Akhulee Oodee Jul Bhur Naal
ਅਖਲੀ ਊਂਡੀ ਜਲੁ ਭਰ ਨਾਲਿ ॥

This shabad is by Guru Nanak Dev in Raag Malar on Page 686
in Section 'Amrit Buchan Sathgur Kee Bani' of Amrit Keertan Gutka.

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ

Malar Mehala 1 Asattapadheea Ghar 2

Malaar, First Mehl, Ashtapadees, Second House:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੧
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

Ik Oankar Sathigur Prasadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੨
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਅਖਲੀ ਊਂਡੀ ਜਲੁ ਭਰ ਨਾਲਿ

Akhalee Oonaddee Jal Bhar Nal ||

The earth bends under the weight of the water,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੩
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਡੂਗਰੁ ਊਚਉ ਗੜੁ ਪਾਤਾਲਿ

Ddoogar Oocho Garr Pathal ||

The lofty mountains and the caverns of the underworld.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੪
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਸਾਗਰੁ ਸੀਤਲੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਵੀਚਾਰਿ

Sagar Seethal Gur Sabadh Veechar ||

Contemplating the Word of the Guru's Shabad, the oceans become calm.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੫
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਮਾਰਗੁ ਮੁਕਤਾ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ॥੧॥

Marag Mukatha Houmai Mar ||1||

The path of liberation is found by subduing the ego. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੬
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਨਾਵੈ ਕੀ ਜੋਤਿ

Mai Andhhulae Navai Kee Joth ||

I am blind; I seek the Light of the Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੭
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਨਾਮ ਅਧਾਰਿ ਚਲਾ ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਭੇਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

Nam Adhhar Chala Gur Kai Bhai Bhaeth ||1|| Rehao ||

I take the Support of the Naam, the Name of the Lord. I walk on the path of mystery of the Guru's Fear. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੮
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਧਰੁ ਜਾਣਿ

Sathigur Sabadhee Padhhar Jan ||

Through the Shabad, the Word of the True Guru, the Path is known.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੯
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਕੈ ਤਕੀਐ ਸਾਚੈ ਤਾਣਿ

Gur Kai Thakeeai Sachai Than ||

With the Guru's Support, one is blessed with the strength of the True Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੧੦
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਨਾਮੁ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾ ਲਸਿ ਰੂੜ੍‍ੀ ਬਾਣਿ

Nam Samhalas Roorrhee Ban ||

Dwell on the Naam, and realize the Beauteous Word of His Bani.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੧੧
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਥੈਂ ਭਾਵੈ ਦਰੁ ਲਹਸਿ ਪਿਰਾਣਿ ॥੨॥

Thhain Bhavai Dhar Lehas Piran ||2||

If it is Your Will, Lord, You lead me to find Your Door. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੧੨
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਊਡਾਂ ਬੈਸਾ ਏਕ ਲਿਵ ਤਾਰ

Ooddan Baisa Eaek Liv Thar ||

Flying high or sitting down, I am lovingly focused on the One Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੧੩
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰ

Gur Kai Sabadh Nam Adhhar ||

Through the Word of the Guru's Shabad, I take the Naam as my Suppport.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੧੪
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਨਾ ਜਲੁ ਡੂੰਗਰੁ ਊਚੀ ਧਾਰ

Na Jal Ddoongar N Oochee Dhhar ||

There is no ocean of water, no mountain ranges rising up.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੧੫
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਤਹ ਮਗੁ ਚਾਲਣਹਾਰ ॥੩॥

Nij Ghar Vasa Theh Mag N Chalanehar ||3||

I dwell within the home of my own inner being, where there is no path and no one travelling on it. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੧੬
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਜਿਤੁ ਘਰਿ ਵਸਹਿ ਤੂਹੈ ਬਿਧਿ ਜਾਣਹਿ ਬੀਜਉ ਮਹਲੁ ਜਾਪੈ

Jith Ghar Vasehi Thoohai Bidhh Janehi Beejo Mehal N Japai ||

You alone know the way to that House in which You dwell. No one else knows the Mansion of Your Presence.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੧੭
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਸਮਝ ਹੋਵੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਦਬਿਆ ਛਾਪੈ

Sathigur Bajhahu Samajh N Hovee Sabh Jag Dhabia Shhapai ||

Without the True Guru, there is no understanding. The whole world is buried under its nightmare.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੧੮
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰੈ ਬਿਲਲਾਤਉ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਨਾਮੁ ਜਾਪੈ

Karan Palav Karai Bilalatho Bin Gur Nam N Japai ||

The mortal tries all sorts of things, and weeps and wails, but without the Guru, he does not know the Naam, the Name of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੧੯
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਪਲ ਪੰਕਜ ਮਹਿ ਨਾਮੁ ਛਡਾਏ ਜੇ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਸਿਾਪੈ ॥੪॥

