ਮਾਣੂਆ ਮੰਗਿ ਮੰਗਿ ਪੈਨ੍ਹ੍ਹੈ ਖਾਇ ॥

This shabad is by in on Ang 1240 of Guru Granth Sahib.

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ

Salok Mehalaa 1 ||

Shalok, First Mehl:

ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੨੪੦


ਘਰਿ ਨਾਰਾਇਣੁ ਸਭਾ ਨਾਲਿ

Ghar Naaraaein Sabhaa Naal ||

In your home, is the Lord God, along with all your other gods.

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੦ ਪੰ. ੧੯
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਪੂਜ ਕਰੇ ਰਖੈ ਨਾਵਾਲਿ

Pooj Karae Rakhai Naavaal ||

You wash your stone gods and worship them.

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੧
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਕੁੰਗੂ ਚੰਨਣੁ ਫੁਲ ਚੜਾਏ

Kungoo Channan Ful Charraaeae ||

You offer saffron, sandalwood and flowers.

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੧) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੧
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤੁ ਮਨਾਏ

Pairee Pai Pai Bahuth Manaaeae ||

Falling at their feet, you try so hard to appease them.

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੧) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੧
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਮਾਣੂਆ ਮੰਗਿ ਮੰਗਿ ਪੈਨ੍ਹ੍ਹੈ ਖਾਇ

Maanooaa Mang Mang Painhai Khaae ||

Begging, begging from other people, you get things to wear and eat.

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੧) ੧:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੧
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਅੰਧੀ ਕੰਮੀ ਅੰਧ ਸਜਾਇ

Andhhee Kanmee Andhh Sajaae ||

For your blind deeds, you will be blindly punished.

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੧) ੧:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੨
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਭੁਖਿਆ ਦੇਇ ਮਰਦਿਆ ਰਖੈ

Bhukhiaa Dhaee N Maradhiaa Rakhai ||

Your idol does not feed the hungry, or save the dying.

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੧) ੧:੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੨
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਅੰਧਾ ਝਗੜਾ ਅੰਧੀ ਸਥੈ ॥੧॥

Andhhaa Jhagarraa Andhhee Sathhai ||1||

The blind assembly argues in blindness. ||1||

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੧) ੧:੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੨
Raag Sarang Guru Nanak Dev