. Amrit Keertan Gutka:- Page : 626 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 626 of 1040

ਮ: ੪ ॥

Ma 4 ||

Fourth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੨੬ ਪੰ. ੧
Shabad: Gur Sathigur Kaa Jo Sikh Akhaaee So Bhuluke Outh Har Naam Dhi-aavai
Raag Gauri Guru Ram Das


ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿਖੁ ਅਖਾਏ ਸੁ ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥

Gur Sathigur Ka Jo Sikh Akhaeae S Bhalakae Outh Har Nam Dhhiavai ||

One who calls himself a Sikh of the Guru, the True Guru, shall rise in the early morning hours and meditate on the Lord's Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੨੬ ਪੰ. ੨
Shabad: Gur Sathigur Kaa Jo Sikh Akhaaee So Bhuluke Outh Har Naam Dhi-aavai
Raag Gauri Guru Ram Das


ਉਦਮੁ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪਰਭਾਤੀ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਿ ਨਾਵੈ ॥

Oudham Karae Bhalakae Parabhathee Eisanan Karae Anmrith Sar Navai ||

Upon arising early in the morning, he is to bathe, and cleanse himself in the pool of nectar.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੨੬ ਪੰ. ੩
Shabad: Gur Sathigur Kaa Jo Sikh Akhaaee So Bhuluke Outh Har Naam Dhi-aavai
Raag Gauri Guru Ram Das


ਉਪਦੇਸਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਾਪੈ ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾਵੈ ॥

Oupadhaes Guroo Har Har Jap Japai Sabh Kilavikh Pap Dhokh Lehi Javai ||

Following the Instructions of the Guru, he is to chant the Name of the Lord, Har, Har. All sins, misdeeds and negativity shall be erased.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੨੬ ਪੰ. ੪
Shabad: Gur Sathigur Kaa Jo Sikh Akhaaee So Bhuluke Outh Har Naam Dhi-aavai
Raag Gauri Guru Ram Das


ਫਿਰਿ ਚੜੈ ਦਿਵਸੁ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ ਬਹਦਿਆ ਉਠਦਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥

Fir Charrai Dhivas Gurabanee Gavai Behadhia Outhadhia Har Nam Dhhiavai ||

Then, at the rising of the sun, he is to sing Gurbani; whether sitting down or standing up, he is to meditate on the Lord's Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੨੬ ਪੰ. ੫
Shabad: Gur Sathigur Kaa Jo Sikh Akhaaee So Bhuluke Outh Har Naam Dhi-aavai
Raag Gauri Guru Ram Das


ਜੋ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੋ ਗੁਰਸਿਖੁ ਗੁਰੂ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥

Jo Sas Giras Dhhiaeae Maera Har Har So Gurasikh Guroo Man Bhavai ||

One who meditates on my Lord, Har, Har, with every breath and every morsel of food - that GurSikh becomes pleasing to the Guru's Mind.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੨੬ ਪੰ. ੬
Shabad: Gur Sathigur Kaa Jo Sikh Akhaaee So Bhuluke Outh Har Naam Dhi-aavai
Raag Gauri Guru Ram Das


ਜਿਸ ਨੋ ਦਇਆਲੁ ਹੋਵੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਾਵੈ ॥

Jis No Dhaeial Hovai Maera Suamee This Gurasikh Guroo Oupadhaes Sunavai ||

That person, unto whom my Lord and Master is kind and compassionate - upon that GurSikh, the Guru's Teachings are bestowed.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੨੬ ਪੰ. ੭
Shabad: Gur Sathigur Kaa Jo Sikh Akhaaee So Bhuluke Outh Har Naam Dhi-aavai
Raag Gauri Guru Ram Das


ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧੂੜਿ ਮੰਗੈ ਤਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖ ਕੀ ਜੋ ਆਪਿ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥੨॥

Jan Naanak Dhhoorr Mangai This Gurasikh Kee Jo Ap Japai Avareh Nam Japavai ||2||

Servant Nanak begs for the dust of the feet of that GurSikh, who himself chants the Naam, and inspires others to chant it. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੨੬ ਪੰ. ੮
Shabad: Gur Sathigur Kaa Jo Sikh Akhaaee So Bhuluke Outh Har Naam Dhi-aavai
Raag Gauri Guru Ram Das


ਗੁਰਸਿਖ ਭਲਕੇ ਉਠ ਕਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰੁ ਨ੍ਹਾਵੰਦਾ॥

Gurasikh Bhalakae Outh Kar Anmrith Vaelae Sar Nhavandha||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੨੬ ਪੰ. ੯
Shabad: Gurasikh Bhuluke Outh Kar Anmrith Vele Sur Nuaavundhaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁਰੁ ਕੈ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿ ਕੈ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਸੁਰਤਿ ਕਰੰਦਾ॥

Gur Kai Bachan Ouchar Kai Dhharamasal Dhee Surath Karandha||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੨੬ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Gurasikh Bhuluke Outh Kar Anmrith Vele Sur Nuaavundhaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਵਿਚਿ ਜਾਇ ਕੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੁਣੰਦਾ॥

