ਮਃ ੧ ॥

This shabad is on Ang 1241 of Guru Granth Sahib.

ਮਃ

Ma 1 ||

First Mehl:

ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੨੪੧


ਅਖੀ ਪਰਣੈ ਜੇ ਫਿਰਾਂ ਦੇਖਾਂ ਸਭੁ ਆਕਾਰੁ

Akhanaee Paranai Jae Firaan Dhaekhaan Sabh Aakaar ||

If I were to walk around with my eyes wide open, gazing at all the created forms;

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੧੧) ਸ. (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੧੯
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਪੁਛਾ ਗਿਆਨੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਪੁਛਾ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰ

Pushhaa Giaanee Panddithaan Pushhaa Baedh Beechaar ||

I could ask the spiritual teachers and religious scholars, and those who contemplate the Vedas;

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੧੧) ਸ. (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੧੯
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਪੁਛਾ ਦੇਵਾਂ ਮਾਣਸਾਂ ਜੋਧ ਕਰਹਿ ਅਵਤਾਰ

Pushhaa Dhaevaan Maanasaan Jodhh Karehi Avathaar ||

I could ask the gods, mortal men, warriors and divine incarnations;

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੧੧) ਸ. (੧) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੨ ਪੰ. ੧
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਸਿਧ ਸਮਾਧੀ ਸਭਿ ਸੁਣੀ ਜਾਇ ਦੇਖਾਂ ਦਰਬਾਰੁ

Sidhh Samaadhhee Sabh Sunee Jaae Dhaekhaan Dharabaar ||

I could consult all the Siddhas in Samaadhi, and go to see the Lord's Court.

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੧੧) ਸ. (੧) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੨ ਪੰ. ੧
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਅਗੈ ਸਚਾ ਸਚਿ ਨਾਇ ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਵਿਣੁ ਸਾਰੁ

Agai Sachaa Sach Naae Nirabho Bhai Vin Saar ||

Hereafter, Truth is the Name of all; the Fearless Lord has no fear at all.

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੧੧) ਸ. (੧) ੨:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੨ ਪੰ. ੨
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਹੋਰ ਕਚੀ ਮਤੀ ਕਚੁ ਪਿਚੁ ਅੰਧਿਆ ਅੰਧੁ ਬੀਚਾਰੁ

Hor Kachee Mathee Kach Pich Andhhiaa Andhh Beechaar ||

False are other intellectualisms, false and shallow; blind are the contemplations of the blind.

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੧੧) ਸ. (੧) ੨:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੨ ਪੰ. ੨
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਬੰਦਗੀ ਨਦਰਿ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰਿ ॥੨॥

Naanak Karamee Bandhagee Nadhar Langhaaeae Paar ||2||

O Nanak, by the karma of good actions, the mortal comes to meditate on the Lord; by His Grace, we are carried across. ||2||

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੧੧) ਸ. (੧) ੨:੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੨ ਪੰ. ੩
Raag Sarang Guru Nanak Dev