Master on his side, becomes fearless.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੭:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੧ ਪੰ. ੪
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਜਿਸ ਨੋ ਤੂ ਕਿਰਪਾਲੁ ਸਚਾ ਸੋ ਥਿਅਈ

Jis No Thoo Kirapaal Sachaa So Thhiaee ||

One who is blessed with Your Mercy, becomes truthful.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੭:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੧ ਪੰ. ੪
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਜਿਸ ਨੋ ਤੇਰੀ ਮਇਆ ਪੋਹੈ ਅਗਨਈ

Jis No Thaeree Maeiaa N Pohai Aganee ||

One who is blessed with Your Kindness, is not touched by fire.

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੭:੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੧ ਪੰ. ੫
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਤਿਸ ਨੋ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ਜਿਨਿ ਗੁਰ ਤੇ ਮਤਿ ਲਈ ॥੭॥

This No Sadhaa Dhaeiaal Jin Gur Thae Math Lee ||7||

You are forever Merciful to those who are receptive to the Guru's Teachings. ||7||

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੭:੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੬੧ ਪੰ. ੫
Raag Raamkali Guru Arjan Dev