. Harmandir Sahib Hukumnama : Mon 20 March, 2017
SearchGurbani.com

[March 20, 2017, Monday 05:00 AM. IST]
rwmklI mhlw 5 ]
rYix idnsu jpau hir nwau ] AwgY drgh pwvau Qwau ] sdw Andu n hovI sogu ] kbhU n ibAwpY haumY rogu ]1] Kojhu sMqhu hir bRhm igAwnI ] ibsmn ibsm Bey ibsmwdw prm giq pwvih hir ismir prwnI ]1] rhwau ] gin imin dyKhu sgl bIcwir ] nwm ibnw ko skY n qwir ] sgl aupwv n cwlih sMig ] Bvjlu qrIAY pRB kY rMig ]2] dyhI Doie n auqrY mYlu ] haumY ibAwpY duibDw PYlu ] hir hir AauKDu jo jnu Kwie ] qw kw rogu sgl imit jwie ]3] kir ikrpw pwrbRhm dieAwl ] mn qy kbhu n ibsru guopwl ] qyry dws kI hovw DUir ] nwnk kI pRB srDw pUir ]4]22]33]
somvwr, 7 cyq (sMmq 549 nwnkSwhI)
(AMg: 893)
(hy pRBU! ikrpw kr) mYN idn rwq hir-nwm jpdw rhW, (qy ies qrHW) prlok ivc qyrI hzUrI ivc QW pRwpq kr lvW [ (ijhVw mnu`K nwm jpdw hY, aus ) sdw AwnMd bixAw rihMdw hY, kdy aus icMqw nhIN vwprdI; haumY dw rog kdy aus auqy Awpxw zor nhIN pw skdw [1[ prmwqmw nwl fUMGI sWJ r`Kx vwly hy sMq jno! sdw prmwqmw dI Koj krdy rho [ hy pRwxI! (sdw) prmwqmw dw ismrn krdw rhu; (ismrn dI brkiq nwl) bVI hI hYrwn krn vwlI Ascrj Awqmk AvsQw bx jwiegI, qUM sB qoN au~cI Awqmk AvsQw pRwpq kr leyNgw [1[rhwau[ hy sMq jno! swry ghu nwl cMgI qrHW ivcwr ky vyK lvo, prmwqmw dy nwm qoN ibnw hor koeI BI (sMswr-smuMdr qoN) pwr nhIN lMGw skdw [ (nwm qoN ibnw) hor swry hI hIly (mnu`K dy) nwl nhIN jWdy (shwieqw nhIN krdy) [ pRBU dy pyRm-rMg ivc irhW hI sMswr-smuMdr qoN pwr lMG skIdw hY [2[ (hy sMq jno! qIrQ AwidkW qy) srIr DoiqAW (mn dI ivkwrW vwlI) mYl dUr nhIN huMdI, (sgoN ieh) haumY Awpxw dbwau pw lYNdI hY (ik mYN qIrQW dy ieSnwn kr AwieAw hW [ mnu`K dy AMdr) AMdroN hor qy bwhroN hor hox dw pswrw psr jWdw hY (mnu`K pKMfI ho jWdw hY) [ hy sMq jno! ijhVw mnu`K prmwqmw dy nwm dI dvweI KWdw hY, aus dw swrw (mwnsk) rog dUr ho jWdw hY [3[ hy pwrbRhm! hy dieAw dy Gr! (myry auqy) ikrpw kr [ hy gopwl! qUM myry mn qoN kdy BI nwh iv`sr [ hy pRBU! mYN qyry dwsW dy crnW dI DUV bixAw rhWnwnk dI ieh qWG pUrI kr [4[22[33[
RAAMKALEE, FIFTH MEHL:
Night and day, I chant the Lords Name. Hereafter, I shall obtain a seat in the Court of the Lord. I am in bliss forever; I have no sorrow. The disease of ego never afflicts me. || 1 || O Saints of the Lord, seek out those who know God. You shall be wonderstruck with wonder at the wonderful Lord; meditate in remembrance on the Lord, O mortal, and obtain the supreme status. || 1 || Pause || Calculating, measuring, and thinking in every way, see that without the Naam, no one can be carried across. Of all your efforts, none will go along with you. You can cross over the terrifying world-ocean only through the love of God. || 2 || By merely washing the body, ones filth is not removed. Afflicted by egotism, duality only increases. That humble being who takes the medicine of the Name of the Lord, Har, Har all his diseases are eradicated. || 3 || Take pity on me, O merciful, Supreme Lord God; let me never forget the Lord of the World from my mind. Let me be the dust of the feet of Your slaves; O God, please fulfill Nanaks hope. || 4 || 22 || 33 ||
Monday, 7th Chayt (Samvat 549 Nanakshahi)
(Page: 893)