Sri Nanak Prakash - Section 2 Chapter Index


No.Chapter NamePage No.
1 ਗੁਰਬਾਂੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਧ੍ਰੁਜ਼ਵ ਤੋਣ ਵਿਦਾ, ਸ਼ੀਲਾਗਿਰ ਤੇ ਗਿਰ ਘਿਰਾਂ॥ 1
2 ਸ਼ਾਰਦਾ ਮੰਗਲ ਅੁਲਕਾ ਗਿਰ, ਇਲਾਬ੍ਰਤ ਖੰਡ, ਹਿਰਨ ਖੰਡ, 19
3 ਸ਼ਾਰਦਾ ਮੰਗਲ ਕੇਤਮਾਲ, ਰੰਮਕ, ਭਜ਼ਦ੍ਰ ਤੇ ਭਰਥ ਖੰਡ ੳਤੇ ਜੰਮੂ 32
4 ਗੁਰ ਚਰਨ ਮੰਗਲ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਲ਼ ਮਿਲਂਾ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ੳੌਂਾ॥ 48
5 ਸ਼ਾਰਦਾ ਮੰਗਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅੁਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਗ॥ 59
6 ਸ਼ਾਰਦਾ ਮੰਗਲ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਅੁਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਅੁਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਕੁੰਠ ਗਮਨ॥ 72
7 ਸੰਤ ਮੰਗਲ ਕੁਰਖੇਤ੍ਰ ਵਿਖੇ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਚਰਚਾ॥ 86
8 ਚੰਡੀ ਮੰਗਲ ਗੰਗਾ ਵਿਖੇ ਲਹਿਣਦੇ ਵਲ ਪਾਂੀ ਅੁਛਾਲਨਾ॥ 101
9 ਸ਼ਾਰਦਾ ਮੰਗਲ ਬ੍ਰਿਜ, ੳਯੁਜ਼ਧ੍ਯਾ, ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤਿ 113
10 ਸ਼ਾਰਦਾ ਮੰਗਲ ਜਗਨ ਨਾਥ, ਕਲਜੁਗ ਪ੍ਰਸੰਗ॥ 132
11 ਸ਼ਾਰਦਾ ਮੰਗਲ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੇਸ਼॥ 147
12 ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਗਲ ੳਜ਼ਗ ਨਾਲ ਸੜਨ ਵਾਲੇ, ਸਮੁੰਦ੍ਰ ਨਾਲ ਢਹਿਂ ਵਾਲੇ 165
13 ਸੰਤ ਮੰਗਲ ਤਿਖਾਨ ਦੀ ਛਜ਼ਪਰੀ ਤੋੜਨੀ, ਭੂਟੰਤ ਦੇਸ਼, ੳੰਨ 181
14 ਸੰਤ ਮੰਗਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ ੳਯਾਲੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਲ਼ ਸਿਜ਼ਖ 194
15 ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਸਿਜ਼ਖ ਦਾ ਮੰਗਲ ਬਾਲਕ ਲ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਬਪਾਰੀ ਤੇ 215
16 ਸ਼ਾਰਦਾ ਮੰਗਲ ਕਾਰੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ॥ 229
17ਸ਼ਾਰਦਾ ਮੰਗਲ ਹਬਸ਼ ਵਿਲਾਇਤ, ਚੋਲਾ, ਰਾਮਚੰਦ੍ਰ ਦੀ ਕਥਾ॥ 244
18 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗਲ ਲûਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਬਿਭੀਖਨ, 262
19 ਸ਼ਾਰਦਾ ਮੰਗਲ ਪਲਖ, ਸ਼ਾਲਮਲੀ, ਕੁਸ਼, ਕੌਚ, ਸ਼ਾਖ ਤੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੀਪ ਗਮਨ॥ 278
20 ਗੁਰ ਚਰਂ ਮੰਗਲ ਸਿਜ਼ਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ॥ 291
21 ਸ਼ਾਰਦਾ ਮੰਗਲ ਦਿਜ਼ਲੀ ਵਿਖੇ ਹਾਥੀ ਜਿਵਾਲਂਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਅੁਂੀ॥ 304
