Sri Gur Pratap Suraj Granth - Section 18 Chapter Index


No.Chapter NamePage No.
1 ਮੰਗਲ-ਮਸੰਦਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਪਾਰਸ਼॥ 1
2 ਸੈਦੇ ਖਾਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ੳਾਇੳਾ॥ 9
3 ਸੈਦੇ ਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਿੳਾ॥ 16
4 ਰਮਗ਼ਾਨ ਮਾਰਿੳਾ ੳੌਰੰਗਗ਼ੇਬ ਲ਼ ਖਬਰ॥ 23
5 ਪਹਾੜੀੳਾਂ ਦੀ ਨੌਰੰਗੇ ੳਜ਼ਗੇ ਫਰਿੳਾਦ॥ 32
6 ਪਹਾੜੀੳਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿੳਾਂ ੳਜ਼ਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀੳਾਂ॥ 40
7 ਪਹਾੜੀੳਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿੳਾਂ ਦੀ ਤ੍ਯਾਰੀ॥ 47
8 ਪਹਾੜੀੳਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿੳਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ॥ 54
9 ਜੰਗ ੳਰੰਭ॥ 61
10 ਜੰਗ ਜਾਰੀ॥ 68
11 ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜੰਗ॥ 75
12 ਰਾਤੀ ਵੈਰੀੳਾਂ ਦੀੳਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜੰਗ॥ 83
13 ਸੂਬਿੳਾਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਅੁਂੀੳਾਂ॥ 90
14 ਘੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਅੁਂੇ॥ 99
15 ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤੀਰ ਨਾਲ ਚਿਜ਼ਠੀ॥ 107
16 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰਾਤੀਣ ਹਜ਼ਲਾ॥ 115
17 ਬਾਘਨ ਤੇ ਬਿਜ਼ਜਘੋਖ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਅੁਂੇ॥ 123
18 ਘੇਰਾ ਜਾਰੀ ਭਾਈ ਕਨÜ੍ਹਯਾ ਜੀ॥ 132
19 ਵੈਰੀ ਦੀ ਫੌਗ਼ ਦੇ ਬਗ਼ਾਰ ਵਿਚੋਣ ਰਸਦ ਲਿੳਾਂਦੀ॥ 140
20 ਗ਼ੋਰ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕੀਤਿੳਾਂ ਤੁਰਕ ਨਹੀਣ ਬਂਦਾ॥ 145
21 ਧਨ ਜਾਂ ਤੇ ਸੋਗ ਨਾ ਕਰਨਾ ਲੀਕਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ॥ 153
22 ਵੈਰੀੳਾਂ ਦੇ ਜਲ ਰੋਕਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ॥ 160
23 ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਲûਗਰ ਮਸਤਾਨੇ॥ 167
24 ਇਕ ਸਿਜ਼ਖ ਨੇ ਪਾਰਸ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ॥ 174
25 ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਪਾਰਸ਼॥ 182
26 ਪਹਾੜੀੳਾਂ ਨੇ ਇਟਾਂ ਪਜ਼ਥਰ ਖਗ਼ਾਨਾ ਜਾਂਕੇ ਲੁਟੇ॥ 189
27 ਵਕੀਲ ਦਾ ੳਾਅੁਂਾ॥ 196
28 ੳਨûਦਪੁਰ ਤਜਂ ਦੀੳਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਬਿਦਾਵਾ॥ 203
29 ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਨ ਹਿਤ ਕਹਿਂਾ॥ 210
30 ਬਿਦਾਵਾ ਲਿਖਾਯਾ ਨਿਕਲਂ ਦੀ ਤਿੳਾਰੀ॥ 217
31 ੳਨûਦਪੁਰ ਛੋੜਨਾ॥ 224
32 ਪਿਛੋਣ ਪਹਾੜੀੳਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿੳਾਂ ਨੇ ੳਾ ਪੈਂਾ ਅੁਦੈ ਸਿੰਘ ਬਜ਼ਧ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ॥ 230
33 ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਜ਼ਧ ਜੰਗ॥ 240
34 ਚਮਕੌਰ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਜੁਜ਼ਧ॥ 250
35 ਚਮਕੌਰ ਵਿਜ਼ਚ ਸਾਵਧਾਨੀ॥ 261
36 ਚਮਕੌਰ ਯੁਜ਼ਧ ੳਾਰੰਭ॥ 269
37 ਚਮਕੌਰ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿਚੋਣ ਨਿਕਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੂਝਂਾਂ॥ 277
38 ਚਮਕੌਰ ਜੰਗ-ਜਾਰੀ॥ 284
39 ਬਾਬਾ ੳਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਯੁਜ਼ਧ॥ 291
40 ਬਾਬਾ ਗ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੁਜ਼ਧ॥ 299
41 ਪੰਥ ਲ਼ ਗੁਰਤਾ ਚਮਕੌਰੋਣ ਨਿਕਲਂਾ॥ 307
42 ਮਾਛੀਵਾੜਾ॥ 316
43 ਪਿਜ਼ਛੇ ਚਮਕੌਰ ਵਿਚ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਂਾ॥ 324
44 ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲ਼ ਮਿਲਨਾ ਗੁਲਾਬੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਬਾß ਵਿਚ ਡੇਰਾ॥ 331
45 ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਮਾਹੀ॥ 337
46 ਅੁØਜ਼ਚ ਦੇ ਪੀਰਾਨ ਪੀਰ॥ 343
47 ਕਰਦ ਭੇਟ ਨੂਰਪੁਰੀਏ ਸਜ਼ਯਦ ਦੀ ਗਵਾਹੀ॥ 352
48 ਫਜ਼ਤੇ ਨੇ ਘੋੜੀ ਨਾ ਦਿਜ਼ਤੀ ਮਾਲਵੇ ਪਹੁੰਚਂਾ ਨਬੀ ßਨੀ Þਾਂ ਵਿਦਾ॥ 360
49 ਮਾਹੀ ਨੇ ੳਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਗ਼ਾਦਿੳਾਂ ਦਾ ਸਾਕਾ ਸੁਨਾਅੁਂਾ॥ 370
50 ਮਾਹੀ ਨੇ ੳਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਗ਼ਾਦਿੳਾਂ ਦਾ ਸਾਕਾ ਸੁਨਾਅੁਂਾ॥ 377
51 ਮਾਹੀ ਨੇ ਸਾਕਾ ਸੁਨਾਅੁਂਾ॥ 383
52 ਮਾਹੀ ਨੇ ਸਾਕਾ ਸੁਨਾਅੁਂਾ-ਜਾਰੀ॥ 390
53 ਕਜ਼ਲ੍ਹੇ ਲ਼ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚਂਾ॥ 399
54 ਰਾਇ ਕਜ਼ਲੇ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ॥ 407
55 ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਲ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿੳਾ ਸ਼ਮੀਰ॥ 413
56 ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਬਾਯਾ ਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ੳਨੇਕਾਂ ਜਨਮ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਭੁਗਾਏ॥ 419
57 ਸਿਰੰ੍ਹਦ ਵਾਸੀ ਦ੍ਯਾਲ ਦਾਸ ਲ਼ ਵਰ ਗ਼ਫਰਨਾਮਾ॥ 426
58 ਗ਼ਫਰਨਾਮਾ ਭੇਜਂਾ ਦੀਨਿਓਣ ਚੜ੍ਹਨਾ॥ 436