Vunnj Mere Aalusaa Har Paas Benunthee
ਵੁੰ ਮੇਰੇ ਆਲਸਾ ਹਰਿ ਪਾਸਿ ਬੇਨÂੰਤੀ ॥

This shabad is by Guru Arjan Dev in Raag Asa on Page 235
in Section 'Maanas Outhar Dhaar Dars Dekhae He' of Amrit Keertan Gutka.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ

Asa Mehala 5 ||

Aasaa, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੧
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਵੁੰ ਮੇਰੇ ਆਲਸਾ ਹਰਿ ਪਾਸਿ ਬੇਨੰਤੀ

Vannj Maerae Alasa Har Pas Baenanthee ||

Be gone, O my laziness, that I may pray to the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੨
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਰਾਵਉ ਸਹੁ ਆਪਨੜਾ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਿ ਸੋਹੰਤੀ

Ravo Sahu Apanarra Prabh Sang Sohanthee ||

I enjoy my Husband Lord, and look beautiful with my God.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੩
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸੰਗੇ ਸੋਹੰਤੀ ਕੰਤ ਸੁਆਮੀ ਦਿਨਸੁ ਰੈਣੀ ਰਾਵੀਐ

Sangae Sohanthee Kanth Suamee Dhinas Rainee Raveeai ||

I look beautiful in the Company of my Husband Lord; I enjoy my Lord Master day and night.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੪
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਚਿਤਾਰਿ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਭੁ ਪੇਖਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੀਐ

Sas Sas Chithar Jeeva Prabh Paekh Har Gun Gaveeai ||

I live by remembering God with each and every breath, beholding the Lord, and singing His Glorious Praises.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੫
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਬਿਰਹਾ ਲਜਾਇਆ ਦਰਸੁ ਪਾਇਆ ਅਮਿਉ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਿੰਚੰਤੀ

Bireha Lajaeia Dharas Paeia Amio Dhrisatt Sinchanthee ||

The pain of separation has grown shy, for I have obtained the Blessed Vision of His Darshan; His Ambrosial Glance of Grace has filled me with bliss.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੬
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਮੇਰੀ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਮਿਲੇ ਜਿਸੁ ਖੋਜੰਤੀ ॥੧॥

Binavanth Naanak Maeree Eishh Punnee Milae Jis Khojanthee ||1||

Prays Nanak, my desires are fulfilled; I have met the One I was seeking. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੭
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਨਸਿ ਵੰਹੁ ਕਿਲਵਿਖਹੁ ਕਰਤਾ ਘਰਿ ਆਇਆ

Nas Vannjahu Kilavikhahu Karatha Ghar Aeia ||

Run away, O sins; the Creator has entered my home.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੮
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਦੂਤਹ ਦਹਨੁ ਭਇਆ ਗੋਵਿੰਦੁ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ

Dhootheh Dhehan Bhaeia Govindh Pragattaeia ||

The demons within me have been burnt; the Lord of the Universe has revealed Himself to me.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੯
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲਨ ਸਾਧਸੰਗਿ ਵਖਾਣਿਆ

Pragattae Gupal Gobindh Lalan Sadhhasang Vakhania ||

The Beloved Lord of the Universe, the Lord of the World has revealed Himself; in the Saadh Sangat, the Company of the Holy, I chant His Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਆਚਰਜੁ ਡੀਠਾ ਅਮਿਉ ਵੂਠਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ

Acharaj Ddeetha Amio Vootha Gur Prasadhee Jania ||

I have seen the Wondrous Lord; He showers His Ambrosial Nectar upon me, and by Guru's Grace, I know Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੧੧
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਮਨਿ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਨਹ ਅੰਤੁ ਜਾਈ ਪਾਇਆ

Man Santh Aee Vajee Vadhhaee Neh Anth Jaee Paeia ||

My mind is at peace, resounding with the music of bliss; the Lord's limits cannot be found.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੧੨
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਜਿ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਿ ਬਣਾਇਆ ॥੨॥

