. GurShabad Ratanakar Mahankosh Index: :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Gur Shabad Ratanakar Mahankosh

                                                            

Browse by letter

Here are the results for the letter from Gur Shabad Ratanakar Mahankosh

Showing words to 55350 of 68671 Search Page

ਭਸਮਅੰਧੂਲੇ - bhasamāndhhūlē - भसमअंधूले
ਦੇਖੋ, ਅੰਧੂਲਾ ੨.
देखो, अंधूला २.
ਭਸਮਕ - bhasamaka - भसमक
ਸੰ. ਵਸ੍‍ਮਕ. ਜਠਰਾਗਨਿ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਨਾਲ ਕਫ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਿੱਤ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰੋਗ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਰ ਖਾਧੀ ਗਿਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁਸ੍ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਆਸ ਲਗੀ ਰਹਿਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੂਰਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ੨. ਸੋਨਾ. ਸੁਵਰਣ। ੩. ਵਿੜੰਗ ਦਵਾਈ. Embelia Ribes.
सं. वस्‍मक. जठरागनि दी प्रचंडता नाल कफख़ुशक होण अते पिॱत दी अधिकता तों पैदा होइआ इॱक रोग, जिस करके रोगी नूं त्रिपती नहीं हुंदी अर खाधी गिज़ा शरीर नूं पुस्ट नहीं करदी, हर वेले पिआस लगी रहिंदी है, कदे कदे मूरछा हो जांदी है। २. सोना. सुवरण। ३. विड़ंग दवाई. Embelia Ribes.
ਭਸਮਤੀ - bhasamatī - भसमती
ਸੰਗ੍ਯਾ- ਭਸ੍‍ਮ (ਸੁਆਹ) ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਥਾਂ. ਭੱਠੀ. ਚੁਲ੍ਹਾ. ਧੂਣੀ। ੨. ਰਸਵਤੀ. ਪਾਕਸ਼ਾਲਾ. ਰਸੋਈਖਾਨਾ. "ਅੰਡਟੂਕ ਜਾਚੈ ਭਸਮਤੀ." (ਮਲਾ ਨਾਮਦੇਵ) ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਕਸ਼ਾਲਾ ਹੈ.
संग्या- भस्‍म (सुआह) होवे जिस थां. भॱठी. चुल्हा. धूणी। २. रसवती. पाकशाला. रसोईखाना. "अंडटूक जाचै भसमती." (मला नामदेव) ब्रहमांड दा हेठला टुकड़ा जिस दी पाकशाला है.
ਭਸਮਭੂਤ - bhasamabhūta - भसमभूत
ਦੇਖੇ, ਭਸਮੀਭੂਤ.
देखे, भसमीभूत.
ਭਸਮੜਿ - bhasamarhi - भसमड़ि
ਸੰਗ੍ਯਾ- ਭਸਮ (ਸੁਆਹ) ਦੀ ਮਟੀਲੀ. ਖਾਕ ਦੀ ਢੇਰੀ. "ਹੁਇ ਭਸਮੜਿ ਭਉਰੁ ਸਿਧਾਇ਼ਆ." (ਵਾਰ ਆਸਾ)
संग्या- भसम (सुआह) दी मटीली. खाक दी ढेरी. "हुइ भसमड़ि भउरु सिधाइ़आ." (वार आसा)
ਭਸਮਾਸੁਰ - bhasamāsura - भसमासुर
ਭਸਮਾਂਗਦ - bhasamāngadha - भसमांगद
ਭਸ੍‍ਮਾਸੁਰ (ਜਿਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਵ੍ਰਿਕ ਹੈ) ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ. ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖੇਂਗਾ, ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਊ. ਦੇਖੋ, ਭਾਗਵਤ ਸਕੰਧ ੧੦, ਅਃ ੮੮.#ਭਸਮਾਸੁਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਕੇ ਪਾਰਵਤੀ ਲੈ ਲਵਾਂ. ਸ਼ਿਵ ਭਸਮ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਠੇ, ਭਸਮਾਸੁਰ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ. ਕ੍ਰਿਸਨ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਕੇ ਭਸਮਾਸੁਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਸਿਰ ਪੁਰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਰਖਵਾ ਕੇ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.