. Amrit Keertan Gutka:- Page : 368 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 368 of 1040

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Gourree Guaraeree Mehala 5 ||

Gauree Gwaarayree, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੮ ਪੰ. ੧
Shabad: Anik Juthun Nehee Hoth Shutaaraa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਨਹੀ ਹੋਤ ਛੁਟਾਰਾ ॥

Anik Jathan Nehee Hoth Shhuttara ||

By all sorts of efforts, people do not find salvation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੮ ਪੰ. ੨
Shabad: Anik Juthun Nehee Hoth Shutaaraa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਬਹੁਤੁ ਸਿਆਣਪ ਆਗਲ ਭਾਰਾ ॥

Bahuth Sianap Agal Bhara ||

Through clever tricks, the weight is only piled on more and more.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੮ ਪੰ. ੩
Shabad: Anik Juthun Nehee Hoth Shutaaraa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਮਲ ਹੇਤ ॥

Har Kee Saeva Niramal Haeth ||

Serving the Lord with a pure heart,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੮ ਪੰ. ੪
Shabad: Anik Juthun Nehee Hoth Shutaaraa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦਰਗਹ ਸੋਭਾ ਸੇਤ ॥੧॥

Prabh Kee Dharageh Sobha Saeth ||1||

You shall be received with honor at God's Court. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੮ ਪੰ. ੫
Shabad: Anik Juthun Nehee Hoth Shutaaraa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਮਨ ਮੇਰੇ ਗਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ ॥

Man Maerae Gahu Har Nam Ka Oula ||

O my mind, hold tight to the Support of the Lord's Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੮ ਪੰ. ੬
Shabad: Anik Juthun Nehee Hoth Shutaaraa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਤੁਝੈ ਨ ਲਾਗੈ ਤਾਤਾ ਝੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Thujhai N Lagai Thatha Jhola ||1|| Rehao ||

The hot winds shall never even touch you. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੮ ਪੰ. ੭
Shabad: Anik Juthun Nehee Hoth Shutaaraa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਜਿਉ ਬੋਹਿਥੁ ਭੈ ਸਾਗਰ ਮਾਹਿ ॥

Jio Bohithh Bhai Sagar Mahi ||

Like a boat in the ocean of fear;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੮ ਪੰ. ੮
Shabad: Anik Juthun Nehee Hoth Shutaaraa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਦੀਪਾਹਿ ॥

Andhhakar Dheepak Dheepahi ||

Like a lamp which illumines the darkness;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੮ ਪੰ. ੯
Shabad: Anik Juthun Nehee Hoth Shutaaraa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਅਗਨਿ ਸੀਤ ਕਾ ਲਾਹਸਿ ਦੂਖ ॥

Agan Seeth Ka Lahas Dhookh ||

Like fire which takes away the pain of cold

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੮ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Anik Juthun Nehee Hoth Shutaaraa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨਿ ਹੋਵਤ ਸੂਖ ॥੨॥

Nam Japath Man Hovath Sookh ||2||

- just so, chanting the Name, the mind becomes peaceful. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੮ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Anik Juthun Nehee Hoth Shutaaraa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਉਤਰਿ ਜਾਇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ॥

Outhar Jae Thaerae Man Kee Pias ||

The thirst of your mind shall be quenched,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੮ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Anik Juthun Nehee Hoth Shutaaraa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਸਗਲੀ ਆਸ ॥

Pooran Hovai Sagalee As ||

And all hopes shall be fulfilled.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੮ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Anik Juthun Nehee Hoth Shutaaraa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਡੋਲੈ ਨਾਹੀ ਤੁਮਰਾ ਚੀਤੁ ॥

Ddolai Nahee Thumara Cheeth ||

Your consciousness shall not waver.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੮ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Anik Juthun Nehee Hoth Shutaaraa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੀਤ ॥੩॥

Anmrith Nam Jap Guramukh Meeth ||3||

Meditate on the Ambrosial Naam as Gurmukh, O my friend. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੮ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Anik Juthun Nehee Hoth Shutaaraa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ॥

Nam Aoukhadhh Soee Jan Pavai ||

He alone receives the panacea, the medicine of the Naam,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੮ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Anik Juthun Nehee Hoth Shutaaraa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਦਿਵਾਵੈ ॥

Kar Kirapa Jis Ap Dhivavai ||

Unto whom the Lord, in His Grace, bestows it.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੮ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Anik Juthun Nehee Hoth Shutaaraa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ॥

Har Har Nam Ja Kai Hiradhai Vasai ||

One whose heart is filled with the Name of the Lord, Har, Har

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੮ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Anik Juthun Nehee Hoth Shutaaraa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਤਿਹ ਨਾਨਕ ਨਸੈ ॥੪॥੧੦॥੭੯॥

Dhookh Dharadh Thih Naanak Nasai ||4||10||79||

- O Nanak, his pains and sorrows are eliminated. ||4||10||79||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੮ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Anik Juthun Nehee Hoth Shutaaraa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

