. GurShabad Ratanakar Mahankosh Index: :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Gur Shabad Ratanakar Mahankosh

                                                            

Browse by letter

Here are the results for the letter from Gur Shabad Ratanakar Mahankosh

Showing words to 35900 of 68671 Search Page

ਤਾਉੜਾ - tāurhā - ताउड़ा
ਸੰਗ੍ਯਾ- ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਹ ਬਰਤਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਪਾਈਏ. ਚੁਲ੍ਹੇ ਪੁਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ। ੨. ਘੜਾ. ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਟਕਾ.
संग्या- मिॱटी दा उह बरतन जिस विॱच कोई चीज़ तपाईए. चुल्हे पुर चड़्हाउण दा भांडा। २. घड़ा. मिॱटी दा मटका.
ਤਾਉੜੀ - tāurhī - ताउड़ी
ਸੰਗ੍ਯਾ- ਛੋਟਾ ਤਾਉੜਾ. ਮਟਕੀ. ਮੱਘੀ. ਹਾਂਡੀ.
संग्या- छोटा ताउड़ा. मटकी. मॱघी. हांडी.
ਤਾਊ - tāū - ताऊ
ਸੰਗ੍ਯਾ- ਤਾਇਆ. ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਡਾ ਭਾਈ। ੨. ਤਾਪ. ਗਰਮੀ। ੩. ਤਪ. ਬੁਖ਼ਾਰ. ਜ੍ਵਰ. "ਪਾਲਾ ਤਾਊ ਕਛੂ ਨ ਬਿਆਪੈ." (ਆਸਾ ਮਃ ੫)
संग्या- ताइआ. पिता दा वडा भाई। २. ताप. गरमी। ३. तप. बुख़ार. ज्वर. "पाला ताऊ कछू न बिआपै." (आसा मः ५)
ਤਾਊਸ - tāūsa - ताऊस
ਤ਼ਾਊਸ - tāaūsa - त़ाऊस
ਅ਼. [طاٶُس] ਸੰਗ੍ਯਾ- ਮੋਰ. ਮਯੂਰ। ੨. ਮੋਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਜਾ, ਜੋ ਗਜ਼ ਨਾਲ ਵਜਾਈਦਾ ਹੈ. ਦੇਖੋ, ਸਾਜ.
अ़. [طاٶُس] संग्या- मोर. मयूर। २. मोर दी शकल दा इॱक वाजा, जो गज़ नाल वजाईदा है. देखो, साज.
ਤਾਊਸ ਤਖ਼ਤ - tāūs takhata - ताऊस तख़त
ਤ਼ਾਊਸ ਤਖਤ - tāaūs takhata - त़ाऊसतखत
ਦੇਖੋ, ਤਖਤ ਤਾਊਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ.
देखो, तखत ताऊस अते शाहजहां.
ਤਾਊਨ - tāūna - ताऊन
ਤ਼ਾਊ਼ਨ - tāaūana - त़ाऊ़न
ਅ਼. [طاعوُن] ਤ਼ਅ਼ਨ (ਨੇਜੇ ਦੀ ਚੋਭ) ਜੇਹੀ ਚੁਭਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੀਮਾਰੀ. plague. ਇਹ ਛੂਤ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਕੀੜੇ ਜਦ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਤਦ ਕੱਛੀ, ਚੱਡੇ, ਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਗਿਲਟੀ ਸੁੱਜਕੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਨਾਲ ਤਾਪ ਅਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਘੁਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕਦੇ ਕਦੇ ਫੇਫੜੇ ਆਦਿਕ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਫੋੜਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ. ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ. ਜੋ ਖੁਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਂਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ.
अ़. [طاعوُن] त़अ़न (नेजे दी चोभ) जेही चुभण वाली इॱक बीमारी. plague. इह छूत दा रोग है. इस दे कीड़े जद शरीरविॱच प्रवेश करदे हन. तद कॱछी, चॱडे, आदिक विॱच गिलटी सुॱजके फोड़े दी शकल हो जांदी है. नाल ताप अते सिर नूं घुमेरी हुंदी है. कदे कदे फेफड़े आदिक अंगां ते वी इस दा असर हुंदा है अते बाहर कोई फोड़ा दिखाई नहीं दिंदा. इस रोग दे हुंदे ही सिआणे डाकटर दी सलाह नाल इलाज करना चाहीए. जो खुल्ही हवा विॱच रहिंदे हन, घर नूं चूहिआं तों साफ रखदे हन, उन्हां नूं इस रोग दा कलेश नहीं भोगणा पैंदा.
