Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ॥

This shabad is by Guru Nanak Dev in Raag Suhi on Page 570
in Section 'Hai Ko-oo Aiso Humuraa Meeth' of Amrit Keertan Gutka.

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ

Soohee Mehala 1 ||

Soohee, First Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੩੯
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ਸੋਈ

Maera Man Ratha Gun Ravai Man Bhavai Soee ||

My mind is imbued with His Glorious Praises; I chant them, and He is pleasing to my mind.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੪੦
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਕੀ ਪਉੜੀ ਸਾਚ ਕੀ ਸਾਚਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ

Gur Kee Pourree Sach Kee Sacha Sukh Hoee ||

Truth is the ladder to the Guru; climbing up to the True Lord, peace is obtained.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੪੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸੁਖਿ ਸਹਜਿ ਆਵੈ ਸਾਚ ਭਾਵੈ ਸਾਚ ਕੀ ਮਤਿ ਕਿਉ ਟਲੈ

Sukh Sehaj Avai Sach Bhavai Sach Kee Math Kio Ttalai ||

Celestial peace comes; the Truth pleases me. How could these True Teachings ever be erased?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੪੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਇਸਨਾਨੁ ਦਾਨੁ ਸੁਗਿਆਨੁ ਮਜਨੁ ਆਪਿ ਅਛਲਿਓ ਕਿਉ ਛਲੈ

Eisanan Dhan Sugian Majan Ap Ashhaliou Kio Shhalai ||

He Himself is Undeceivable; how could He ever be deceived by cleansing baths, charity, spiritual wisdom or ritual bathings?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੪੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਪਰਪੰਚ ਮੋਹ ਬਿਕਾਰ ਥਾਕੇ ਕੂੜੁ ਕਪਟੁ ਦੋਈ

Parapanch Moh Bikar Thhakae Koorr Kapatt N Dhoee ||

Fraud, attachment and corruption are taken away, as are falsehood, hypocrisy and duality.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੪੪
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ॥੧॥

Maera Man Ratha Gun Ravai Man Bhavai Soee ||1||

My mind is imbued with His Glorious Praises; I chant them, and He is pleasing to my mind. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੪੫
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਾਹਿਬੁ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਜਿਨਿ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ

Sahib So Salaheeai Jin Karan Keea ||

So praise your Lord and Master, who created the creation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੪੬
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਮੈਲੁ ਲਾਗੀ ਮਨਿ ਮੈਲਿਐ ਕਿਨੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆ

Mail Lagee Man Mailiai Kinai Anmrith Peea ||

Filth sticks to the polluted mind; how rare are those who drink in the Ambrosial Nectar.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੪੭
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਮਥਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆ ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੀਆ ਗੁਰ ਪਹਿ ਮੋਲੁ ਕਰਾਇਆ

Mathh Anmrith Peea Eihu Man Dheea Gur Pehi Mol Karaeia ||

Churn this Ambrosial Nectar, and drink it in; dedicate this mind to the Guru, and He will value it highly.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੪੮
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਪਨੜਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਹਜਿ ਪਛਾਤਾ ਜਾ ਮਨੁ ਸਾਚੈ ਲਾਇਆ

Apanarra Prabh Sehaj Pashhatha Ja Man Sachai Laeia ||

I intuitively realized my God, when I linked my mind to the True Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੪੯
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਤਿਸੁ ਨਾਲਿ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵਾ ਕਿਉ ਮਿਲੈ ਹੋਇ ਪਰਾਇਆ

This Nal Gun Gava Jae This Bhava Kio Milai Hoe Paraeia ||

I will sing the Lord's Glorious Praises with Him, if it pleases Him; how could I meet Him by being a stranger to Him?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੫੦
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਾਹਿਬੁ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਜਿਨਿ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥੨॥

Sahib So Salaheeai Jin Jagath Oupaeia ||2||

So praise your Lord and Master, who created the creation. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੫੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਇ ਗਇਆ ਕੀ ਆਇਓ ਕਿਉ ਆਵੈ ਜਾਤਾ

Ae Gaeia Kee N Aeiou Kio Avai Jatha ||

When He comes, what else remains behind? How can there be any coming or going then?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੫੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਰਾਤਾ

Preetham Sio Man Mania Har Saethee Ratha ||

When the mind is reconciled with its Beloved Lord, it is blended with Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੫੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਾਹਿਬ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਸਚ ਕੀ ਬਾਤਾ ਜਿਨਿ ਬਿੰਬ ਕਾ ਕੋਟੁ ਉਸਾਰਿਆ

Sahib Rang Ratha Sach Kee Batha Jin Binb Ka Kott Ousaria ||

True is the speech of one who is imbued with the Love of his Lord and Master, who fashioned the body fortress from a mere bubble.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੫੪
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਪੰਚ ਭੂ ਨਾਇਕੋ ਆਪਿ ਸਿਰੰਦਾ ਜਿਨਿ ਸਚ ਕਾ ਪਿੰਡੁ ਸਵਾਰਿਆ

Panch Bhoo Naeiko Ap Sirandha Jin Sach Ka Pindd Savaria ||

He is the Master of the five elements; He Himself is the Creator Lord. He embellished the body with Truth.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੫੫
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਹਮ ਅਵਗਣਿਆਰੇ ਤੂ ਸੁਣਿ ਪਿਆਰੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਚੁ ਸੋਈ

Ham Avaganiarae Thoo Sun Piarae Thudhh Bhavai Sach Soee ||

I am worthless; please hear me, O my Beloved! Whatever pleases You is True.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੫੬
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਥੀਐ ਸਾਚੀ ਮਤਿ ਹੋਈ ॥੩॥

Avan Jana Na Thheeai Sachee Math Hoee ||3||

One who is blessed with true understanding, does not come and go. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੫੭
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਅੰਜਨੁ ਤੈਸਾ ਅੰਜੀਐ ਜੈਸਾ ਪਿਰ ਭਾਵੈ

Anjan Thaisa Anjeeai Jaisa Pir Bhavai ||

Apply such an ointment to your eyes, which is pleasing to your Beloved.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੫੮
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਮਝੈ ਸੂਝੈ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਆਪਿ ਜਾਣਾਵੈ

Samajhai Soojhai Janeeai Jae Ap Janavai ||

I realize, understand and know Him, only if He Himself causes me to know Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੫੯
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਪਿ ਜਾਣਾਵੈ ਮਾਰਗਿ ਪਾਵੈ ਆਪੇ ਮਨੂਆ ਲੇਵਏ

Ap Janavai Marag Pavai Apae Manooa Laeveae ||

He Himself shows me the Way, and He Himself leads me to it, attracting my mind.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੬੦
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਕਉਣ ਅਭੇਵਏ

Karam Sukaram Karaeae Apae Keemath Koun Abhaeveae ||

He Himself causes us to do good and bad deeds; who can know the value of the Mysterious Lord?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੬੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਤੰਤੁ ਮੰਤੁ ਪਾਖੰਡੁ ਜਾਣਾ ਰਾਮੁ ਰਿਦੈ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ

Thanth Manth Pakhandd N Jana Ram Ridhai Man Mania ||

I know nothing of Tantric spells, magical mantras and hypocritical rituals; enshrining the Lord within my heart, my mind is satisfied.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੬੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਅੰਜਨੁ ਨਾਮੁ ਤਿਸੈ ਤੇ ਸੂਝੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਜਾਨਿਆ ॥੪॥

Anjan Nam Thisai Thae Soojhai Gur Sabadhee Sach Jania ||4||

The ointment of the Naam, the Name of the Lord, is only understood by one who realizes the Lord, through the Word of the Guru's Shabad. ||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੬੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਾਜਨ ਹੋਵਨਿ ਆਪਣੇ ਕਿਉ ਪਰ ਘਰ ਜਾਹੀ

Sajan Hovan Apanae Kio Par Ghar Jahee ||

I have my own friends; why should I go to the home of a stranger?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੬੪
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਾਜਨ ਰਾਤੇ ਸਚ ਕੇ ਸੰਗੇ ਮਨ ਮਾਹੀ

Sajan Rathae Sach Kae Sangae Man Mahee ||

My friends are imbued with the True Lord; He is with them, in their minds.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੬੫
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਾਜਨ ਕਰਹਿ ਰਲੀਆ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਬਾਇਆ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਪੁੰਨ ਪੂਜਾ ਨਾਮੁ ਸਾਚਾ ਭਾਇਆ

