Sri Gur Pratap Suraj Granth

Displaying Page 383 of 626 from Volume 1

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ (ਰਾਸ਼ਿ ੧) ੩੯੮

ਗੁਰ ਕੋ ਬਾਕ ਸਦਾ ਸੁਫਲਾਵੈ।
ਨਹੀਣ ਸੁਰਾਸੁਰ ਕੋ ਅੁਲਟਾਵੈ ॥੭੨॥
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਸੇ ਬੀਰਬਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨ
ਨਾਮ ਏਕ ਚਜ਼ਤਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥੪੧॥

Displaying Page 383 of 626 from Volume 1