ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਿਨੀ ਸਾਲਾਹਿਆ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ॥੧੦॥

This shabad is on Ang 1241 of Guru Granth Sahib.

ਪਉੜੀ

Pourree ||

Pauree:

ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੨੪੧


ਨਾਇ ਮੰਨਿਐ ਕੁਲੁ ਉਧਰੈ ਸਭੁ ਕੁਟੰਬੁ ਸਬਾਇਆ

Naae Manniai Kul Oudhharai Sabh Kuttanb Sabaaeiaa ||

With faith in the Name, all one's ancestors and family are saved.

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੧੦):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੧੩
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਨਾਇ ਮੰਨਿਐ ਸੰਗਤਿ ਉਧਰੈ ਜਿਨ ਰਿਦੈ ਵਸਾਇਆ

Naae Manniai Sangath Oudhharai Jin Ridhai Vasaaeiaa ||

With faith in the Name, one's associates are saved; enshrine it within your heart.

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੧੦):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੧੪
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਨਾਇ ਮੰਨਿਐ ਸੁਣਿ ਉਧਰੇ ਜਿਨ ਰਸਨ ਰਸਾਇਆ

Naae Manniai Sun Oudhharae Jin Rasan Rasaaeiaa ||

With faith in the Name, those who hear it are saved; let your tongue delight in it.

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੧੦):੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੧੪
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਨਾਇ ਮੰਨਿਐ ਦੁਖ ਭੁਖ ਗਈ ਜਿਨ ਨਾਮਿ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ

Naae Manniai Dhukh Bhukh Gee Jin Naam Chith Laaeiaa ||

With faith in the Name, pain and hunger are dispelled; let your consciousness be attached to the Name.

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੧੦):੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੧੫
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਿਨੀ ਸਾਲਾਹਿਆ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ॥੧੦॥

Naanak Naam Thinee Saalaahiaa Jin Guroo Milaaeiaa ||10||

O Nanak, they alone Praise the Name, who meet with the Guru. ||10||

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੧੦):੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੧੫
Raag Sarang Guru Nanak Dev