ਤ਼ਾਅ਼ਤ - tāāata - त़ाअ़त
ਤਾਅਤ - tāata - ताअत
ਅ਼. [طاعت] ਸੰਗ੍ਯਾ- ਬੰਦਗੀ. ਭਗਤੀ। ੨. ਤਾਬੇਦਾਰੀ. ਅਧੀਨਤਾ.
अ़. [طاعت] संग्या- बंदगी. भगती। २. ताबेदारी. अधीनता.
ਤਾਇ - tāi - ताइ
ਦੇਖੋ, ਤਾਉ। ੨. ਕ੍ਰਿ. ਵਿ- ਤਪਾਕੇ. ਤਾਉ ਦੇਕੇ.
देखो, ताउ। २. क्रि. वि- तपाके. ताउ देके.
ਤਾਇਆ - tāiā - ताइआ
ਵਿ- ਤਪਾਇਆ. ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ. "ਕਈ ਜੁਗ ਤਿਨੀ ਤਨ ਤਾਇਆ." (ਚੰਡੀ ੧) ੨. ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ. "ਸਿਮਰਿ ਚਰਣਾਰ ਬਿੰਦ ਸੀਤਲ ਹੋ ਤਾਇਆ." (ਬਿਲਾ ਮਃ ੫) ੩. ਸੰਗ੍ਯਾ- ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਡਾ ਭਾਈ. ਤਾਤ.
वि- तपाइआ. दुखी कीता. "कई जुग तिनी तन ताइआ." (चंडी १) २. तपिआ होइआ. "सिमरि चरणार बिंद सीतल हो ताइआ." (बिला मः ५) ३. संग्या- पिता दा वडा भाई. तात.
ਤਇਤ - taita - तइत
ਦੇਖੋ, ਤ਼ਾਅ਼ਤ.
देखो, त़ाअ़त.
ਤਾਇਫਾ - tāiphā - ताइफा
ਚੁਫੇਰੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ. ਦੇਖੋ, ਤਵਾਯਫ.
चुफेरे घुंमण वाला. देखो, तवायफ.
ਤਾਈ - tāī - ताई
ਸੰਗ੍ਯਾ- ਤਾਏ ਦੀ ਵਹੁਟੀ। ੨. ਵ੍ਯ- ਤੀਕ. ਤੋੜੀ. ਤਕ. "ਭਰਿਆ ਗਲ ਤਾਈ." (ਗਉ ਛੰਤ ਮਃ ੩) ੩. ਲਈ. ਵਾਸਤੇ. ਨਿਮਿੱਤ. "ਕੀਓ ਸੀਗਾਰੁ ਮਿਲਨ ਕੈ ਤਾਈ." (ਬਿਲਾ ਅਃ ਮਃ ੪) ੪. ਵਿ- ਤਅ਼ੱਲੁਕ਼. ਅਧੀਨ. "ਜੀਵਣੁ ਮਰਣਾ ਸਭੁ ਤੁਧੈ ਤਾਈ." (ਮਾਝ ਅਃ ਮਃ ੩) ੫. ਤਾਉ (ਆਂਚ) ਵਿੱਚ. "ਦਝਹਿ ਮਨਮੁਖ ਤਾਈ ਹੇ." (ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਃ ੧)
संग्या- ताए दी वहुटी। २. व्य- तीक. तोड़ी. तक. "भरिआ गल ताई." (गउ छंत मः ३) ३. लई. वासते. निमिॱत. "कीओ सीगारु मिलन कै ताई." (बिला अः मः ४) ४. वि- तअ़ॱलुक़. अधीन. "जीवणु मरणा सभु तुधै ताई." (माझ अः मः ३) ५. ताउ (आंच) विॱच. "दझहि मनमुख ताई हे." (मारू सोलहे मः १)
ਤਾਂਈਂ - tānīn - तांईं
ਵ੍ਯ- ਪ੍ਰਤਿ. ਨੂੰ. ਕੋ। ੨. ਤੀਕ. ਤੋੜੀ. ਤਕ.
व्य- प्रति. नूं. को। २. तीक. तोड़ी. तक.
ਤਾਈਜਾ - tāījā - ताईजा
ਤਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ. ਤਪਾਈਦਾ. "ਫਿਰ ਨਾਹੀ ਤਾਈਜਾ ਹੇ." (ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਃ ੫) ੨. ਤਾਈ ਦੀ ਧੀ.