22 ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਮਨ ਦਾ ਮੰਗਲ ਲਾਹੌਰ ਲ਼ ਸ੍ਰਾਪ, ਬ੍ਰਾਹਮਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮਨ ਪ੍ਰਸੰਗ॥ 316
23 ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਗਲ ਸਤਿਜ਼ਘਰਾ ਵਿਖੇ ਦੁਖੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੁਧਾਰ॥ 328
24ਸ਼ਾਰਦਾ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ॥ 341
25 ਗ੍ਯਾਨੀ ਮੰਗਲ ਦੁਖੀ ਸ਼ਾਹ ਕੋਹੜੀ ਫਕੀਰ ਨਿਸਤਾਰਨ॥ 358
26 ਸੰਤ ਮੰਗਲ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਅੁਧਾਰ ਏਮਨਾਵਾਦ ੳਾਗਮਨ॥ 371
27 ਨਿûਮ੍ਰਤਾ ਨਿਵਾਸ ਏਮਨਾਵਾਦ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹਜ਼ਲਾ॥ 383
28 ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਗਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੈਦੀ ਛੁਡਾਏ ਬਾਬਰ ਤੋਣ॥ 396
29 ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੰਗਲ, ਸਾਹੁਰੇ ਨûਗਰ ਫੇਰਾ, ੳਜਿਜ਼ਤਾ ਅੁਧਾਰ॥ 411
30 ਚਰਨ ਮੰਗਲ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਬਸਨਾ, ਬ੍ਰਹਮਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੀ 425
31 ਬੇਨਤੀ, ਸਿਜ਼ਖੀ ਰਹੁਰੀਤ ਦਾ ੳਰੰਭ ਸ਼ਹੁ ਸੁਹਾਗਨ, ਮੂਲਾ, ਅੁØਜ਼ਚ ਦਾ ਪੀਰ॥ 439
32 ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਮੰਗਲ, ਜਲਾਲ ਲ਼ ਸੁਮਜ਼ਤਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ੳਰਥ॥ 453
33ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤਿ ਸ਼ੇਖ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ ਫਰੀਦ ਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ॥ 462
34 ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਣ ਸੁਂਕੇ ਨਾਮ ਜਪਂ ਦਾ ਫਲ ਬßਦਾਦ, ਦਸਤਗੀਰ 474
35 ਗੁਰ ਜਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ੳੰਤ, ੳਚਲ ਵਟਾਲੇ, ਸਜ਼ਜਂ, 488
36 ਗੁਰਪਗ ਸਿਮਰਨ, ਕੰਧਾਰ, ਯਾਰਵਲੀ, ਖਜ਼ਤ੍ਰੀ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫ, ਮਾਨਚੰਦ ਨਿਸਤਾਰਾ॥ 507
37 ਸ਼ਰਨ ਸੁਖ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਸ਼ਮਸ ਤਬ੍ਰੇਗ਼ ਦੀ ਕਥਾ॥ 518
38 ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਮਾਂ ਸ਼ਹੁ ਸੁਹਾਗਨ, ਬਾਲਗੁੰਦਾਈ, ਮੂਲਾ॥ 536
39 ਪੜ੍ਹਨ, ਸੁਂਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਿਮਾ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਨਿਵਾਸ, ਸ਼ਿਵਰਾਤ੍ਰੀ ਲ਼ ੳਚਲ ਪਰ ਸਿਜ਼ਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ੳਾਦਿ॥ 552