Pal Pankaj Mehi Nam Shhaddaeae Jae Gur Sabadh Sinjapai ||4||

In the twinkling of an eye, the Naam saves him, if he realizes the Word of the Guru's Shabad. ||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੨੦
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਇਕਿ ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ

Eik Moorakh Andhhae Mugadhh Gavar ||

Some are foolish, blind, stupid and ignorant.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੨੧
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਇਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਨਾਮ ਅਧਾਰ

Eik Sathigur Kai Bhai Nam Adhhar ||

Some, through fear of the True Guru, take the Support of the Naam.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੨੨
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮੀਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ

Sachee Banee Meethee Anmrith Dhhar ||

The True Word of His Bani is sweet, the source of ambrosial nectar.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੨੩
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਜਿਨਿ ਪੀਤੀ ਤਿਸੁ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ॥੫॥

Jin Peethee This Mokh Dhuar ||5||

Whoever drinks it in, finds the Door of Salvation. ||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੨੪
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਨਾਮੁ ਭੈ ਭਾਇ ਰਿਦੈ ਵਸਾਹੀ ਗੁਰ ਕਰਣੀ ਸਚੁ ਬਾਣੀ

Nam Bhai Bhae Ridhai Vasahee Gur Karanee Sach Banee ||

One who, through the love and fear of God, enshrines the Naam within his heart, acts according to the Guru's Instructions and knows the True Bani.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੨੫
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਇੰਦੁ ਵਰਸੈ ਧਰਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਘਟਿ ਘਟਿ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ

Eindh Varasai Dhharath Suhavee Ghatt Ghatt Joth Samanee ||

When the clouds release their rain, the earth becomes beautiful; God's Light permeates each and every heart.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੨੬
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਕਾਲਰਿ ਬੀਜਸਿ ਦੁਰਮਤਿ ਐਸੀ ਨਿਗੁਰੇ ਕੀ ਨੀਸਾਣੀ

Kalar Beejas Dhuramath Aisee Nigurae Kee Neesanee ||

The evil-minded ones plant their seed in the barren soil; such is the sign of those who have no Guru.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੨੭
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰਾ ਡੂਬਿ ਮੁਏ ਬਿਨੁ ਪਾਣੀ ॥੬॥

Sathigur Bajhahu Ghor Andhhara Ddoob Mueae Bin Panee ||6||

Without the True Guru, there is utter darkness; they drown there, even without water. ||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੨੮
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਜੋ ਕਿਛੁ ਕੀਨੋ ਸੁ ਪ੍ਰਭੂ ਰਜਾਇ

Jo Kishh Keeno S Prabhoo Rajae ||

Whatever God does, is by His Own Will.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੨੯
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਜੋ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਸੁ ਮੇਟਣਾ ਜਾਇ

Jo Dhhur Likhia S Maettana N Jae ||

That which is pre-ordained cannot be erased.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੩੦
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਹੁਕਮੇ ਬਾਧਾ ਕਾਰ ਕਮਾਇ

Hukamae Badhha Kar Kamae ||

Bound to the Hukam of the Lord's Command, the mortal does his deeds.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੩੧
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਏਕ ਸਬਦਿ ਰਾਚੈ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ॥੭॥

Eaek Sabadh Rachai Sach Samae ||7||

Permeated by the One Word of the Shabad, the mortal is immersed in Truth. ||7||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੩੨
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਚਹੁ ਦਿਸਿ ਹੁਕਮੁ ਵਰਤੈ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਚਹੁ ਦਿਸਿ ਨਾਮ ਪਤਾਲੰ

Chahu Dhis Hukam Varathai Prabh Thaera Chahu Dhis Nam Pathalan ||

Your Command, O God, rules in the four directions; Your Name pervades the four corners of the nether regions as well.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੩੩
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਸਭ ਮਹਿ ਸਬਦੁ ਵਰਤੈ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਬੈਆਲੰ

Sabh Mehi Sabadh Varathai Prabh Sacha Karam Milai Baialan ||

The True Word of the Shabad is pervading amongst all. By His Grace, the Eternal One unites us with Himself.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੩੪
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਜਾਂਮਣੁ ਮਰਣਾ ਦੀਸੈ ਸਿਰਿ ਊਭੌ ਖੁਧਿਆ ਨਿਦ੍ਰਾ ਕਾਲੰ

Janman Marana Dheesai Sir Oobha Khudhhia Nidhra Kalan ||

Birth and death hang over the heads of all beings, along with hunger, sleep and dying.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੩੫
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ਸਾਚੀ ਨਦਰਿ ਰਸਾਲੰ ॥੮॥੧॥੪॥

Naanak Nam Milai Man Bhavai Sachee Nadhar Rasalan ||8||1||4||

The Naam is pleasing to Nanak's mind; O True Lord, Source of bliss, please bless me with Your Grace. ||8||1||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੬ ਪੰ. ੩੬
Raag Malar Guru Nanak Dev