तपाइआ जांदा. तपाईदा. "फिर नाहीताईजा हे." (मारू सोलहे मः ५) २. ताई दी धी.
ਤਾਈਦ - tāīdha - ताईद
ਅ਼. [تائیِد] ਸੰਗ੍ਯਾ- ਐਦ (ਤ਼ਾਕਤ਼) ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ. ਪੁਸ੍ਟੀ। ੨. ਸਹਾਇਤਾ. ਇਮਦਾਦ.
अ़. [تائیِد] संग्या- ऐद (त़ाकत़) पुचाउण दी क्रिया. पुस्टी। २. सहाइता. इमदाद.
ਤਾਏਰ - tāēra - ताएर
ਵਿ- ਤਾਏ ਦੇ. ਤਾਏ ਦੇ ਪੁਤ੍ਰ ਆਦਿ.
वि- ताए दे. ताए दे पुत्र आदि.
ਤਾਸ - tāsa - तास
ਸੰਗ੍ਯਾ- ਇੱਕ ਜ਼ਰਬਫ਼ਤ (ਜਰੀ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆਂ) ਕਪੜਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਾਣਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਣਾ ਜ਼ਰੀ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. "ਤਾਸ ਬਾਦਲਾ ਚਮਕ ਮਹਾਨੇ." (ਗੁਪ੍ਰਸੂ) ੨. ਸੰ. ਤ੍ਵੇਸ. ਵਿ- ਭਯੰਕਰ. ਡਰਾਵਣਾ. "ਤਾਸ ਨੇਜੇ ਢੁਲੈਂ ਘੋਰ ਬਾਜੇ ਬਜੈਂ ਰਾਮ ਲੀਨੇ ਦਲੈਂ ਆਨ ਢੂਕੇ." (ਰਾਮਾਵ) ੩. ਫ਼ਾ. ਅਤੇ ਅ਼. [طاس-تاس] ਸੰਗ੍ਯਾ- ਥਾਲ। ੪. ਪਿਆਲਾ. ਦੇਖੋ, ਫ੍ਰੈਂਚ tasse. ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਟਾਸ ਆਖਦੇ ਹਨ। ੫. ਫ਼ਾ. [تاش] ਤਾਸ਼. ਸਾਥੀ. ਸੰਗੀ। ੬. ਹ਼ਿੱਸੇਦਾਰ। ੭. ਸ੍ਵਾਮੀ. ਮਾਲਿਕ. "ਦੁਖਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ." (ਬਾਵਨ) ੮. ਦੇਖੋ, ਤਾਸੁ। ੯. ਸਿੰਧੀ. ਪ੍ਯਾਸ. ਤ੍ਰਿਸਾ (ਤ੍ਰਿਖਾ) ੧੦. ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ Playing- card. ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਰੰਗ ਅਤੇ ੫੨ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
संग्या- इॱक ज़रबफ़त (जरी नाल बुणिआं) कपड़ा, जिस दा ताणा रेशम दा अते बाणा ज़री दी तारां दा हुंदा है. "तास बादला चमक महाने." (गुप्रसू) २. सं. त्वेस. वि- भयंकर. डरावणा. "तास नेजे ढुलैं घोर बाजे बजैं राम लीने दलैं आन ढूके." (रामाव) ३. फ़ा. अते अ़. [طاس-تاس] संग्या- थाल। ४. पिआला. देखो, फ्रैंच tasse. पॱछमी पंजाबी विॱच पिआले नूं टास आखदे हन। ५. फ़ा. [تاش] ताश. साथी. संगी। ६. ह़िॱसेदार। ७. स्वामी. मालिक. "दुखभंजन गुणतास." (बावन) ८. देखो, तासु। ९. सिंधी. प्यास. त्रिसा (त्रिखा) १०. पॱतिआं दी इॱक खेड Playing- card. इस दे चार रंग अते ५२ पॱते हुंदे हन.
ਤਾਸਨ - tāsana - तासन
ਸਰਵ- ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ. ਉਨ ਕੋ. "ਕੋਠਨ ਪੈ ਨਿਰਖੈਂ ਚਢ ਤਾਸਨ." (ਕ੍ਰਿਸਨਾਵ) ੨. ਦੇਖੋ, ਤ੍ਰਾਸਨ.