Man Mahi Sajan Karehi Raleea Karam Dhharam Sabaeia || Athasath Theerathh Punn Pooja Nam Sacha Bhaeia ||

In their minds, these friends celebrate in happiness; all good karma, righteousness and Dharma, the sixty-eight holy places of pilgrimage, charity and worship, are found in the love of the True Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੬੬
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਪਿ ਸਾਜੇ ਥਾਪਿ ਵੇਖੈ ਤਿਸੈ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ

Ap Sajae Thhap Vaekhai Thisai Bhana Bhaeia ||

He Himself creates, establishes and beholds all, by the Pleasure of His Will.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੬੭
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਾਜਨ ਰਾਂਗਿ ਰੰਗੀਲੜੇ ਰੰਗੁ ਲਾਲੁ ਬਣਾਇਆ ॥੫॥

Sajan Rang Rangeelarrae Rang Lal Banaeia ||5||

My friends are happy in the Love of the Lord; they nurture love for their Beloved. ||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੬੮
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਐ ਕਿਉ ਪਾਧਰੁ ਜਾਣੈ

Andhha Agoo Jae Thheeai Kio Padhhar Janai ||

If a blind man is made the leader, how will he know the way?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੬੯
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਪਿ ਮੁਸੈ ਮਤਿ ਹੋਛੀਐ ਕਿਉ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣੈ

Ap Musai Math Hoshheeai Kio Rahu Pashhanai ||

He is impaired, and his understanding is inadequate; how will he know the way?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੭੦
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਕਿਉ ਰਾਹਿ ਜਾਵੈ ਮਹਲੁ ਪਾਵੈ ਅੰਧ ਕੀ ਮਤਿ ਅੰਧਲੀ

Kio Rahi Javai Mehal Pavai Andhh Kee Math Andhhalee ||

How can he follow the path and reach the Mansion of the Lord's Presence? Blind is the understanding of the blind.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੭੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਵਿਣੁ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਕਛੁ ਸੂਝੈ ਅੰਧੁ ਬੂਡੌ ਧੰਧਲੀ

Vin Nam Har Kae Kashh N Soojhai Andhh Boodda Dhhandhhalee ||

Without the Lord's Name, they cannot see anything; the blind are drowned in worldly entanglements.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੭੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ਚਾਨਣੁ ਚਾਉ ਉਪਜੈ ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨਿ ਵਸੈ

Dhin Rath Chanan Chao Oupajai Sabadh Gur Ka Man Vasai ||

Day and night, the Divine Light shines forth and joy wells up, when the Word of the Guru's Shabad abides in the mind.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੭੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਕਰ ਜੋੜਿ ਗੁਰ ਪਹਿ ਕਰਿ ਬਿਨੰਤੀ ਰਾਹੁ ਪਾਧਰੁ ਗੁਰੁ ਦਸੈ ॥੬॥

Kar Jorr Gur Pehi Kar Binanthee Rahu Padhhar Gur Dhasai ||6||

With your palms pressed together, pray to the Guru to show you the way. ||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੭੪
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਮਨੁ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ਸਭੁ ਦੇਸੁ ਪਰਾਇਆ

Man Paradhaesee Jae Thheeai Sabh Dhaes Paraeia ||

If the man becomes a stranger to God, then all the world becomes a stranger to him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੭੫
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਕਿਸੁ ਪਹਿ ਖੋਲ੍‍ਉ ਗੰਠੜੀ ਦੂਖੀ ਭਰਿ ਆਇਆ

Kis Pehi Kholho Gantharree Dhookhee Bhar Aeia ||

Unto whom should I tie up and give the bundle of my pains?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੭੬
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਦੂਖੀ ਭਰਿ ਆਇਆ ਜਗਤੁ ਸਬਾਇਆ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਬਿਧਿ ਮੇਰੀਆ

Dhookhee Bhar Aeia Jagath Sabaeia Koun Janai Bidhh Maereea ||

The whole world is overflowing with pain and suffering; who can know the state of my inner self?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੭੭
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਵਣੇ ਜਾਵਣੇ ਖਰੇ ਡਰਾਵਣੇ ਤੋਟਿ ਆਵੈ ਫੇਰੀਆ

Avanae Javanae Kharae Ddaravanae Thott N Avai Faereea ||

Comings and goings are terrible and dreadful; there is no end to the rounds of reincarnation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੭੮
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਊਣੇ ਝੂਣੇ ਨਾ ਗੁਰਿ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ

