ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਰਮਿ ਛੂਟਹੁ ਨਾਹਿ ਤ ਬੂਡੇ ਭਾਈ ॥੪॥੧॥

This shabad is by in on Ang 1102 of Guru Granth Sahib.

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ

Raag Maaroo Baanee Kabeer Jeeo Kee

Raag Maaroo, The Word Of Kabeer Jee:

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੧੦੨


ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੧੦੨


ਪਡੀਆ ਕਵਨ ਕੁਮਤਿ ਤੁਮ ਲਾਗੇ

Paddeeaa Kavan Kumath Thum Laagae ||

O Pandit, O religious scholar, in what foul thoughts are you engaged?

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੧੯
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਬੂਡਹੁਗੇ ਪਰਵਾਰ ਸਕਲ ਸਿਉ ਰਾਮੁ ਜਪਹੁ ਅਭਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

Booddahugae Paravaar Sakal Sio Raam N Japahu Abhaagae ||1|| Rehaao ||

You shall be drowned, along with your family, if you do not meditate on the Lord, you unfortunate person. ||1||Pause||

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੧੯
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜੇ ਕਾ ਕਿਆ ਗੁਨੁ ਖਰ ਚੰਦਨ ਜਸ ਭਾਰਾ

Baedh Puraan Parrae Kaa Kiaa Gun Khar Chandhan Jas Bhaaraa ||

What is the use of reading the Vedas and the Puraanas? It is like loading a donkey with sandalwood.

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੧੯
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ਕੈਸੇ ਉਤਰਸਿ ਪਾਰਾ ॥੧॥

Raam Naam Kee Gath Nehee Jaanee Kaisae Outharas Paaraa ||1||

You do not know the exalted state of the Lord's Name; how will you ever cross over? ||1||

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੩ ਪੰ. ੧
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਜੀਅ ਬਧਹੁ ਸੁ ਧਰਮੁ ਕਰਿ ਥਾਪਹੁ ਅਧਰਮੁ ਕਹਹੁ ਕਤ ਭਾਈ

Jeea Badhhahu S Dhharam Kar Thhaapahu Adhharam Kehahu Kath Bhaaee ||

You kill living beings, and call it a righteous action. Tell me, brother, what would you call an unrighteous action?

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੩ ਪੰ. ੨
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਆਪਸ ਕਉ ਮੁਨਿਵਰ ਕਰਿ ਥਾਪਹੁ ਕਾ ਕਉ ਕਹਹੁ ਕਸਾਈ ॥੨॥

Aapas Ko Munivar Kar Thhaapahu Kaa Ko Kehahu Kasaaee ||2||

You call yourself the most excellent sage; then who would you call a butcher? ||2||

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੩ ਪੰ. ੨
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਮਨ ਕੇ ਅੰਧੇ ਆਪਿ ਬੂਝਹੁ ਕਾਹਿ ਬੁਝਾਵਹੁ ਭਾਈ

Man Kae Andhhae Aap N Boojhahu Kaahi Bujhaavahu Bhaaee ||

You are blind in your mind, and do not understand your own self; how can you make others understand, O brother?

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੩ ਪੰ. ੩
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਬਿਦਿਆ ਬੇਚਹੁ ਜਨਮੁ ਅਬਿਰਥਾ ਜਾਈ ॥੩॥

Maaeiaa Kaaran Bidhiaa Baechahu Janam Abirathhaa Jaaee ||3||

For the sake of Maya and money, you sell knowledge; your life is totally worthless. ||3||

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੩ ਪੰ. ੩
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਨਾਰਦ ਬਚਨ ਬਿਆਸੁ ਕਹਤ ਹੈ ਸੁਕ ਕਉ ਪੂਛਹੁ ਜਾਈ

Naaradh Bachan Biaas Kehath Hai Suk Ko Pooshhahu Jaaee ||

Naarad and Vyaasa say these things; go and ask Suk Dayv as well.

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੩ ਪੰ. ੪
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਰਮਿ ਛੂਟਹੁ ਨਾਹਿ ਬੂਡੇ ਭਾਈ ॥੪॥੧॥

Kehi Kabeer Raamai Ram Shhoottahu Naahi Th Booddae Bhaaee ||4||1||

Says Kabeer, chanting the Lord's Name, you shall be saved; otherwise, you shall drown, brother. ||4||1||

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੩ ਪੰ. ੪
Raag Maaroo Bhagat Kabir