40 ਨਾਮ ਮਹਾਤਮ ਸਿਜ਼ਧ ਗੋਸ਼ਟ ਇਕ (ਤਿਖਾਂ ਦਾ) ਸੰਤ ਬਾਲਕਾ ਮਾਲੋ ਸ਼ੇਖ॥ 567
41 ਦਸਮ ਗੁਰ ਮੰਗਲ ਅੁਬਾਰੇ ਖਾਨ, ੳਵਦਲ ਰਹਮਾਨ॥ 581
42ਚਰਨ ਧ੍ਯਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬਜ਼ਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੂਲਾ, ਕੀੜ ਪ੍ਰਿਜ਼ਥਾ, ਖੇਡਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਮਲ, ਸਹਗਲ, ਰਾਮਾ, ਡਿਡੀ ਪ੍ਰਤਿ ਅੁਪਦੇਸ਼॥ 597
43ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਤਮ ਮਾਲੋ, ਮਾਂਗੋ, ਕਾਲੂ, ਭਗਤਾ ਓਹਰੀ, ਜਾਪੂ ਵੰਸੀ, ਸ਼ੀਹਾਂ ਗਜ਼ਜਂ ਫਿਰਂਾ, ਖਹਿਰਾ, ਜੋਧ ਪ੍ਰਤਿ ਅੁਪਦੇਸ਼॥ 610
44 ਸ਼ਾਰਦਾ ਮੰਗਲ, ਸਿਜ਼ਖਾਂ ਦਾ ਭਾਅੁ ਦੇਖਿੳਾ ਸਾਧੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫਲ॥ 625
45 ਗੁਰਬਾਂੀ ਮਹਾਤਮ ਸੈਦੋ ਘੇਅੁ, ਸਿਜ਼ਖੀ, ੳਤੀਤਤਾਈ, ਗ੍ਰਹਸਤ ਧਰਮ॥ 636
46 ਗੁਰ ਚਰਨ ਸੇਵਾ, ਅੁਪਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਬੁਜ਼ਢਾ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਮਨ॥ 647
47 ਸ਼ਾਰਦਾ ਮੰਗਲ, ਸ੍ਰੀ ਪਰਮ ਪਾਵਨ ਲਹਿਂਾ ਜੀ ਮਿਲਾਪ॥ 659
48 ਸ਼ਾਰਦਾ ਮੰਗਲ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਂਾ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਯਾਰ, ਮਾਯਾ, ਸੰਗ ਤਾਰਨਾ, ਦੇਵਤਿੳਾਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ, ੳਯਾਲੀ, ਖਡੂਰ॥ 674
49 ਸ਼ੁਭ ਗੁਂ ਮਹਾਤਮ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਤੋਣ ਭੋਜਨ ਜਲ ਤਪਜ਼ਸ੍ਯਾ, ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਿਹਜਾ, ਰੇਤ ੳਜ਼ਕ ੳਹਾਰ॥ 686
50 ਘਾਲ ਤੇ ਮੇਹਰ, ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਿਜ਼ਖੀ ਵਿਚੋਣ ਪਰਖ ਕੇ ਦਜ਼ਸਿੳਾ॥ 700
51 ਗੁਰਯਸ਼ ਕਰਨ ਅੁਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਯਾਨ ਅੁਪਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਿਸਰੀ॥ 716
52 ਗੁਰੂ ਜਸ ਮਹਾਤਮ ਹੋਰ ਪਰਤਾਵੇ ਤਖਤ ਦੇਂਾ, ਜਪੁਜੀ ਮਹਿਮਾ॥ 731
53 ਸਾਰਦਾ ਮੰਗਲ, ਸਿਜ਼ਖਨ ਪ੍ਰਤਿ ਅੁਪਦੇਸ਼॥ 751
54 ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਮੰਗਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਨ ਦੀੳਾਂ ਤਿੳਾਰੀੳਾਂ॥ 765
55 ਗੁਰੁ ਭਜਨ ਮਹਾਤਮ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤ੍ਰ ਸਮਾਵਂ ਦੀ ਤਿੳਾਰੀ॥ 782
56 ਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਯਾਚਨਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਂ ਦੀੳਾਂ ਤਿੳਾਰੀੳਾਂ॥ 795
57 ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮੰਗਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਂਾ॥ 809