. Amrit Keertan Gutka:- Page : 897 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 897 of 1040

ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਪਤੰਗ ਜਿਉ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਵੈ॥

Dharasan Dhaekh Pathang Jio Jothee Joth Samavai||

Beholding the flame (of the lamp), as the moth mingles with the flame and

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੭ ਪੰ. ੧
Shabad: Dhurusun Dhekh Puthung Jio Jothee Joth Sumaavai
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਲਿਵ ਮਿਰਗ ਜਿਉ ਅਨਹਦ ਲਿਵ ਲਾਵੈ॥

Sabadh Surath Liv Mirag Jio Anehadh Liv Lavai||

Deer absorbs its consciousness in the melodious Word, likewise in the river of holy congregation,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੭ ਪੰ. ੨
Shabad: Dhurusun Dhekh Puthung Jio Jothee Joth Sumaavai
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਵਿਚਿ ਮੀਨੁ ਹੋਇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਖ ਪਾਵੈ॥

Sadhhasangath Vich Meen Hoe Guramath Sukh Pavai||

The Sikh becoming fish and adopting the way of the wisdom of the Guru, enjoys the life.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੭ ਪੰ. ੩
Shabad: Dhurusun Dhekh Puthung Jio Jothee Joth Sumaavai
Vaaran Bhai Gurdas


ਚੲਣ ਕਵਲ ਵਿਚਿ ਭਵਰੁ ਹੋਇ ਸੁਖ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਵੈ॥

Chean Kaval Vich Bhavar Hoe Sukh Rain Vihavai||

By becoming black bee of the lotus feet (of the Lord), the Sikh spends his night ecstatically.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੭ ਪੰ. ੪
Shabad: Dhurusun Dhekh Puthung Jio Jothee Joth Sumaavai
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ਨ ਵਿਸਰੈ ਬਾਬੀਹਾ ਧਿਆਵੈ॥

Gur Oupadhaes N Visarai Babeeha Dhhiavai||

He never forgets the teaching of the Guru and repeats it as the rainbird does in the rainy season.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੭ ਪੰ. ੫
Shabad: Dhurusun Dhekh Puthung Jio Jothee Joth Sumaavai
Vaaran Bhai Gurdas


ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਪਿਰਹੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਸੁਖਾਵੈ ॥੧੪॥

Peer Mureedhan Pireharree Dhubidhha Na Sukhavai ||14||

The love between the Guru and the disciple is such that they do not like the sense of duality.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੭ ਪੰ. ੬
Shabad: Dhurusun Dhekh Puthung Jio Jothee Joth Sumaavai
Vaaran Bhai Gurdas


ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠਿ ਜਾਗ ਜਗਾਇਆ॥

Anmrith Vaelae Outh Jag Jagaeia||

The Guru-orientated gets up early in the morning and makes others also to do so.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੭ ਪੰ. ੭
Shabad: Anmrith Vele Outh Jaag Jugaaei-aa
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁਰਮੁਖਿ ਤੀਰਥ ਨਾਇ ਭਰਮ ਗਵਾਇਆ॥

Guramukh Theerathh Nae Bharam Gavaeia||

Discarding delusions is equal to bathing at the holy places for him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੭ ਪੰ. ੮
Shabad: Anmrith Vele Outh Jaag Jugaaei-aa
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੰਤੁ ਸਮ੍ਹਾਲਿ ਜਪੁ ਜਪਾਇਆ॥

Guramukh Manth Samhal Jap Japaeia||

Gurmukh carefully and attentively recites the moolmantar.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੭ ਪੰ. ੯
Shabad: Anmrith Vele Outh Jaag Jugaaei-aa
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਹਚਲੁ ਹੋਇ ਇਕ ਮਨਿ ਧਿਆਇਆ॥

Guramukh Nihachal Hoe Eik Man Dhhiaeia||

The Gurmukh single-mindedly concentrates upon the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੭ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Anmrith Vele Outh Jaag Jugaaei-aa
Vaaran Bhai Gurdas


ਮਥੈ ਟਿਕਾ ਲਾਲੁ ਨੀਸਾਣੁ ਸੁਹਾਇਆ॥

Mathhai Ttika Lal Neesan Suhaeia||

The red mark of love adorns his forehead.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੭ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Anmrith Vele Outh Jaag Jugaaei-aa
Vaaran Bhai Gurdas


ਪੈਰੀ ਪੈ ਗੁਰ ਸਿਖ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ ॥੫॥

Pairee Pai Gur Sikh Pairee Paeia ||5||

Falling on the feet of the Sikhs of the Guru and thus through his own humility, he makes others surrender to his feet.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੭ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Anmrith Vele Outh Jaag Jugaaei-aa
Vaaran Bhai Gurdas


ਦਿਸਟਿ ਦਰਸ ਲਿਵ ਸਾਵਧਾਨੁ ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਚੇਤੰਨੁ ਸਿਆਣਾ॥

Dhisatt Dharas Liv Savadhhan Sabadh Surath Chaethann Siana||

The vision of a gurmukh remains seated in his desire for the glimpse of the Lord, and by virtue of his watchful realization of the sabad, he acquires wisdom.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੭ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Dhisat Dhurus Liv Saavudhaan Subudh Surath Chethunn Si-aanaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਦਿੜੁ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰੈ ਮੇਲਾਣਾ॥

