ਸਭੇ ਰਾਤੀ ਸਭਿ ਦਿਹ ਸਭਿ ਥਿਤੀ ਸਭਿ ਵਾਰ ॥

This shabad is by in on Ang 1241 of Guru Granth Sahib.

ਸਲੋਕ ਮਃ

Salok Ma 1 ||

Shalok, First Mehl:

ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੨੪੧


ਸਭੇ ਰਾਤੀ ਸਭਿ ਦਿਹ ਸਭਿ ਥਿਤੀ ਸਭਿ ਵਾਰ

Sabhae Raathee Sabh Dhih Sabh Thhithee Sabh Vaar ||

All nights, all days, all dates, all days of the week;

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੧੧) ਸ. (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੧੬
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਸਭੇ ਰੁਤੀ ਮਾਹ ਸਭਿ ਸਭਿ ਧਰਤੀ ਸਭਿ ਭਾਰ

Sabhae Ruthee Maah Sabh Sabh Dhharathanaee Sabh Bhaar ||

All seasons, all months, all the earth and everything on it.

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੧੧) ਸ. (੧) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੧੬
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਸਭੇ ਪਾਣੀ ਪਉਣ ਸਭਿ ਸਭਿ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ

Sabhae Paanee Poun Sabh Sabh Aganee Paathaal ||

All waters, all winds, all fires and underworlds.

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੧੧) ਸ. (੧) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੧੭
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਸਭੇ ਪੁਰੀਆ ਖੰਡ ਸਭਿ ਸਭਿ ਲੋਅ ਲੋਅ ਆਕਾਰ

Sabhae Pureeaa Khandd Sabh Sabh Loa Loa Aakaar ||

All solar systems and galaxies, all worlds, people and forms.

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੧੧) ਸ. (੧) ੧:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੧੭
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਹੁਕਮੁ ਜਾਪੀ ਕੇਤੜਾ ਕਹਿ ਸਕੀਜੈ ਕਾਰ

Hukam N Jaapee Kaetharraa Kehi N Sakeejai Kaar ||

No one knows how great the Hukam of His Command is; no one can describe His actions.

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੧੧) ਸ. (੧) ੧:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੧੮
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਆਖਹਿ ਥਕਹਿ ਆਖਿ ਆਖਿ ਕਰਿ ਸਿਫਤੀ ਵੀਚਾਰ

Aakhehi Thhakehi Aakh Aakh Kar Sifathanaee Veechaar ||

Mortals may utter, chant, recite and contemplate His Praises until they grow weary.

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੧੧) ਸ. (੧) ੧:੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੧੮
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਤ੍ਰਿਣੁ ਪਾਇਓ ਬਪੁੜੀ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਗਵਾਰ ॥੧॥

Thrin N Paaeiou Bapurree Naanak Kehai Gavaar ||1||

The poor fools, O Nanak, cannot find even a tiny bit of the Lord. ||1||

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੧੧) ਸ. (੧) ੧:੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੧੯
Raag Sarang Guru Nanak Dev