#ਇਹ ਕਥਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰਾਂ ਭੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਦਸਮਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਭਸਮਾਸੁਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈਂ. ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪੁਰ ਹੱਥ ਰੱਖਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਜੇ ਇੱਕ ਰੋਮ ਭੀ ਭਸਮ ਹੋਸਕੇ! ਕਾਮਮੋਹਿਤ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪੁਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ.#"ਭਸਮਾਂਗਦ ਦਾਨੋ ਬਡੋ ਭੀਮਪੁਰੀ ਕੇ ਮਾਹਿ ×××#ਯੌਂ ਵਰਦਾਨ ਰੁਦ੍ਰ ਤੇ ਲਯੋ ×××#ਜਾਂਕੈ ਸਿਰ ਪਰ ਹਾਥ ਲਗਾਵੈ।#ਜਰ ਬਰ ਭਸਮ ਸੁ ਨਰ ਹਨਐਜਾਵੈ ×××#ਤਿਨ ਗੌਰੀ ਕੋ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰ੍ਯੋ ×××#ਸ਼ਿਵ ਕੇ ਸੀਸ ਹਾਥ ਮੈ ਧਰਹੋਂ।#ਛਿਨ ਮਹਿ ਯਾਂਹਿ ਭਸਮ ਕਰਡਰਹੋਂ ×××#ਪ੍ਰਥਮ ਹਾਥ ਨਿਜ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰੋ।#ਲਹਿਹੋਂ ਏਕ ਕੇਸ ਜਬ ਜਰੋ ×××#ਹਾਥ ਆਪਨੇ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰ੍ਯੋ।#ਛਿਨਿਕ ਬਿਖੈ ਮੂਰਖ ਜਰਗਯੋ."#(ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੪੧)
भस्‍मासुर (जिस दा दूजा नाम व्रिक है) शिव दा भगत सी. शिव ने इस नूं वर दिॱता कि जिस दे सिर तूं हॱथ रॱखेंगा, उह भसम हो जाऊ. देखो, भागवत सकंध १०, अः ८८.#भसमासुर ने चाहिआ कि शिव नूं भसम करके पारवती लै लवां. शिव भसम होण दे डर तों नठे, भसमासुर ने पिॱछा कीता. क्रिसन जी ने ब्रहमचारी दा रूप धारके भसमासुर नूं भुलेखे विॱच दे के उस दे ही सिर पुर उस दा हॱथ रखवा के भसम कर दिॱता.#इह कथा इॱक होर तरां भी लिखी है, जिस दा अनुवाद दसमग्रंथ विॱच है कि शिव नूं बचाउण लई पारवती ने भसमासुर नूं आखिआ कि तूं भुॱल विॱच हैं. शिव दे वर नाल तूंकिसे नूं भसम नहीं कर सकदा, जरा आपणे सिर पुर हॱथ रॱखके तां देख, जे इॱक रोम भी भसम होसके! काममोहित ने जद आपणे सिर पुर हॱथ रॱखिआ, उसे वेले खाक दी ढेरी हो गिआ.#"भसमांगद दानो बडो भीमपुरी के माहि ×××#यौं वरदान रुद्र ते लयो ×××#जांकै सिर पर हाथ लगावै।#जर बर भसम सु नर हनऐजावै ×××#तिन गौरी को रूप निहार्यो ×××#शिव के सीस हाथ मै धरहों।#छिन महि यांहि भसम करडरहों ×××#प्रथम हाथ निज सिर पर धरो।#लहिहों एक केस जब जरो ×××#हाथ आपने सिर पर धर्यो।#छिनिक बिखै मूरख जरगयो."#(चरित्र १४१)
ਭਸਮਾਂਗੀ - bhasamāngī - भसमांगी
ਸੰ. भस्माङ्गिन्. ਵਿ- ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ (ਸੁਆਹ) ਲੱਗੀ ਹੈ। ੨. ਸੰਗ੍ਯਾ- ਸ਼ਿਵ। ੩. ਸੁਆਹ ਮਲਣ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ। ੪. ਗਧਾ.
सं. भस्माङ्गिन्. वि- जिस दे अंगां नूं भसम (सुआह) लॱगी है। २. संग्या- शिव। ३. सुआह मलण वाला फकीर। ४. गधा.
ਭਸਮਾਂਤ - bhasamānta - भसमांत
ਦੇਖੋ, ਭਸਮੰਤ.
देखो, भसमंत.
ਭਸਮਾਧਾਰੀ - bhasamādhhārī - भसमाधारी
ਦੇਖੋ, ਭਸਮਾਂਗੀ। ੨. ਧੂਣੀ. ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧੂਈਂ। ੩. ਦੇਖੋ, ਬਟੂਆ ੨.
देखो, भसमांगी। २. धूणी. फकीरां दी धूईं। ३. देखो, बटूआ २.
ਭਸਮਾਭੂਤ - bhasamābhūta - भसमाभूत
ਭਸਮੀਭੂਤ - bhasamībhūta - भसमीभूत
ਭਸ੍‍ਮੀਭੂਤ. ਵਿ- ਸੁਆਹ ਹੋਇਆ. ਜਲਕੇ ਖਾਕ ਹੋਇਆ. ਹੋਜਿਆ "ਭਸਮਾਭੂਤ ਹੋਆ ਖਿਨ ਭੀਤਰਿ." (ਟੋਡੀ ਮਃ ੫)
भस्‍मीभूत. वि- सुआह होइआ. जलके खाक होइआ. होजिआ "भसमाभूत होआ खिन भीतरि." (टोडी मः ५)
ਭਸਮੰਤ - bhasamanta - भसमंत
ਭਸਮੰਤੁ - bhasamantu - भसमंतु
भस्मान्त. ਭਸ੍‍ਮਾਂਤ. ਵਿ- ਅਤ੍ਯੰਤ ਭਸਮ ਹੋਇਆ. ਜਲਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਖਾਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ. "ਖਿਨ ਮਹਿ ਹੋਇਜਾਇ ਭਸਮੰਤੁ." (ਸੁਖਮਨੀ) ੨. ਭਸਮਾਵਸ਼ੇਸ. ਬਾਕੀ ਖ਼ਾਕ.
भस्मान्त. भस्‍मांत. वि- अत्यंत भसम होइआ. जलके अंत नूं खाक होइआ होइआ. "खिन महि होइजाइ भसमंतु." (सुखमनी) २. भसमावशेस. बाकी ख़ाक.
ਭਸਮੰਦਰ - bhasamandhara - भसमंदर
ਭਸਮ ਮੰਦਿਰ. "ਦੇਦੇ ਨੀਵ ਦਿਵਾਲ ਉਸਾਰੀ. ਭਸਮੰਦਰ ਕੀ ਢੇਰੀ." (ਗਉ ਮਃ ੧) ੨. ਮੜ੍ਹੀ.
भसम मंदिर. "देदे नीव दिवाल उसारी. भसमंदर की ढेरी." (गउ मः १) २. मड़्ही.
ਭਸੀਣ - bhasīna - भसीण
ਖੁਖਰਾਣ ਖਤ੍ਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਤਿ.
खुखराण खत्रीआं विॱचों इॱक जाति.
ਭਸ - bhasa - भस
ਦੇਖੋ, ਭਸ। ੨. ਸੰ. ਭਸਿ. ਸੰਗ੍ਯਾ- ਭਸਮ. ਸੁਆਹ. ਰਾਖ. "ਵੇਮੁਖ. ਭਸ ਪਾਹੁ." (ਮਃ ੪. ਵਾਰ ਬਿਲਾ) "ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਭਸੁ ਰੰਗ." (ਮਃ ੧. ਵਾਰ ਸਾਰ)
देखो, भस। २. सं. भसि. संग्या-भसम. सुआह. राख. "वेमुख. भस पाहु." (मः ४. वार बिला) "नानक दुनीआ भसु रंग." (मः १. वार सार)
ਭਸੁੰਡ - bhasunda - भसुंड
ਇਭ- ਸ਼ੁੰਡਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ. ਇਭ (ਹਾਥੀ) ਦੀ ਸੁੰਡ। ੨. ਸ਼ੁੰਡੀ (ਹਾਥੀ) ਲਈ ਭੀ ਭਸੁੰਡ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ. ਸ਼ੁੰਡਾਰ. "ਕਟਗੇ ਸੁੰਡ ਭਸੁੰਡ ਅਨੇਕਾ." (ਅਜੈਸਿੰਘਰਾਜ) ੩. ਸ਼ੁੰਡਾ (ਸੁੰਡ) ਲਈ ਭੀ ਭਸੁੰਡ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ. "ਗਿਰੈਂ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡੰ. ਭਸੁੰਡੰ ਗਜਾਨੰ." (ਰਾਮਾਵ) ੪. ਦੇਖੋ, ਭਸੁੰਡੀ.
इभ- शुंडा दा संखेप. इभ (हाथी) दी सुंड। २. शुंडी (हाथी) लई भी भसुंड शबद आइआ है. शुंडार. "कटगे सुंड भसुंड अनेका." (अजैसिंघराज) ३. शुंडा (सुंड) लई भी भसुंड शबद वरतिआ है. "गिरैं रुंड मुंडं. भसुंडं गजानं." (रामाव) ४. देखो, भसुंडी.