Sadhhasangath Vich Jae Kai Gurabanee Dhae Preeth Sunandha||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੨੬ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Gurasikh Bhuluke Outh Kar Anmrith Vele Sur Nuaavundhaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਸੰਕਾ ਮਨਹੁਂ ਮਿਟਾਇ ਕੈ ਗੁਰੁ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ॥

Sanka Manahun Mittae Kai Gur Sikhan Dhee Saev Karandha||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੨੬ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Gurasikh Bhuluke Outh Kar Anmrith Vele Sur Nuaavundhaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਿ ਧਰਮੁ ਦੀ ਲੈ ਪਰਸਾਦ ਆਣਿ ਵਰਤੰਦਾ॥

Kirath Virath Kar Dhharam Dhee Lai Parasadh An Varathandha||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੨੬ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Gurasikh Bhuluke Outh Kar Anmrith Vele Sur Nuaavundhaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਨੋ ਦੋਇ ਕਰਿ ਪਿਛੋਂ ਬਚਿਆ ਆਪੁ ਖਵੰਦਾ॥

Gurasikhan No Dhoe Kar Pishhon Bachia Ap Khavandha||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੨੬ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Gurasikh Bhuluke Outh Kar Anmrith Vele Sur Nuaavundhaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਕਲੀ ਕਾਲ ਪਰਗਾਸ ਕਰਿ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰੁ ਸੰਦਾ॥

Kalee Kal Paragas Kar Gur Chaela Chaela Gur Sandha||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੨੬ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Gurasikh Bhuluke Outh Kar Anmrith Vele Sur Nuaavundhaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹੁ ਚਲੰਦਾ ॥੧੧॥

Guramukh Gaddee Rahu Chalandha ||a||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੨੬ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Gurasikh Bhuluke Outh Kar Anmrith Vele Sur Nuaavundhaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠ ਕੇ ਜਾਇ ਅੰਦਰ ਦਰਯਾਇ ਨ੍ਹਵੰਦੇ॥

Anmrith Vaelae Outh Kae Jae Andhar Dharayae Nhavandhae||

Getting up at the ambrosial hour of morning the Sikhs bathe in the river.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੨੬ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Anmrith Vele Outh Ke Jaae Andhur Dhuruyaae Nuuvundhe
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਹਜ ਸਮਾਧ ਅਗਾਧ ਵਿਚ ਇਕ ਮਨ ਹੋ ਗੁਰ ਜਾਪ ਜਪੰਦੇ॥

Sehaj Samadhh Agadhh Vich Eik Man Ho Gur Jap Japandhae||

By putting their mind in the unfathomable God through deep concentration, they remember Guru, the God by reciting Japu (Ji).

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੨੬ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Anmrith Vele Outh Ke Jaae Andhur Dhuruyaae Nuuvundhe
Vaaran Bhai Gurdas


ਮਥੇ ਟਿਕੇ ਲਾਲ ਲਾਇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਲ ਜਾਇ ਬਹੰਦੇ॥

Mathhae Ttikae Lal Lae Sadhh Sangath Chal Jae Behandhae||

Getting fully activated then they go to join the holy congregation of the saints.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੨੬ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Anmrith Vele Outh Ke Jaae Andhur Dhuruyaae Nuuvundhe
Vaaran Bhai Gurdas


ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤਿ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਗਾਵ ਸੁਨੰਦੇ॥

Shabadh Surath Livaleen Hoe Sathigur Banee Gav Sunandhae||

Becoming absorbed in remembering and loving the sabad they sing and hear the Guru's hymns.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੨੬ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Anmrith Vele Outh Ke Jaae Andhur Dhuruyaae Nuuvundhe
Vaaran Bhai Gurdas


ਭਾਇ ਭਗਤ ਭੈ ਵਰਤਮਾਨ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਕਰੰਦੇ॥

Bhae Bhagath Bhai Varathaman Gur Saeva Gur Purab Karandhae||

They love to spend their time in meditation, service and fear of God and they serve the Gum by observing his anniversaries.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੨੬ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Anmrith Vele Outh Ke Jaae Andhur Dhuruyaae Nuuvundhe
Vaaran Bhai Gurdas


ਸੰਝੈ ਸੋਦਰ ਗਾਵਣਾ ਮਨ ਮੇਲੀ ਕਰ ਮੇਲ ਮਿਲੰਦੇ॥

Sanjhai Sodhar Gavana Man Maelee Kar Mael Milandhae||

They sing the Sodar in the evening and heartily associate with one another.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੨੬ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Anmrith Vele Outh Ke Jaae Andhur Dhuruyaae Nuuvundhe
Vaaran Bhai Gurdas


ਰਾਤੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਕਰ ਆਰਤੀ ਪਰਸਾਦ ਵੰਡੰਦੇ॥

Rathee Keerathan Sohila Kar Arathee Parasadh Vanddandhae||

Having recited the Sohila and made supplication at night they distribute sacred food (prasad).

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੨੬ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Anmrith Vele Outh Ke Jaae Andhur Dhuruyaae Nuuvundhe
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਪਿਰਮ ਚਖੰਦੇ ॥੩॥

Guramukh Sukhafal Piram Chakhandhae ||a||

Thus gurmukhs gladly taste the fruit of happiness.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੨੬ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Anmrith Vele Outh Ke Jaae Andhur Dhuruyaae Nuuvundhe
Vaaran Bhai Gurdas


Displaying Page 626 of 1040