. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਈ ਪੇਖਿ ਗੁਣ ਅਬਿਨਾਸੀ ਰਾਮ ॥

I am wonder-struck and amazed, gazing upon the Glories of my Imperishable Lord.

बिसमन बिसम भई पेखि गुण अबिनासी राम ॥


ਕਰੁ ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਗਹੀ ਕਟਿ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਰਾਮ ॥

He took my hand, and held my arm, and cut away the noose of Death.

करु गहि भुजा गही कटि जम की फासी राम ॥


ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਲੀਨ੍ਹ੍ਹੀ ਦਾਸਿ ਕੀਨ੍ਹ੍ਹੀ ਅੰਕੁਰਿ ਉਦੋਤੁ ਜਣਾਇਆ ॥

Holding me by the arm, He made me His slave; the branch has sprouted in abundance.

गहि भुजा लीन्ही दासि कीन्ही अंकुरि उदोतु जणाइआ ॥


ਮਲਨ ਮੋਹ ਬਿਕਾਰ ਨਾਠੇ ਦਿਵਸ ਨਿਰਮਲ ਆਇਆ ॥

Pollution, attachment and corruption have run away; the immaculate day has dawned.

मलन मोह बिकार नाठे दिवस निरमल आइआ ॥


ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਧਾਰੀ ਮਨਿ ਪਿਆਰੀ ਮਹਾ ਦੁਰਮਤਿ ਨਾਸੀ ॥

Casting His Glance of Grace, the Lord loves me with His Mind; my immense evil-mindedness is dispelled.

द्रिसटि धारी मनि पिआरी महा दुरमति नासी ॥


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਭਈ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥੩॥

Prays Nanak, I have become immaculate and pure; I have met the Imperishable Lord God. ||3||

बिनवंति नानक भई निरमल प्रभ मिले अबिनासी ॥३॥