ਅੰਜਨੁ ਦੇਇ ਸਭੈ ਕੋਈ ਟੁਕੁ ਚਾਹਨ ਮਾਹਿ ਬਿਡਾਨੁ ॥

This shabad is by Bhagat Kabir in Raag Maaroo on Ang 1103 of Guru Granth Sahib.

ਬਨਹਿ ਬਸੇ ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਜਉ ਲਉ ਮਨਹੁ ਤਜਹਿ ਬਿਕਾਰ

Banehi Basae Kio Paaeeai Jo Lo Manahu N Thajehi Bikaar ||

Living in the forest, how will you find Him? Not until you remove corruption from your mind.

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੩ ਪੰ. ੫
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਜਿਹ ਘਰੁ ਬਨੁ ਸਮਸਰਿ ਕੀਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ॥੧॥

Jih Ghar Ban Samasar Keeaa Thae Poorae Sansaar ||1||

Those who look alike upon home and forest, are the most perfect people in the world. ||1||

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੩ ਪੰ. ੬
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਸਾਰ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਰਾਮਾ

Saar Sukh Paaeeai Raamaa ||

You shall find real peace in the Lord,

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੩ ਪੰ. ੬
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਰੰਗਿ ਰਵਹੁ ਆਤਮੈ ਰਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

Rang Ravahu Aathamai Raam ||1|| Rehaao ||

If you lovingly dwell on the Lord within your being. ||1||Pause||

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੩ ਪੰ. ੬
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਜਟਾ ਭਸਮ ਲੇਪਨ ਕੀਆ ਕਹਾ ਗੁਫਾ ਮਹਿ ਬਾਸੁ

Jattaa Bhasam Laepan Keeaa Kehaa Gufaa Mehi Baas ||

What is the use of wearing matted hair, smearing the body with ashes, and living in a cave?

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੩ ਪੰ. ੭
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਮਨੁ ਜੀਤੇ ਜਗੁ ਜੀਤਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਬਿਖਿਆ ਤੇ ਹੋਇ ਉਦਾਸੁ ॥੨॥

Man Jeethae Jag Jeethiaa Jaan Thae Bikhiaa Thae Hoe Oudhaas ||2||

Conquering the mind, one conquers the world, and then remains detached from corruption. ||2||

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੩ ਪੰ. ੭
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਅੰਜਨੁ ਦੇਇ ਸਭੈ ਕੋਈ ਟੁਕੁ ਚਾਹਨ ਮਾਹਿ ਬਿਡਾਨੁ

Anjan Dhaee Sabhai Koee Ttuk Chaahan Maahi Biddaan ||

They all apply make-up to their eyes; there is little difference between their objectives.

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੩ ਪੰ. ੮
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਜਿਹ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੋਇਨ ਪਰਵਾਨੁ ॥੩॥

Giaan Anjan Jih Paaeiaa Thae Loein Paravaan ||3||

But those eyes, to which the ointment of spiritual wisdom is applied, are approved and supreme. ||3||

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੩ ਪੰ. ੮
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਨਿਆ ਗੁਰਿ ਗਿਆਨੁ ਦੀਆ ਸਮਝਾਇ

Kehi Kabeer Ab Jaaniaa Gur Giaan Dheeaa Samajhaae ||

Says Kabeer, now I know my Lord; the Guru has blessed me with spiritual wisdom.

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੩ ਪੰ. ੯
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਅੰਤਰਗਤਿ ਹਰਿ ਭੇਟਿਆ ਅਬ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਕਤਹੂ ਜਾਇ ॥੪॥੨॥

Antharagath Har Bhaettiaa Ab Maeraa Man Kathehoo N Jaae ||4||2||

I have met the Lord, and I am emancipated within; now, my mind does not wander at all. ||4||2||

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੩ ਪੰ. ੯
Raag Maaroo Bhagat Kabir