ਸਭੇ ਪੁਰੀਆ ਖੰਡ ਸਭਿ ਸਭੇ ਜੀਅ ਜਹਾਨ ॥

This shabad is on Ang 1241 of Guru Granth Sahib.

ਮਹਲਾ

Mehalaa 1 ||

First Mehl:

ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੨੪੧


ਸਭੇ ਸੁਰਤੀ ਜੋਗ ਸਭਿ ਸਭੇ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ

Sabhae Surathee Jog Sabh Sabhae Baedh Puraan ||

All intuitive understanding, all Yoga, all the Vedas and Puraanas.

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੩
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਸਭੇ ਕਰਣੇ ਤਪ ਸਭਿ ਸਭੇ ਗੀਤ ਗਿਆਨ

Sabhae Karanae Thap Sabh Sabhae Geeth Giaan ||

All actions, all penances, all songs and spiritual wisdom.

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੩
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਸਭੇ ਬੁਧੀ ਸੁਧਿ ਸਭਿ ਸਭਿ ਤੀਰਥ ਸਭਿ ਥਾਨ

Sabhae Budhhee Sudhh Sabh Sabh Theerathh Sabh Thhaan ||

All intellect, all enlightenment, all sacred shrines of pilgrimage.

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੧) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੩
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਸਭਿ ਪਾਤਿਸਾਹੀਆ ਅਮਰ ਸਭਿ ਸਭਿ ਖੁਸੀਆ ਸਭਿ ਖਾਨ

Sabh Paathisaaheeaa Amar Sabh Sabh Khuseeaa Sabh Khaan ||

All kingdoms, all royal commands, all joys and all delicacies.

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੧) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੪
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਸਭੇ ਮਾਣਸ ਦੇਵ ਸਭਿ ਸਭੇ ਜੋਗ ਧਿਆਨ

Sabhae Maanas Dhaev Sabh Sabhae Jog Dhhiaan ||

All mankind, all divinites, all Yoga and meditation.

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੧) ੨:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੪
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਸਭੇ ਪੁਰੀਆ ਖੰਡ ਸਭਿ ਸਭੇ ਜੀਅ ਜਹਾਨ

Sabhae Pureeaa Khandd Sabh Sabhae Jeea Jehaan ||

All worlds, all celestial realms; all the beings of the universe.

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੧) ੨:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੫
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਏ ਆਪਣੈ ਕਰਮੀ ਵਹੈ ਕਲਾਮ

Hukam Chalaaeae Aapanai Karamee Vehai Kalaam ||

According to His Hukam, He commands them. His Pen writes out the account of their actions.

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੧) ੨:੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੫
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸਚਿ ਨਾਇ ਸਚੁ ਸਭਾ ਦੀਬਾਨੁ ॥੨॥

Naanak Sachaa Sach Naae Sach Sabhaa Dheebaan ||2||

O Nanak, True is the Lord, and True is His Name. True is His Congregation and His Court. ||2||

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੧) ੨:੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੬
Raag Sarang Guru Nanak Dev