सरव- तिन्हां नूं. उन को. "कोठन पै निरखैं चढ तासन." (क्रिसनाव) २. देखो, त्रासन.
ਤਾਸ ਬਾਦਲਾ - tās bādhalā - तास बादला
ਦੇਖੋ, ਤਾਸ ੧. ਅਤੇ ਬਾਦਲਾ.
देखो, तास १. अते बादला.
ਤਾਸੀਰ - tāsīra - तासीर
ਅ਼. [تاشیِر] ਤਾਸੀਰ. ਸੰਗ੍ਯਾ- ਅਸਰ ਕਰਨਾ (effect).
अ़. [تاشیِر] तासीर. संग्या- असर करना (effect).
ਤਾਸੁ - tāsu - तासु
ਸਰਵ- ਤਸ੍ਯ. ਤਿਸ ਦਾ. ਉਸ ਦੇ. "ਤਾਸੁ ਚਰਨ ਲੇ ਰਿਦੈ ਬਸਾਵਉ." (ਸਵੈਯੇ ਮਃ ੧. ਕੇ) ੨. ਉਹ. ਵਹ. "ਤਾਸੁ ਗੁਰੂ, ਮੈ ਦਾਸ." (ਸ. ਕਬੀਰ) ਉਹ ਗੁਰੂ, ਮੈ ਚੇਲਾ। ੩. ਉਸ ਨੂੰ. ਉਸ ਤਾਂਈਂ. "ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬਿਨੁ ਸਾਚੇ ਕਿਆ ਤਾਸੁ?" (ਸ੍ਰੀ ਅਃ ਮਃ ੧) ੪. ਸੰ. ਤ੍ਰਾਸ. ਸੰਗ੍ਯਾ- ਡਰ. ਭੈ. "ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਤੂ ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ ਕਟਹਿ ਤਾਸੁ." (ਵਾਰ ਗਉ ੧. ਮਃ ੪) ੫. ਸੰ. ਤ੍ਰਾਹਿ. ਵ੍ਯ- ਬਚਾਓ. ਰਖ੍ਯਾ ਕਰੋ. "ਤਾਸੁ ਤਾਸੁ ਧਰਮਰਾਇ ਜਪਤ ਹੈ." (ਮਾਰੂ ਮਃ ੩) ਤ੍ਰਾਹਿ ਤ੍ਰਾਹਿ! ਧਰਮਰਾਜ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ੬. ਸੰ. तृषा- ਤ੍ਰਿਸਾ. ਸੰਗ੍ਯਾ- ਤੇਹ. ਪ੍ਯਾਸ. ਦੇਖੋ, ਤਾਸ ੯. "ਜਪਿ ਹਰਿ ਚਰਨ ਮਿਟੀ ਖੁਧ ਤਾਸੁ." (ਗਉ ਮਃ ੫) ਭੁੱਖ ਤੇ ਪ੍ਯਾਸ। ੭. ਸੰ. ਤ੍ਵੇਸ. ਚਮਕ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼. "ਊਚਉ ਪਰਬਤ ਗਾਖੜੋ ਨਾ ਪਉੜੀ ਤਿਤੁ ਤਾਸੁ." (ਸ੍ਰੀ ਅਃ ਮਃ ੧) ਨਾ ਪੌੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੌਸ਼ਨੀ.
सरव- तस्य. तिस दा. उस दे. "तासु चरन ले रिदै बसावउ." (सवैये मः १. के) २. उह. वह. "तासु गुरू, मै दास." (स. कबीर) उह गुरू, मै चेला। ३. उस नूं. उसतांईं. "पुंन दान चंगिआईआ बिनु साचे किआ तासु?" (स्री अः मः १) ४. सं. त्रास. संग्या- डर. भै. "जन नानक नाम धिआइ तू सभ किलविख कटहि तासु." (वार गउ १. मः ४) ५. सं. त्राहि. व्य- बचाओ. रख्या करो. "तासु तासु धरमराइ जपत है." (मारू मः ३) त्राहि त्राहि! धरमराज बोलदा है। ६. सं. तृषा- त्रिसा. संग्या- तेह. प्यास. देखो, तास ९. "जपि हरि चरन मिटी खुध तासु." (गउ मः ५) भुॱख ते प्यास। ७. सं. त्वेस. चमक. प्रकाश. "ऊचउ परबत गाखड़ो ना पउड़ी तितु तासु." (स्री अः मः १) ना पौड़ी है ना रौशनी.

Browse by letter