Nam Vihoonae Oonae Jhoonae Na Gur Sabadh Sunaeia ||

Without the Naam, he is vacant and sad; he does not listen to the Word of the Guru's Shabad.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੭੯
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਮਨੁ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ਸਭੁ ਦੇਸੁ ਪਰਾਇਆ ॥੭॥

Man Paradhaesee Jae Thheeai Sabh Dhaes Paraeia ||7||

If the mind becomes a stranger to God, then all the world becomes a stranger to him. ||7||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੮੦
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਮਹਲੀ ਘਰਿ ਆਪਣੈ ਸੋ ਭਰਪੁਰਿ ਲੀਣਾ

Gur Mehalee Ghar Apanai So Bharapur Leena ||

One who finds the Guru's Mansion within the home of his own being, merges in the All-pervading Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੮੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰੇ ਸਚ ਸਬਦਿ ਪਤੀਣਾ

Saevak Saeva Than Karae Sach Sabadh Patheena ||

The sevadar performs selfless service when he is pleased, and confirmed in the True Word of the Shabad.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੮੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਬਦੇ ਪਤੀਜੈ ਅੰਕੁ ਭੀਜੈ ਸੁ ਮਹਲੁ ਮਹਲਾ ਅੰਤਰੇ

Sabadhae Patheejai Ank Bheejai S Mehal Mehala Antharae ||

Confirmed in the Shabad, with her being softened by devotion, the bride dwells in the Mansion of the Lord's Presence, deep within her being.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੮੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਪਿ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ਅੰਤਿ ਨਿਰੰਤਰੇ

Ap Karatha Karae Soee Prabh Ap Anth Nirantharae ||

The Creator Himself creates; God Himself, in the end, is endless.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੮੪
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਸੁਹੇਲਾ ਬਾਜੰਤ ਅਨਹਦ ਬੀਣਾ

Gur Sabadh Maela Than Suhaela Bajanth Anehadh Beena ||

Through the Word of the Guru's Shabad, the mortal is united, and then embellished; the unstruck melody of the sound current resounds.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੮੫
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਮਹਲੀ ਘਰਿ ਆਪਣੈ ਸੋ ਭਰਿਪੁਰਿ ਲੀਣਾ ॥੮॥

Gur Mehalee Ghar Apanai So Bharipur Leena ||8||

One who finds the Guru's Mansion within the home of his own being, merges in the All-pervading Lord. ||8||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੮੬
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀਐ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਸੋਈ

Keetha Kia Salaheeai Kar Vaekhai Soee ||

Why praise that which is created? Praise instead the One who created it and watches over it.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੮੭
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਪਵੈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਕੋਈ

Tha Kee Keemath N Pavai Jae Lochai Koee ||

His value cannot be estimated, no matter how much one may wish.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੮੮
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਕੀਮਤਿ ਸੋ ਪਾਵੈ ਆਪਿ ਜਾਣਾਵੈ ਆਪਿ ਅਭੁਲੁ ਭੁਲਏ

Keemath So Pavai Ap Janavai Ap Abhul N Bhuleae ||

He alone can estimate the Lord's value, whom the Lord Himself causes to know. He is not mistaken; He does not make mistakes.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੮੯
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਕਰਹਿ ਤੁਧੁ ਭਾਵਹਿ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਅਮੁਲਏ

Jai Jai Kar Karehi Thudhh Bhavehi Gur Kai Sabadh Amuleae ||

He alone celebrates victory, who is pleasing to You, through the Invaluable Word of the Guru's Shabad.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੯੦
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਹੀਣਉ ਨੀਚੁ ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀ ਸਾਚੁ ਛੋਡਉ ਭਾਈ

Heeno Neech Karo Baenanthee Sach N Shhoddo Bhaee ||

I am lowly and abject - I offer my prayer; may I never forsake the True Name, O Sibling of Destiny.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੯੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਕਰਿ ਦੇਖਿਆ ਦੇਵੈ ਮਤਿ ਸਾਈ ॥੯॥੨॥੫॥

Naanak Jin Kar Dhaekhia Dhaevai Math Saee ||9||2||5||

O Nanak, the One who created the creation, watches over it; He alone bestows understanding. ||9||2||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੯੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev