Indian Classical Music and Sikh Kirtan

Displaying Page 98 of 100Index

Aarti 93, 111 Dastagir Pir 91
Abdullah Bhai 103 Devadasis 83
Akal Takht 103 Dhadh 50, 64, 103, 119
Akbar Emperor 6, 111 Dhadhi 97, 103, 125
Alaap 17, 30, 67, 38 Dhamar 36, 47, 63, 137
Alankar 17, 31 Dhavani 14, 66
Ali Akbar 10 Dholak 49, 64, 119, 132
Amardas Guru 76, 81, 96, 113 Dhrupad 5, 6, 20, 36, 63, 134, 137
Anahad Nad 13, 92, 107 Dhuni 100, 109, 127, 134
Anand 85, 96, 120, 127, 137 Divine grace 88
Angad Guru 95
Antra 31, 122, 134 Ektal 46
Arjan Guru 75, 78, 80, 81, 100, 115, 130, 134
Aroha 21, 26 Flute 62, 120
Asa-di-var 95, 98, 102, 110, 127, 136, 137
Asthai 31, 122, 134 Folk style 134
Aurangazeb Emperor 103 Gaiki 16, 120
Avaroha 21, 26 Gamak 17, 19, 34, 61
Gandhi Mahatma 8
Baghdad 92 Geet Govinda 73
Baiju Bawra 5 Ghar 87, 109, 121
Balwand 95, 100 Gharana 8, 20, 139
Bandish 31 Ghazal 38
Bhajan 39, 108 Gitanjali 74
Bhakti 73, 74, 75 Gobind Singh Guru 104, 134
Bhatkhande V.N. 8, 21, 25 Gunas 108
Bismillah Khan 10 Grama 29
Bol 36, 44, 68, 108 Granth Sahab, Sri Guru 7, 39, 77, 103, 107, 127, 140
Gurdas Bhai 83, 97, 120, 127
Chaitanya 6, 73 Guru-Chella system 9, 18
Channt 93, 98, 110, 127, 136
Chowki 102 Hargobind Guru 103
Congregational Singing 132 Haridas Swami 5, 73
Har Rai Guru 103
Dadra 39, 45 Harmandar Sahab 102
Dakhni 109, 118 Harmonium 27, 49, 51, 55, 61, 120
Dancing 81 Hindustani Music 5, 25, 118, 140

Indira Kala Sangeet Vishwavidyala 21 Pakhawaj 49, 63, 119
Paluskar, V.D. 8, 21
Jati 21, 35 Partal 122, 129
Jayadev 73 Patiala 20, 140
Jazz 10
Jyotiyan-de-Shabad 132 Qawali 5

Kabir 5 Rabab 6, 50, 54, 94, 119, 125
Kalyuga Rabindra Bharati 21
Kafi 108, 118 Rag-mala 7, 40, 116
Kalidasa 4 Rahau 122
Katha 100, 127 Raj-yoga 101
Karnatak Music 5, 25, 26 Ramayana 4
Khali 43 Ramdas Guru 76, 79, 80, 83, 97, 129
Khayal 5,20, 37, 103, 134 Randhir Singh Bhai 84, 126
Kirtan Darbar 138 Rasa 14, 21, 80, 85, 137
Kirtaniyas 128, 130 Ravi Shankar 10, 64
Kirtan Styles 133 Resonance 87
Krishna-Lila 81
Kritis 7, 74 Sadhana 16, 74, 97, 129
Kundalini 13 Sahaj 40, 77, 87, 96Index

Aarti 93, 111 Dastagir Pir 91
Abdullah Bhai 103 Devadasis 83
Akal Takht 103 Dhadh 50, 64, 103, 119
Akbar Emperor 6, 111 Dhadhi 97, 103, 125
Alaap 17, 30, 67, 38 Dhamar 36, 47, 63, 137
Alankar 17, 31 Dhavani 14, 66
Ali Akbar 10 Dholak 49, 64, 119, 132
Amardas Guru 76, 81, 96, 113 Dhrupad 5, 6, 20, 36, 63, 134, 137
Anahad Nad 13, 92, 107 Dhuni 100, 109, 127, 134
Anand 85, 96, 120, 127, 137 Divine grace 88
Angad Guru 95
Antra 31, 122, 134 Ektal 46
Arjan Guru 75, 78, 80, 81, 100, 115, 130, 134
Aroha 21, 26 Flute 62, 120
Asa-di-var 95, 98, 102, 110, 127, 136, 137
Asthai 31, 122, 134 Folk style 134
Aurangazeb Emperor 103 Gaiki 16, 120
Avaroha 21, 26 Gamak 17, 19, 34, 61
Gandhi Mahatma 8
Baghdad 92 Geet Govinda 73
Baiju Bawra 5 Ghar 87, 109, 121
Balwand 95, 100 Gharana 8, 20, 139
Bandish 31 Ghazal 38
Bhajan 39, 108 Gitanjali 74
Bhakti 73, 74, 75 Gobind Singh Guru 104, 134
Bhatkhande V.N. 8, 21, 25 Gunas 108
Bismillah Khan 10 Grama 29
Bol 36, 44, 68, 108 Granth Sahab, Sri Guru 7, 39, 77, 103, 107, 127, 140
Gurdas Bhai 83, 97, 120, 127
Chaitanya 6, 73 Guru-Chella system 9, 18
Channt 93, 98, 110, 127, 136
Chowki 102 Hargobind Guru 103
Congregational Singing 132 Haridas Swami 5, 73
Har Rai Guru 103
Dadra 39, 45 Harmandar Sahab 102
Dakhni 109, 118 Harmonium 27, 49, 51, 55, 61, 120
Dancing 81 Hindustani Music 5, 25, 118, 140

Indira Kala Sangeet Vishwavidyala 21 Pakhawaj 49, 63, 119
Paluskar, V.D. 8, 21
Jati 21, 35 Partal 122, 129
Jayadev 73 Patiala 20, 140
Jazz 10
Jyotiyan-de-Shabad 132 Qawali 5

Kabir 5 Rabab 6, 50, 54, 94, 119, 125
Kalyuga Rabindra Bharati 21
Kafi 108, 118 Rag-mala 7, 40, 116
Kalidasa 4 Rahau 122
Katha 100, 127 Raj-yoga 101
Karnatak Music 5, 25, 26 Ramayana 4
Khali 43 Ramdas Guru 76, 79, 80, 83, 97, 129
Khayal 5,20, 37, 103, 134 Randhir Singh Bhai 84, 126
Kirtan Darbar 138 Rasa 14, 21, 80, 85, 137
Kirtaniyas 128, 130 Ravi Shankar 10, 64
Kirtan Styles 133 Resonance 87
Krishna-Lila 81
Kritis 7, 74 Sadhana 16, 74, 97, 129
Kundalini 13 Sahaj 40, 77, 87, 96

Displaying Page 98 of 100