Bilaval Mehala 4 ||

Bilaaval, Fourth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੮ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Anudh Mool Dhi-aaeiou Purukhothum Anadhin Anudh Anundhe
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਅਨਦ ਮੂਲੁ ਧਿਆਇਓ ਪੁਰਖੋਤਮੁ ਅਨਦਿਨੁ ਅਨਦ ਅਨੰਦੇ ॥

Anadh Mool Dhhiaeiou Purakhotham Anadhin Anadh Anandhae ||

I meditate on the source of bliss, the Sublime Primal Being; night and day, I am in ecstasy and bliss.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੮ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Anudh Mool Dhi-aaeiou Purukhothum Anadhin Anudh Anundhe
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ ਕਾਣਿ ਚੁਕਾਈ ਸਭਿ ਚੂਕੇ ਜਮ ਕੇ ਛੰਦੇ ॥੧॥

Dhharam Rae Kee Kan Chukaee Sabh Chookae Jam Kae Shhandhae ||1||

The Righteous Judge of Dharma has no power over me; I have cast off all subservience to the Messenger of Death. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੮ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Anudh Mool Dhi-aaeiou Purukhothum Anadhin Anudh Anundhe
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਜਪਿ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਗੁੋਬਿੰਦੇ ॥

Jap Man Har Har Nam Guobindhae ||

Meditate, O mind, on the Naam, the Name of the Lord of the Universe.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੮ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Anudh Mool Dhi-aaeiou Purukhothum Anadhin Anudh Anundhe
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Vaddabhagee Gur Sathigur Paeia Gun Gaeae Paramanandhae ||1|| Rehao ||

By great good fortune, I have found the Guru, the True Guru; I sing the Glorious Praises of the Lord of supreme bliss. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੮ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Anudh Mool Dhi-aaeiou Purukhothum Anadhin Anudh Anundhe
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਧਿਕ ਵਿਚਿ ਮਾਇਆ ਫਿਰਹਿ ਫਿਰੰਦੇ ॥

Sakath Moorr Maeia Kae Badhhik Vich Maeia Firehi Firandhae ||

The foolish faithless cynics are held captive by Maya; in Maya, they continue wandering, wandering around.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੮ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Anudh Mool Dhi-aaeiou Purukhothum Anadhin Anudh Anundhe
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਜਲਤ ਕਿਰਤ ਕੇ ਬਾਧੇ ਜਿਉ ਤੇਲੀ ਬਲਦ ਭਵੰਦੇ ॥੨॥

Thrisana Jalath Kirath Kae Badhhae Jio Thaelee Baladh Bhavandhae ||2||

Burnt by desire, and bound by the karma of their past actions, they go round and round, like the ox at the mill press. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੮ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Anudh Mool Dhi-aaeiou Purukhothum Anadhin Anudh Anundhe
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵ ਲਗੇ ਸੇ ਉਧਰੇ ਵਡਭਾਗੀ ਸੇਵ ਕਰੰਦੇ ॥

Guramukh Saev Lagae Sae Oudhharae Vaddabhagee Saev Karandhae ||

The Gurmukhs, who focus on serving the Guru, are saved; by great good fortune, they perform service.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੮ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Anudh Mool Dhi-aaeiou Purukhothum Anadhin Anudh Anundhe
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਜਿਨ ਹਰਿ ਜਪਿਆ ਤਿਨ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਸਭਿ ਤੂਟੇ ਮਾਇਆ ਫੰਦੇ ॥੩॥

Jin Har Japia Thin Fal Paeia Sabh Thoottae Maeia Fandhae ||3||

Those who meditate on the Lord obtain the fruits of their rewards, and the bonds of Maya are all broken. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੮ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Anudh Mool Dhi-aaeiou Purukhothum Anadhin Anudh Anundhe
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਆਪੇ ਠਾਕੁਰੁ ਆਪੇ ਸੇਵਕੁ ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਗੋਵਿੰਦੇ ॥

Apae Thakur Apae Saevak Sabh Apae Ap Govindhae ||

He Himself is the Lord and Master, and He Himself is the servant. The Lord of the Universe Himself is all by Himself.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੮ ਪੰ. ੨੯
Shabad: Anudh Mool Dhi-aaeiou Purukhothum Anadhin Anudh Anundhe
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪਿ ਸਭੁ ਵਰਤੈ ਜਿਉ ਰਾਖੈ ਤਿਵੈ ਰਹੰਦੇ ॥੪॥੬॥

Jan Naanak Apae Ap Sabh Varathai Jio Rakhai Thivai Rehandhae ||4||6||

O servant Nanak, He Himself is All-pervading; as He keeps us, we remain. ||4||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੮ ਪੰ. ੩੦
Shabad: Anudh Mool Dhi-aaeiou Purukhothum Anadhin Anudh Anundhe
Raag Bilaaval Guru Ram Das


Displaying Page 368 of 1040