. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਮਃ ੫ ॥

Fifth Mehl:

मः ५ ॥


ਨਾਨਕ ਭੁਸਰੀਆ ਪਕਾਈਆ ਪਾਈਆ ਥਾਲੈ ਮਾਹਿ ॥

O Nanak, the loaves of bread are baked and placed on the plate.

नानक भुसरीआ पकाईआ पाईआ थालै माहि ॥


ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਮਨਾਇਆ ਰਜਿ ਰਜਿ ਸੇਈ ਖਾਹਿ ॥੩॥

Those who obey their Guru, eat and are totally satisfied. ||3||

जिनी गुरू मनाइआ रजि रजि सेई खाहि ॥३॥