ਭਸੁਡੀ - bhasudī - भसुडी
ਭਸੁੰਡੀ - bhasundī - भसुंडी
ਸੰ. भुशुणडी. ਭੁਸ਼ੁੰਡੀ. ਸੰਗ੍ਯਾ- ਚੰਮ ਦਾ ਗੋਪੀਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਰੱਖਕੇ ਫੈਂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੨. ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਕੜੀ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੀ ਰਹਿਂਦੀ ਹੈ, ਅਰ ਚੰਮ ਦਾ ਤਸਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਹਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਠ ਛੁਟਜਾਣ ਪੁਰ ਭੀ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਡਿਗੇ. "ਪਰਘ ਭਸੁੰਡੀ ਤੋਮਰ ਸਕਤੀ." (ਨਾਪ੍ਰ) "ਗੜੀਆ ਭਸੁਡੀ ਭੈਰਵੀ ਭਾਲਾ ਨੇਜਾ ਭਾਖ." (ਸਨਾਮਾ) ੩. ਦੇਖੋ, ਕਾਕ ਭੁਸੁੰਡਿ.
सं. भुशुणडी. भुशुंडी. संग्या- चंम दा गोपीआ, जिस विॱच पॱथर रॱखके फैंकिआ जांदा है। २. इॱक प्रकार दा भाला, जिस दी लकड़ी चमड़े नाल मड़्ही रहिंदी है, अर चंम दा तसमा चलाउण वाले दे हॱथ ते पहिरिआ हुंदा है, जो मुॱठ छुटजाण पुर भी शसत्र हॱथों ना डिगे. "परघ भसुंडी तोमर सकती." (नाप्र) "गड़ीआ भसुडी भैरवी भाला नेजा भाख." (सनामा) ३. देखो, काक भुसुंडि.
ਭਸੁ ਪੁਣੇਦੇ ਵਤਨੁ - bhasu punēdhē vatanu - भसु पुणेदेवतनु
ਵਾ- ਸੁਆਹ ਛਾਣਦੇ ਫਿਰਨ. ਖ਼ਾਕ ਛਾਨਤੇ ਫਿਰੇਂ. ਭਾਵ- ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਏ ਏਧਰ ਓਧਰ ਨੱਠੇ ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਐਬਜੋਈ ਕਰਨ. "ਹਭੇ ਭਸੁ ਪੁਣੇਦੇ ਵਤਨੁ. ਜਾ ਮੈ ਸਜਣੁ ਤੂ ਹੈ." (ਮਃ ੫. ਵਾਰ ਰਾਮ ੨)
वा- सुआह छाणदे फिरन. ख़ाक छानते फिरें. भाव- मेरे विरुॱध पए एधर ओधर नॱठे फिरन अते ऐबजोई करन. "हभे भसु पुणेदे वतनु. जा मै सजणु तू है." (मः ५. वार राम २)
ਭਸੂ - bhasū - भसू
ਦੇਖੋ, ਭਸੁ. "ਭਸੂ ਹੂ ਭਸੁ ਖੇਹ." (ਮਃ ੧. ਵਾਰ ਸਾਰ)
देखो, भसु. "भसू हू भसु खेह." (मः १. वार सार)
ਭਸੂਹਾ - bhasūhā - भसूहा
ਵਿ- ਭਸਮਲਿਪ੍ਤ. ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ. "ਖਰ ਸੂਰ ਭਸੂਹੇ." (ਭਾਗੁ)
वि- भसमलिप्त. सुआह नाल लिबड़िआ. "खर सूर भसूहे." (भागु)
ਭਸ੍‍ਤ੍ਰਾ - bhas‍trā - भस्‍त्रा
ਭਸ੍ਰਾ - bhasrā - भस्रा
ਸੰ. भस्वा. ਸੰਗ੍ਯਾ- ਅੱਗ ਮਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭਖਾਉਣ ਲਈ ਚੰਮ ਦੀ ਥੈਲੀ. ਧੋਕਣੀ. ਫੂਕਣੀ. "ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਭਸ੍ਰਾ ਫੂਕ ਬਹਿਤ ਹੈਂ." (ਨਾਪ੍ਰ) ੨. ਥੇਲਾ. ਗੁਥਲਾ। ੩. ਭੱਥਾ. ਤੀਰਕਸ਼.
सं. भस्वा. संग्या- अॱग मचाउण अते भखाउण लई चंम दी थैली. धोकणी. फूकणी. "जिह बिधिभस्रा फूक बहित हैं." (नाप्र) २. थेला. गुथला। ३. भॱथा. तीरकश.

Browse by letter