. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

Shalok, First Mehl:

सलोक मः १ ॥


ਸਭੇ ਰਾਤੀ ਸਭਿ ਦਿਹ ਸਭਿ ਥਿਤੀ ਸਭਿ ਵਾਰ ॥

All nights, all days, all dates, all days of the week;

सभे राती सभि दिह सभि थिती सभि वार ॥


ਸਭੇ ਰੁਤੀ ਮਾਹ ਸਭਿ ਸਭਿ ਧਰਤੀਬ਼ ਸਭਿ ਭਾਰ ॥

All seasons, all months, all the earth and everything on it.

सभे रुती माह सभि सभि धरती सभि भार ॥


ਸਭੇ ਪਾਣੀ ਪਉਣ ਸਭਿ ਸਭਿ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ॥

All waters, all winds, all fires and underworlds.

सभे पाणी पउण सभि सभि अगनी पाताल ॥


ਸਭੇ ਪੁਰੀਆ ਖੰਡ ਸਭਿ ਸਭਿ ਲੋਅ ਲੋਅ ਆਕਾਰ ॥

All solar systems and galaxies, all worlds, people and forms.

सभे पुरीआ खंड सभि सभि लोअ लोअ आकार ॥


ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਪੀ ਕੇਤੜਾ ਕਹਿ ਨ ਸਕੀਜੈ ਕਾਰ ॥

No one knows how great the Hukam of His Command is; no one can describe His actions.

हुकमु न जापी केतड़ा कहि न सकीजै कार ॥


ਆਖਹਿ ਥਕਹਿ ਆਖਿ ਆਖਿ ਕਰਿ ਸਿਫਤੀਬ਼ ਵੀਚਾਰ ॥

Mortals may utter, chant, recite and contemplate His Praises until they grow weary.

आखहि थकहि आखि आखि करि सिफती वीचार ॥


ਤ੍ਰਿਣੁ ਨ ਪਾਇਓ ਬਪੁੜੀ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਗਵਾਰ ॥੧॥

The poor fools, O Nanak, cannot find even a tiny bit of the Lord. ||1||

त्रिणु न पाइओ बपुड़ी नानकु कहै गवार ॥१॥