Bhai Nand Lal -Divan-e-Goya: Ghazals

Displaying Page 1 of 63

ਹਵਾਇ ਬੰਦਗੀ ਆਵੁਰਦ ਦਰ ਵਜੂਦ ਮਰਾ

Havāei baańadagī aāvurada dara vajūda marā

The attraction of meditation and religious devotion brought me into this world,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੧ : ਪੰ.੧


ਵਗਰਨਾ ਜ਼ੋਕਿ ਚੁਨੀਂ ਬੂਦ ਮਰਾ

Vagaranā zoki chunīña na būda marā ] 1 ] 1 ]

Otherwise, I had no urge to come. (1) (1)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੧-੧ : ਪੰ.੨


ਖੁਸ਼ ਅਸਤ ਉਮਰ ਕਿਹ ਦਰ ਯਾਦ ਬਿਗੁਜ਼ਰਦ ਵਰਨਾ

Kẖusẖa asata aumara kiha dara yāda biguzarada varanā

Only that part of my life is useful and happy that is spent in remembering the Akaalpurakh

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੧ : ਪੰ.੩


ਚਿ ਹਾਸਲ ਅਸਤ ਅਜ਼ੀਣ ਗੁੰਬਦਿ ਕਬੂਦ ਮਰਾ

Chi hāsala asata azīna guańabadi kabūda marā ] 1 ] 2 ]

Otherwise what is the benefit to me from this blue sky or the world. (1) (2)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੧-੨ : ਪੰ.੪


ਦਰਾਂ ਜ਼ਮਾਂ ਕਿ ਨਿਆਈ ਬ-ਯਾਦ ਮੀ-ਮਰਮ

Darāña zamāña ki niaāeī ba-yāda mī-marama

For any moment that you are out of my remembrance, I feel that I am dying,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੧ : ਪੰ.੫


ਬਗ਼ੈਰ ਯਾਦਿ ਤੂ ਜ਼ੀਂ ਜ਼ੀਸਤਨ ਚਿਹ ਸੂਦ ਮਰਾ

Bagaira yādi tū zīña zīsatana chiha sūda marā ] 1 ] 3 ]

What is the purpose of my life (it became worthless) without your reminiscence.(1) (3)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੧-੩ : ਪੰ.੬


ਫ਼ਿਦਾਸਤ ਜਾਨੋ ਦਿਲਿ ਮਨ ਬ-ਖ਼ਾਕਿ ਮਰਦਮਿ ਪਾਕ

Faidāsata jāno dili mana ba-kẖẖāki maradami pāka

I can sacrifice my heart and soul uninhibitedly for (the dust of the feet of) this holy person

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੧ : ਪੰ.੭


ਹਰ ਆਂ ਕਸੇ ਕਿਹ ਬੂ-ਸੂਇ ਤੂ ਰਹਿ ਨਮੂਦ ਮਰਾ

Hara aāña kasé kiha bū-sūei tū rahi namūda marā ] 1 ] 4 ]

Who has shown me the way to You, the Akaalpurakh. (1) (4)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੧-੪ : ਪੰ.੮


ਨਬੂਦ ਹੀਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾ ਜ਼ਿ-ਆਸਮਾਨੋ ਜ਼ਮੀਂ

Nabūda hīcha nisẖāna hā zi-aāsamāno zamīña

There was no sign-posts on the Pilgrim's way through earth or sky at that time,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੧ : ਪੰ.੯


ਕਿ ਸ਼ੌਕਿ ਰੂਇ ਤੂ ਆਵੁਰਦ ਦਰ ਸਜੂਦ ਮਰਾ

Ki sẖouki rūei tū aāvurada dara sajūda marā ] 1 ] 5 ]

When my longing for Your glimpse made me prostrate in Your honor. (1) (5)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੧-੫ : ਪੰ.੧੦


ਬਗ਼ੈਰ ਯਾਦਿ ਤੂ ਗੋਯਾ ਨਮੀ ਤਵਾਨਮ ਜ਼ੀਸਤ

Bagaira yādi tū goyā namī tavānama zīsata

O Goya! "I cannot live without Your remembrance, If pining for you ceases, then an end to life is the only thing coveted;

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੧ : ਪੰ.੧੧


ਬਸੂਇ ਦੋਸਤ ਰਹਾਈ ਦਿਹੰਦ ਜ਼ੂਦ ਮਰਾ

Basūei dosata rahāeī dihaańada zūda marā ] 1 ] 6 ]

I will be free then to move in the direction of my Beloved." (1) (6)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੧-੬ : ਪੰ.੧੨