Saarag Mehalaa 5 Asattapadheeaa Ghar 1
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧

This shabad Saarag Mehalaa 5 Asattapadheeaa Ghar 1 is by in on Ang 1235 of Sri Guru Granth Sahib.

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ

Saarag Mehalaa 5 Asattapadheeaa Ghar 1

Saarang, Fifth Mehl, Ashtapadees, First House:

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੨੩੫


ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੨੩੫


ਗੁਸਾਈ ਪਰਤਾਪੁ ਤੁਹਾਰੋ ਡੀਠਾ

Gusaaeanaee Parathaap Thuhaaro Ddeethaa ||

O Lord of the World, I gaze upon Your wondrous glory.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੫ ਪੰ. ੪
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਉਪਾਇ ਸਮਾਵਨ ਸਗਲ ਛਤ੍ਰਪਤਿ ਬੀਠਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

Karan Karaavan Oupaae Samaavan Sagal Shhathrapath Beethaa ||1|| Rehaao ||

You are the Doer, the Cause of causes, the Creator and Destroyer. You are the Sovereign Lord of all. ||1||Pause||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੫ ਪੰ. ੪
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਰਾਜ ਭਏ ਰੰਕਾ ਉਨਿ ਝੂਠੇ ਕਹਣੁ ਕਹਾਇਓ

Raanaa Raao Raaj Bheae Rankaa Oun Jhoothae Kehan Kehaaeiou ||

The rulers and nobles and kings shall become beggars. Their ostentatious shows are false

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੫ ਪੰ. ੫
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਹਮਰਾ ਰਾਜਨੁ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਤਾ ਕੋ ਸਗਲ ਘਟਾ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ॥੧॥

Hamaraa Raajan Sadhaa Salaamath Thaa Ko Sagal Ghattaa Jas Gaaeiou ||1||

. My Sovereign Lord King is eternally stable. His Praises are sung in every heart. ||1||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੫ ਪੰ. ੫
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਉਪਮਾ ਸੁਨਹੁ ਰਾਜਨ ਕੀ ਸੰਤਹੁ ਕਹਤ ਜੇਤ ਪਾਹੂਚਾ

Oupamaa Sunahu Raajan Kee Santhahu Kehath Jaeth Paahoochaa ||

Listen to the Praises of my Lord King, O Saints. I chant them as best I can.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੫ ਪੰ. ੬
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਬੇਸੁਮਾਰ ਵਡ ਸਾਹ ਦਾਤਾਰਾ ਊਚੇ ਹੀ ਤੇ ਊਚਾ ॥੨॥

Baesumaar Vadd Saah Dhaathaaraa Oochae Hee Thae Oochaa ||2||

My Lord King, the Great Giver, is Immeasurable. He is the Highest of the high. ||2||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੫ ਪੰ. ੬
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਪਵਨਿ ਪਰੋਇਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ ਪਾਵਕ ਕਾਸਟ ਸੰਗੇ

Pavan Paroeiou Sagal Akaaraa Paavak Kaasatt Sangae ||

He has strung His Breath throughout the creation; He locked the fire in the wood.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੫ ਪੰ. ੭
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਨੀਰੁ ਧਰਣਿ ਕਰਿ ਰਾਖੇ ਏਕਤ ਕੋਇ ਕਿਸ ਹੀ ਸੰਗੇ ॥੩॥

Neer Dhharan Kar Raakhae Eaekath Koe N Kis Hee Sangae ||3||

He placed the water and the land together, but neither blends with the other. ||3||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੫ ਪੰ. ੭
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਘਟਿ ਘਟਿ ਕਥਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਚਾਲੈ ਘਰਿ ਘਰਿ ਤੁਝਹਿ ਉਮਾਹਾ

Ghatt Ghatt Kathhaa Raajan Kee Chaalai Ghar Ghar Thujhehi Oumaahaa ||

In each and every heart, the Story of our Sovereign Lord is told; in each and every home, they yearn for Him.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੫ ਪੰ. ੮
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਪਾਛੈ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਥਮੇ ਰਿਜਕੁ ਸਮਾਹਾ ॥੪॥

Jeea Janth Sabh Paashhai Kariaa Prathhamae Rijak Samaahaa ||4||

Afterwards, He created all beings and creatures; but first, He provided them with sustenance. ||4||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੫ ਪੰ. ੮
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਆਪੇ ਕਰਣਾ ਮਸਲਤਿ ਕਾਹੂ ਦੀਨ੍ਹ੍ਹੀ

Jo Kishh Karanaa S Aapae Karanaa Masalath Kaahoo Dheenhee ||

Whatever He does, He does by Himself. Who has ever given Him advice?

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੫ ਪੰ. ੯
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਕਰਹ ਦਿਖਾਏ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹੀ ॥੫॥

Anik Jathan Kar Kareh Dhikhaaeae Saachee Saakhee Cheenhee ||5||

The mortals make all sorts of efforts and showy displays, but He is realized only through the Teachings of Truth. ||5||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੫ ਪੰ. ੧੦
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਭਗਤਾ ਕਰਿ ਰਾਖੇ ਅਪਨੇ ਦੀਨੀ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ

Har Bhagathaa Kar Raakhae Apanae Dheenee Naam Vaddaaee ||

The Lord protects and saves His devotees; He blesses them with the glory of His Name.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੫ ਪੰ. ੧੦
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਕਰੀ ਅਵਗਿਆ ਜਨ ਕੀ ਤੇ ਤੈਂ ਦੀਏ ਰੁੜ੍ਹ੍ਹਾਈ ॥੬॥

Jin Jin Karee Avagiaa Jan Kee Thae Thain Dheeeae Rurrhaaee ||6||

Whoever is disrespectful to the humble servant of the Lord, shall be swept away and destroyed. ||6||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੫ ਪੰ. ੧੧
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਮੁਕਤਿ ਭਏ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕਰਿ ਤਿਨ ਕੇ ਅਵਗਨ ਸਭਿ ਪਰਹਰਿਆ

Mukath Bheae Saadhhasangath Kar Thin Kae Avagan Sabh Parehariaa ||

Those who join the Saadh Sangat, the Company of the Holy, are liberated; all their demerits are taken away.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੫ ਪੰ. ੧੧
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਤਿਨ ਕਉ ਦੇਖਿ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ ਤਿਨ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਤਰਿਆ ॥੭॥

Thin Ko Dhaekh Bheae Kirapaalaa Thin Bhav Saagar Thariaa ||7||

Seeing them, God becomes merciful; they are carried across the terrifying world-ocean. ||7||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੫ ਪੰ. ੧੨
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਹਮ ਨਾਨ੍ਹ੍ਹੇ ਨੀਚ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹੇ ਬਡ ਸਾਹਿਬ ਕੁਦਰਤਿ ਕਉਣ ਬੀਚਾਰਾ

Ham Naanhae Neech Thumaeh Badd Saahib Kudharath Koun Beechaaraa ||

I am lowly, I am nothing at all; You are my Great Lord and Master - how can I even contemplate Your creative potency?

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੫ ਪੰ. ੧੨
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਗੁਰ ਦਰਸ ਦੇਖੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥੮॥੧॥

Man Than Seethal Gur Dharas Dhaekhae Naanak Naam Adhhaaraa ||8||1||

My mind and body are cooled and soothed, gazing upon the Blessed Vision of the Guru's Darshan. Nanak takes the Support of the Naam, the Name of the Lord. ||8||1||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੧) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੫ ਪੰ. ੧੩
Raag Sarang Guru Arjan Dev