Binavanth Naanak Sukh Sehaj Maela Prabhoo Ap Banaeia ||2||

Prays Nanak, God brings us to union with Himself, in the poise of celestial peace. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੧੩
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਨਰਕ ਡੀਠੜਿਆ ਸਿਮਰਤ ਨਾਰਾਇਣ

Narak N Ddeetharria Simarath Naraein ||

They do not have to see hell, if they remember the Lord in meditation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੧੪
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਜੈ ਜੈ ਧਰਮੁ ਕਰੇ ਦੂਤ ਭਏ ਪਲਾਇਣ

Jai Jai Dhharam Karae Dhooth Bheae Palaein ||

The Righteous Judge of Dharma applauds them, and the Messenger of Death runs away from them.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੧੫
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਸਹਜ ਸੁਖੀਏ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਭਜੇ

Dhharam Dhheeraj Sehaj Sukheeeae Sadhhasangath Har Bhajae ||

Dharmic faith, patience, peace and poise are obtained by vibrating upon the Lord in the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੧੬
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਕਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਰਾਖਿ ਲੀਨੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਸਭ ਤਜੇ

Kar Anugrahu Rakh Leenae Moh Mamatha Sabh Thajae ||

Showering His Blessings, He saves those who renounce all attachments and egotism.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੧੭
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਗਹਿ ਕੰਠਿ ਲਾਏ ਗੁਰਿ ਮਿਲਾਏ ਗੋਵਿੰਦ ਜਪਤ ਅਘਾਇਣ

Gehi Kanth Laeae Gur Milaeae Govindh Japath Aghaein ||

The Lord embraces us; the Guru unites us with Him. Meditating on the Lord of the Universe, we are satisfied.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੧੮
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਿ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਆਸ ਪੁਜਾਇਣ ॥੩॥

Binavanth Naanak Simar Suamee Sagal As Pujaein ||3||

Prays Nanak, remembering the Lord and Master in meditation, all hopes are fulfilled. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੧੯
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਨਿਧਿ ਸਿਧਿ ਚਰਣ ਗਹੇ ਤਾ ਕੇਹਾ ਕਾੜਾ

Nidhh Sidhh Charan Gehae Tha Kaeha Karra ||

Grasping the Lord's Feet, the treasure of the Siddhas, what suffering can I feel?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੨੦
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਵਸਿ ਜਿਸੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸਾੜਾ

Sabh Kishh Vas Jisai So Prabhoo Asarra ||

Everything is in His Power - He is my God.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੨੧
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਲੀਨੇ ਨਾਮ ਦੀਨੇ ਕਰੁ ਧਾਰਿ ਮਸਤਕਿ ਰਾਖਿਆ

Gehi Bhuja Leenae Nam Dheenae Kar Dhhar Masathak Rakhia ||

Holding me the the arm, He blesses me with His Name; placing His Hand upon my forehead, He saves me.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੨੨
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰੁ ਨਹ ਵਿਆਪੈ ਅਮਿਉ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖਿਆ

Sansar Sagar Neh Viapai Amio Har Ras Chakhia ||

The world-ocean does not trouble me, for I have drunk the sublime elixir of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੨੩
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸਾਧਸੰਗੇ ਨਾਮ ਰੰਗੇ ਰਣੁ ਜੀਤਿ ਵਡਾ ਅਖਾੜਾ

Sadhhasangae Nam Rangae Ran Jeeth Vadda Akharra ||

In the Saadh Sangat, imbued with the Naam, the Name of the Lord, I am victorious on the great battlefield of life.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੨੪
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਸੁਆਮੀ ਬਹੁੜਿ ਜਮਿ ਉਪਾੜਾ ॥੪॥੩॥੧੨॥

Binavanth Naanak Saran Suamee Bahurr Jam N Ouparra ||4||3||12||

Prays Nanak, I have entered the Sanctuary of the Lord and Master; the Messenger of Death shall not destroy me again. ||4||3||12||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੨੫
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਆਸਾ ਮਹਲਾ

Asa Mehala 5 ||

Aasaa, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੨੪ ਪੰ. ੧
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਵੁੰ ਮੇਰੇ ਆਲਸਾ ਹਰਿ ਪਾਸਿ ਬੇਨੰਤੀ

