Audio Hukumnama

Katha of Hukumnama

[April 13, 2021, Tuesday 05:00 AM. IST]
DnwsrI mhlw 4 ]
kiljug kw Drmu khhu qum BweI ikv CUth hm CutkwkI ] hir hir jpu byVI hir qulhw hir jipE qrY qrwkI ]1] hir jI lwj rKhu hir jn kI ] hir hir jpnu jpwvhu Apnw hm mwgI Bgiq iekwkI ] rhwau ] hir ky syvk sy hir ipAwry ijn jipE hir bcnwkI ] lyKw icqR gupiq jo iliKAw sB CUtI jm kI bwkI ]2] hir ky sMq jipE min hir hir lig sMgiq swD jnw kI ] idnIAru sUru iqRsnw Agin buJwnI isv cirE cMdu cMdwkI ]3] qum vf purK vf Agm Agocr qum Awpy Awip ApwkI ] jn nwnk kau pRB ikrpw kIjY kir dwsin dws dswkI ]4]6]
mMglvwr, 1 vYswK (sMmq 553 nwnkSwhI)
(AMg: 668)
hy BweI! mYƒ auh Drm d`s ijs nwl jgq dy ivkwrW dy JMbyilAW ivcoN bicAw jw sky [ mYN iehnW JMbyilAW qoN bcxw cwhuMdw hW [ d`s; mYN ikvyN bcW? (au~qr—) prmwqmw dy nwm dw jwp byVI hY, nwm hI qulhw hY [ ijs mnu`K ny hir-nwm jipAw auh qwrU bx ky (sMswr-smuMdr qoN) pwr lMG jWdw hY [1[hy pRBU jI! (dunIAw dy ivkwrW dy JMbyilAW ivcoN) Awpxy syvk dI ie`zq bcw lY [ hy hrI! mYƒ Awpxw nwm jpx dI smrQw dyh [ mYN (qyry pwsoN) isr& qyrI BgqI dw dwn mMg irhw hW [rhwau[hy BweI! ijnHW mnu`KW ny gurU dy bcnW dI rwhIN prmwqmw dw nwm jipAw, auh syvk prmwqmw ƒ ipAwry l`gdy hn [ ic`qr gupq ny jyhVw BI auhnW (dy krmW) dw lyK ilK r`iKAw sI, Drmrwj dw auh swrw ihswb hI mu`k jWdw hY [2[hy BweI! ijnHW sMq jnW ny swD jnW dI sMgiq ivc bYT ky Awpxy mn ivc prmwqmw dy nwm dw jwp kIqw, auhnW dy AMdr k`ilAwx rUp (prmwqmw prgt ho ipAw, mwno) TMFk pucwx vwlw cMd cVH ipAw, ijs ny (auhnW dy ihrdy ivcoN) iq®Snw dI A`g buJw id`qI; (ijs ny ivkwrW dw) qpdw sUrj (SWq kr id`qw) [3[hy pRBU! qUM sB qoN v`fw hYN, qUM srb-ivAwpk hYN; qUM AphuMc hYN; igAwn-ieMid®AW dI rwhIN qyry qk phuMc nhIN ho skdI [ qUM (hr QW) Awp hI Awp, Awp hI Awp hYN [ hy pRBU! Awpxy dws nwnk auqy myhr kr, qy, Awpxy dwsW dy dwsW dw dws bxw lY [4[6[
DHANAASAREE, FOURTH MEHL:
Tell me, O Siblings of Destiny, the religion for this Dark Age of Kali Yuga. I seek emancipation — how can I be emancipated? Meditation on the Lord, Har, Har, is the boat, the raft; meditating on the Lord, the swimmer swims across. || 1 || O Dear Lord, protect and preserve the honor of Your humble servant. O Lord, Har, Har, please make me chant the chant of Your Name; I beg only for Your devotional worship. || Pause || The Lord’s servants are very dear to the Lord; they chant the Word of the Lord’s Bani. The account of the recording angels, Chitr and Gupt, and the account with the Messenger of Death is totally erased. || 2 || The Saints of the Lord meditate on the Lord in their minds; they join the Saadh Sangat, the Company of the Holy. The piercing sun of desires has set, and the cool moon has risen. || 3 || You are the Greatest Being, absolutely unapproachable and unfathomable; You created the Universe from Your Own Being. O God, take pity on servant Nanak, and make him the slave of the slave of Your slaves. || 4 || 6 ||
Tuesday, 1st Vaisaakh (Samvat 553 Nanakshahi)
(Page: 668)