. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥

You, O Lord, O Primal Being, are the Limitless Creator; Your limits cannot be found.

तूं आदि पुरखु अपर्मपरु करता तेरा पारु न पाइआ जाइ जीउ ॥


ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ਜੀਉ ॥

You are pervading and permeating each and every heart, everywhere, You are contained in all.

तूं घट घट अंतरि सरब निरंतरि सभ महि रहिआ समाइ जीउ ॥


ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

Within the heart is the Transcendent, Supreme Lord God, whose limits cannot be found.

घट अंतरि पारब्रहमु परमेसरु ता का अंतु न पाइआ ॥


ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖ ਅਦਿਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥

He has no form or shape; He is unseen and unknown. The Gurmukh sees the unseen Lord.

तिसु रूपु न रेख अदिसटु अगोचरु गुरमुखि अलखु लखाइआ ॥


ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ਜੀਉ ॥

He remains in continual ecstasy, day and night, and is spontaneously absorbed into the Naam.

सदा अनंदि रहै दिनु राती सहजे नामि समाइ जीउ ॥


ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥੨॥

You, O Lord, O Primal Being, are the Limitless Creator; Your limits cannot be found. ||2||

तूं आदि पुरखु अपर्मपरु करता तेरा पारु न पाइआ जाइ जीउ ॥२॥