ਕਬਹੂ ਹੋਇ ਬਹੈ ਬਡ ਰਾਜਾ ॥

This shabad is on Ang 276 of Guru Granth Sahib.