Vannj Maerae Alasa Har Pas Baenanthee ||

Be gone, O my laziness, that I may pray to the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੨੪ ਪੰ. ੨
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਰਾਵਉ ਸਹੁ ਆਪਨੜਾ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਿ ਸੋਹੰਤੀ

Ravo Sahu Apanarra Prabh Sang Sohanthee ||

I enjoy my Husband Lord, and look beautiful with my God.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੨੪ ਪੰ. ੩
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸੰਗੇ ਸੋਹੰਤੀ ਕੰਤ ਸੁਆਮੀ ਦਿਨਸੁ ਰੈਣੀ ਰਾਵੀਐ

Sangae Sohanthee Kanth Suamee Dhinas Rainee Raveeai ||

I look beautiful in the Company of my Husband Lord; I enjoy my Lord Master day and night.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੨੪ ਪੰ. ੪
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਚਿਤਾਰਿ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਭੁ ਪੇਖਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੀਐ

Sas Sas Chithar Jeeva Prabh Paekh Har Gun Gaveeai ||

I live by remembering God with each and every breath, beholding the Lord, and singing His Glorious Praises.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੨੪ ਪੰ. ੫
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਬਿਰਹਾ ਲਜਾਇਆ ਦਰਸੁ ਪਾਇਆ ਅਮਿਉ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਿੰਚੰਤੀ

Bireha Lajaeia Dharas Paeia Amio Dhrisatt Sinchanthee ||

The pain of separation has grown shy, for I have obtained the Blessed Vision of His Darshan; His Ambrosial Glance of Grace has filled me with bliss.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੨੪ ਪੰ. ੬
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਮੇਰੀ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਮਿਲੇ ਜਿਸੁ ਖੋਜੰਤੀ ॥੧॥

Binavanth Naanak Maeree Eishh Punnee Milae Jis Khojanthee ||1||

Prays Nanak, my desires are fulfilled; I have met the One I was seeking. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੨੪ ਪੰ. ੭
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਨਸਿ ਵੰਹੁ ਕਿਲਵਿਖਹੁ ਕਰਤਾ ਘਰਿ ਆਇਆ

Nas Vannjahu Kilavikhahu Karatha Ghar Aeia ||

Run away, O sins; the Creator has entered my home.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੨੪ ਪੰ. ੮
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਦੂਤਹ ਦਹਨੁ ਭਇਆ ਗੋਵਿੰਦੁ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ

Dhootheh Dhehan Bhaeia Govindh Pragattaeia ||

The demons within me have been burnt; the Lord of the Universe has revealed Himself to me.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੨੪ ਪੰ. ੯
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲਨ ਸਾਧਸੰਗਿ ਵਖਾਣਿਆ

Pragattae Gupal Gobindh Lalan Sadhhasang Vakhania ||

The Beloved Lord of the Universe, the Lord of the World has revealed Himself; in the Saadh Sangat, the Company of the Holy, I chant His Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੨੪ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਆਚਰਜੁ ਡੀਠਾ ਅਮਿਉ ਵੂਠਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ

Acharaj Ddeetha Amio Vootha Gur Prasadhee Jania ||

I have seen the Wondrous Lord; He showers His Ambrosial Nectar upon me, and by Guru's Grace, I know Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੨੪ ਪੰ. ੧੧
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਮਨਿ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਨਹ ਅੰਤੁ ਜਾਈ ਪਾਇਆ

Man Santh Aee Vajee Vadhhaee Neh Anth Jaee Paeia ||

My mind is at peace, resounding with the music of bliss; the Lord's limits cannot be found.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੨੪ ਪੰ. ੧੨
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਜਿ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਿ ਬਣਾਇਆ ॥੨॥

Binavanth Naanak Sukh Sehaj Maela Prabhoo Ap Banaeia ||2||

Prays Nanak, God brings us to union with Himself, in the poise of celestial peace. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੨੪ ਪੰ. ੧੩
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਨਰਕ ਡੀਠੜਿਆ ਸਿਮਰਤ ਨਾਰਾਇਣ

