ਚੌਰਾਸੀਹ ਲੱਖ ਜੋਨ ਵਿਚ ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਸੁ ਮਾਣਸ ਦੇਹੀ॥

Charaseeh Lakh Jon Vich Outham Janam S Manas Dhaehee||

Of the eighty four lacs life classes, birth as a human is the best.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੮ ਪੰ. ੧੨
Vaaran Bhai Gurdas


ਅਖੀ ਵੇਖਨ ਕਰਨ ਸੁਨਣ ਮੁਖ ਸ਼ੁਭ ਬੋਲਨ ਬਚਨ ਸਨੇਹੀ॥

Akhee Vaekhan Karan Sunan Mukh Shubh Bolan Bachan Sanaehee||

Eyes behold, ears listen to and the mouth speaks sweet words.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੮ ਪੰ. ੧੩
Vaaran Bhai Gurdas


ਹਥੀਂ ਕਾਰ ਕਮਾਵਨੀ ਪੈਰੀ ਚਲ ਸਤਿਸੰਗ ਮਿਲੇਹੀ॥

Hathheen Kar Kamavanee Pairee Chal Sathisang Milaehee||

Hands earn livelihood and feet take towards the holy congregation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੮ ਪੰ. ੧੪
Vaaran Bhai Gurdas


ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਖੱਟ ਖਵਾਲਨ ਕਾਰ ਕਰੇਹੀ॥

Kirath Virath Kar Dhharam Dhee Khatt Khavalan Kar Karaehee||

In human life alone by the rightful earning, out of one's savings, other needy ones

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੮ ਪੰ. ੧੫
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਕਾਰਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਮਝ ਸਨੇਹੀ॥

Guramukh Janam Sakarathha Gurabanee Parrh Samajh Sanaehee||

Are fed.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੮ ਪੰ. ੧੬
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁਰ ਭਾਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਮੁਖ ਪਿਵੇਹੀ॥

Gur Bhaee Santhushatt Kar Charanamrith Lai Mukh Pivaehee||

Man by becoming gurmukh- Guru oriented, makes his life meaningful; he reads Gurbani and makes others understand (the importance of) bani. He satisfies his companions and takes the holy water touched by their feet i.e. he inculcates complete humility.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੮ ਪੰ. ੧੭
Vaaran Bhai Gurdas


ਪੈਰੀ ਪਵਨ ਛੋਡੀਐ ਕਲੀ ਕਾਲ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰੇਹੀ॥

Pairee Pavan N Shhoddeeai Kalee Kal Rehiras Karaehee||

Humblytouching of the feet should not be repudiated because in the dark age, this quality is the only asset (of the human personality).

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੮ ਪੰ. ੧੮
Vaaran Bhai Gurdas


ਆਪ ਤਰੇ ਗੁਰ ਸਿਖ ਤਰੇਹੀ ॥੩॥

Ap Tharae Gur Sikh Tharaehee ||a||

People of such a conduct will swim the world-ocean and also get along other disciples of the Guru.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੮ ਪੰ. ੧੯
Vaaran Bhai Gurdas