. Harmandir Sahib Hukumnama : Sun 25 February, 2018
SearchGurbani.com

[February 25, 2018, Sunday 05:15 AM. IST]
tofI mhlw 5 Gru 2 dupdy
mwgau dwnu Twkur nwm ] Avru kCU myrY sMig n cwlY imlY ik®pw gux gwm ]1] rhwau ] rwju mwlu Anyk Bog rs sgl qrvr kI Cwm ] Dwie Dwie bhu ibiD kau DwvY sgl inrwrQ kwm ]1] ibnu goivMd Avru jy cwhau dIsY sgl bwq hY Kwm ] khu nwnk sMq ryn mwgau myro mnu pwvY ibsRwm ]2]1]6]
AYqvwr, 14 P`gx (sMmq 549 nwnkSwhI)
AMg : 713
hy mwlk pRBU! mYN (qyry pwsoN qyry) nwm dw dwn mMgdw hW [ koeI BI hor cIz myry nwl nhIN jw skdI [ jy qyrI ikrpw hovy, qW mYƒ qyrI is&iq-swlwh iml jwey [1[rhwau[ hy BweI! hukUmq, Dn, qy, AnykW pdwrQW dy suAwd—ieh swry ru`K dI CW vrgy hn (sdw ie`k QW itky nhIN rih skdy) [ mnu`K (iehnW dI ^wqr) sdw hI keI qrIikAW nwl dOV-B`j krdw rihMdw hY, pr aus dy swry kMm ivArQ cly jWdy hn [1[ hy nwnk! AwK—(hy BweI!) jy mYN prmwqmw dy nwm qoN ibnw kuJ hor hor hI mMgdw rhW, qW ieh swrI g`l k`cI hY [ mYN qW sMq jnW dy crnW dI DUV mMgdw hW, (qw ik) myrw mn (dunIAw vwlI dOV-B`j qoN) itkwxw hwsl kr sky [2[1[6[
TODEE, FIFTH MEHL, SECOND HOUSE, DU-PADAS:
I beg for the Gift of Your Name, O my Lord and Master. Nothing else shall go along with me in the end; by Your Grace, please allow me to sing Your Glorious Praises. || 1 || Pause || Power, wealth, various pleasures and enjoyments, all are just like the shadow of a tree. He runs, runs, runs around in many directions, but all of his pursuits are useless. || 1 || Except for the Lord of the Universe, everything he desires appears transitory. Says Nanak, I beg for the dust of the feet of the Saints, so that my mind may find peace and tranquility. || 2 || 1 || 6 ||
Sunday, 14th Phalgun (Samvat 549 Nanakshahi)
Page: 713