Nam Dhan Eisanan Dhirr Man Bach Karam Karai Maelana||

Being steadfast in meditation upon mint, charity, and ablution, he maintains co-ordination in his mind, speech and actions.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੭ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Dhisat Dhurus Liv Saavudhaan Subudh Surath Chethunn Si-aanaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁਰਸਿਖ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣਾ ਥੋੜਾ ਸਉਣਾ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ॥

Gurasikh Thhorra Bolana Thhorra Souna Thhorra Khana||

The Sikh of the Guru speaks less, sleeps less and eats little.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੭ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Dhisat Dhurus Liv Saavudhaan Subudh Surath Chethunn Si-aanaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਧਨ ਪਰਹਰੈ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਿ ਮਨਿ ਸਰਮਾਣਾ॥

Par Than Par Dhhan Pareharai Par Nindha Sun Man Saramana||

Repudiating other's body (woman) and other's wealth he avoids listening to the slander of others.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੭ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Dhisat Dhurus Liv Saavudhaan Subudh Surath Chethunn Si-aanaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸਮਸਰਿ ਪਰਵਾਣਾ॥

Gur Moorath Sathigur Sabadh Sadhhasangath Samasar Paravana||

He accepts the presence of Guru equally in the sabad (Word) and the holy congregation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੭ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Dhisat Dhurus Liv Saavudhaan Subudh Surath Chethunn Si-aanaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਇਕ ਮਨਿ ਇਕੁ ਅਰਾਧਣਾ ਦੁਤੀਆ ਨਾਸਤਿ ਭਾਵੈ ਭਾਣਾ॥

Eik Man Eik Aradhhana Dhutheea Nasath Bhavai Bhana||

With single-mindedness he adores the one Lord, and having no sense of duality, he rejoices in the will of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੭ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Dhisat Dhurus Liv Saavudhaan Subudh Surath Chethunn Si-aanaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਦੈ ਤਾਣਿ ਨਿਤਾਣਾ ॥੨॥

Guramukh Hodhai Than Nithana ||2||

Despite his all powers the gurmukh considers himself meek and humble .

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੭ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Dhisat Dhurus Liv Saavudhaan Subudh Surath Chethunn Si-aanaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਜਿਉ ਵਿਸਮਾਦੁ ਕਮਾਦੁ ਹੈ ਸਿਰ ਤਲਵਾਇਆ ਹੋਇ ਉਪੰਨਾ॥

Jio Visamadh Kamadh Hai Sir Thalavaeia Hoe Oupanna||

Nature of sugarcane is wondrous: it takes birth head down.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੭ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Jio Visumaadh Kumaadh Hai Sir Thuluvaaei-aa Hoe Oupunnaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਪਹਿਲੇ ਖਲ ਉਕਲਿਕੈ ਟੋਟੇ ਕਰਿ ਕਰਿ ਭੰਨਣਿ ਭੰਨਾ॥

Pehilae Khal Oukalikai Ttottae Kar Kar Bhannan Bhannna||

First its skin is eeled off and it is cut into pieces.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੭ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Jio Visumaadh Kumaadh Hai Sir Thuluvaaei-aa Hoe Oupunnaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਕੋਲੂ ਪਾਇ ਪੀੜਾਇਆ ਰਸ ਟਟਰਿ ਕਸ ਇੰਨਣ ਵੰਨਾ॥

Koloo Pae Peerraeia Ras Ttattar Kas Einnan Vannna||

Then it is crushed in cane crusher; its nice is boiled in a cauldren and the bagasse is burnt as fuel.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੭ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Jio Visumaadh Kumaadh Hai Sir Thuluvaaei-aa Hoe Oupunnaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਦੁਖ ਸੁਖ ਅੰਦਰਿ ਸਬਰੁ ਕਰਿ ਖਾਏ ਅਵਟਣੁ ਜਗ ਧੰਨ ਧੰਨਾ॥

Dhukh Sukh Andhar Sabar Kar Khaeae Avattan Jag Dhhann Dhhannna||

It remains ontented in joys and sufferings alike and after getting boiled is called est in the world.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੭ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Jio Visumaadh Kumaadh Hai Sir Thuluvaaei-aa Hoe Oupunnaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁੜੁ ਸਕਰੁ ਖੰਡੁ ਮਿਸਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲੁ ਸਭ ਰਸ ਬੰਨਾ॥

Gurr Sakar Khandd Misaree Guramukh Sukh Fal Sabh Ras Bannna||

Attaining the pleasure fruit, like gurmukh, it becomes he base of jaggery, sugar and crystal sugar.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੭ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Jio Visumaadh Kumaadh Hai Sir Thuluvaaei-aa Hoe Oupunnaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵਣਾ ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੀਵਣੁ ਥੀਵਣੁ ਗੰਨਾ॥

Piram Piala Peevana Mar Mar Jeevan Thheevan Gannna||

Death after quaffing the cup f love is similar to the life of sugarcane which after getting crushed becomes live.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੭ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Jio Visumaadh Kumaadh Hai Sir Thuluvaaei-aa Hoe Oupunnaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੋਲ ਅਮੋਲ ਰਤੰਨਾ ॥੧੨॥

Guramukh Bol Amol Rathannna ||12||

Sayings of gurmukhs are invaluable like jewels.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੭ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Jio Visumaadh Kumaadh Hai Sir Thuluvaaei-aa Hoe Oupunnaa
Vaaran Bhai Gurdas


Displaying Page 897 of 1040