Narak N Ddeetharria Simarath Naraein ||

They do not have to see hell, if they remember the Lord in meditation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੨੪ ਪੰ. ੧੪
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਜੈ ਜੈ ਧਰਮੁ ਕਰੇ ਦੂਤ ਭਏ ਪਲਾਇਣ

Jai Jai Dhharam Karae Dhooth Bheae Palaein ||

The Righteous Judge of Dharma applauds them, and the Messenger of Death runs away from them.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੨੪ ਪੰ. ੧੫
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਸਹਜ ਸੁਖੀਏ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਭਜੇ

Dhharam Dhheeraj Sehaj Sukheeeae Sadhhasangath Har Bhajae ||

Dharmic faith, patience, peace and poise are obtained by vibrating upon the Lord in the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੨੪ ਪੰ. ੧੬
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਕਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਰਾਖਿ ਲੀਨੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਸਭ ਤਜੇ

Kar Anugrahu Rakh Leenae Moh Mamatha Sabh Thajae ||

Showering His Blessings, He saves those who renounce all attachments and egotism.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੨੪ ਪੰ. ੧੭
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਗਹਿ ਕੰਠਿ ਲਾਏ ਗੁਰਿ ਮਿਲਾਏ ਗੋਵਿੰਦ ਜਪਤ ਅਘਾਇਣ

Gehi Kanth Laeae Gur Milaeae Govindh Japath Aghaein ||

The Lord embraces us; the Guru unites us with Him. Meditating on the Lord of the Universe, we are satisfied.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੨੪ ਪੰ. ੧੮
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਿ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਆਸ ਪੁਜਾਇਣ ॥੩॥

Binavanth Naanak Simar Suamee Sagal As Pujaein ||3||

Prays Nanak, remembering the Lord and Master in meditation, all hopes are fulfilled. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੨੪ ਪੰ. ੧੯
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਨਿਧਿ ਸਿਧਿ ਚਰਣ ਗਹੇ ਤਾ ਕੇਹਾ ਕਾੜਾ

Nidhh Sidhh Charan Gehae Tha Kaeha Karra ||

Grasping the Lord's Feet, the treasure of the Siddhas, what suffering can I feel?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੨੪ ਪੰ. ੨੦
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਵਸਿ ਜਿਸੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸਾੜਾ

Sabh Kishh Vas Jisai So Prabhoo Asarra ||

Everything is in His Power - He is my God.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੨੪ ਪੰ. ੨੧
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਲੀਨੇ ਨਾਮ ਦੀਨੇ ਕਰੁ ਧਾਰਿ ਮਸਤਕਿ ਰਾਖਿਆ

Gehi Bhuja Leenae Nam Dheenae Kar Dhhar Masathak Rakhia ||

Holding me the the arm, He blesses me with His Name; placing His Hand upon my forehead, He saves me.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੨੪ ਪੰ. ੨੨
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰੁ ਨਹ ਵਿਆਪੈ ਅਮਿਉ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖਿਆ

Sansar Sagar Neh Viapai Amio Har Ras Chakhia ||

The world-ocean does not trouble me, for I have drunk the sublime elixir of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੨੪ ਪੰ. ੨੩
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸਾਧਸੰਗੇ ਨਾਮ ਰੰਗੇ ਰਣੁ ਜੀਤਿ ਵਡਾ ਅਖਾੜਾ

Sadhhasangae Nam Rangae Ran Jeeth Vadda Akharra ||

In the Saadh Sangat, imbued with the Naam, the Name of the Lord, I am victorious on the great battlefield of life.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੨੪ ਪੰ. ੨੪
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਸੁਆਮੀ ਬਹੁੜਿ ਜਮਿ ਉਪਾੜਾ ॥੪॥੩॥੧੨॥

Binavanth Naanak Saran Suamee Bahurr Jam N Ouparra ||4||3||12||

Prays Nanak, I have entered the Sanctuary of the Lord and Master; the Messenger of Death shall not destroy me again. ||4||3||12||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੨੪ ਪੰ. ੨੫
Raag Asa Guru Arjan Dev