. Bhai Nand Lal - ganjnama - SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

ਆਂ ਕਸਾਨੇ ਕਿ ਜ਼ੋ ਨ ਯਾਦ ਆਰੰਦ

This shabad is on page 125 of Bhai Nand Lal.

 

ਗੰਜ ਨਾਮਾ

Gaańaja nāmā

Ganj Nama


ਕਾਂ ਚੁਨਾਂ ਜ਼ਰਇ ਬਾਰ-ਵਰ ਦਾਨਦ ॥ ੧੧ ॥

Kāʼn chunāʼn zaraei bāra-vara dānada ] 11 ]

The field is ripe and grown but full of weeds and thorns. (11)


ਦਿਲੋ ਜਾਨਮ ਬ-ਹਰ ਸਬਾਹੋ ਮਸਾ

Dilo jānama ba-hara sabāho masā

Every morning and evening, my heart and soul,


ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ)

Pahilī pātasẖāhī (gurū nānaka déva jī)

Pehlee Paatshaahee (Sri Guru Nanak Dev Ji)


ਸਰੋ ਫ਼ਰਕਮ ਜ਼ਿ ਰੂਇ ਸਿਦਕੋ ਸਫ਼ਾ ॥ ੧ ॥

Saro faarakama zi rūei sidako safaā ] 1 ]

My head and forehead with faith and clarity (1)


ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ।

Pahilī pātasẖāhī ausa sa¤ché até samara¤tha dé nūra nūańa chamakāauna vālī, até ra¤ba té bẖarosé dé giaāna nūańa rosẖana karana vālī hai [

The first Sikh Guru, Guur Nanak Dev Ji, was the one who glistened the true and all-powerful refulgence of the Almighty and to highlight the significance of knowledge of complete faith in Him.


ਬਾਦ ਬਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤਰੀਕਿ ਨਿਸਾਰ

Bāda bara murasẖada tarīki nisāra

Shall sacrifice for my Guru,


ਉਸ ਸਦੀਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਪਾਤਾਲ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅਨੰਤ ਤਕ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਪਲਾਨਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ।

Ausa sadīvī jānakārī dā jẖaańadā au¤chaña karana vālī até giaāna dé aańanaHéré nūańa dūra karana vālī, pātāla toña laiké anaańata taka ausa ra¤ba dé pẖaramāna dā palānā aāpané modẖé té ra¤kẖī baittẖī hai [

He was the one who elevated the flag of eternal spirituality and eliminated the darkness of ignorance of divine enlightenment and who took upon his own shoulders the responsibility of propagating the message of Akaalpurakh.


ਅਜ਼ ਸਰਿ ਇਮਜ਼ ਸਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਰ ॥ ੨ ॥

Aza sari eimaza sada hazārāʼn bāra ] 2 ]

And sacrifice with humility by bowing my head millions of times. (2)


ਲਾਹੂਤ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੱਕ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਖਾਕ ਹਨ ।

Lāhūūta toña laiké eisa jahāna ta¤ka sabẖa ausa dé dara dī kẖāka hana [

Beginning from the earliest time to the present world, everyone considers himself to be the dust at his door;


ਕਿ ਜ਼ਿ ਇਨਸਾਂ ਮਲਿਕ ਨਮੂਦਸਤ ਊ

Ki zi einasāʼn malika namūdasata aū

Because, he created angels out of ordinary human beings,


ਉਸ ਦਾ ਜੱਸ ਗਾਇਣ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਵੱਡੇ ਮਰਤਬੇ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਾਲਬ ਆਪ ਰੱਬ ਦੀ ਅਬਿਨਾਸੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ।

Ausa dā ja¤sa gāeina karana vālā aāpa va¤dé maratabé vālā ra¤ba hai até ausa dā tālaba aāpa ra¤ba dī abināsī zāta hai [

The highest-ranked, the Lord, Himself sings his praises; and his disciple-student is the divine lineage of Waaheguru Himself.


ਇਜ਼ਤਿ ਖ਼ਾਕੀਆਂ ਫ਼ਜ਼ੂਦਸਤ ਊ ॥ ੩ ॥

Eizati kẖẖākīaāña faazūdasata aū ] 3 ]

And, he elevated the status and honor of the earthly beings. (3)


ਹਰ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਕਰਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨੂਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਝੰਡਾ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਤੇ ਝੁਲਦਾ ਹੈ ।

Hara chouthé até chẖévéña pẖarisẖaté dā kalāma vī ausé dī sipẖata sālāha karana toña asamara¤tha hai até ausa dā nūra nāla bẖariaā jẖaańadā dohāʼn jahānāʼn té jẖuladā hai [

Every fourth and sixth angel is unable to describe Guru's eclat in their expressions; and his radiance filled flag is flying over both the worlds.


ਖ਼ਾਸਗਾਂ ਜੁਮਲਾ ਖ਼ਾਕਿ ਪਾਇ ਊ

Kẖẖāsagāña jumalā kẖẖāki pāei aū

All those honored by Him are, in fact, the dust of His feet,


ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨੂਰਾਨੀ ਕਿਰਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਖਾਂ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਅੰਨ੍ਹੇਰੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਡੁਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

Ausa dé hukama dī misāla ra¤ba dīaāña nūrānī kiranāʼn hana até ausadé sāhamané la¤kẖāʼn chaańana sūraja aańanaHéré dé samuańadara vicha duba jāʼndé hana [

Examples of his command are the brilliant rays emanating from the Provident and when compared to him, millions of suns and moons get drowned in the oceans of darkness.


ਹਮਾ ਮਲਕੂਤੀਆਂ ਫ਼ਿਦਾਇ ਊ ॥ ੪ ॥

Hamā malakūtīaāña faidāei aū ] 4 ]

And, all gods and goddesses are willing to sacrifice themselves for Him. (4)


ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਰਖਦੀ ਹੈ ।

Ausa dé bachana até aāgiaā dunīaāña dé lokāʼn laeī saravotama hana, até ausa dī sapẖārasẖa dohāʼn jahānāʼn laeī pahilā darajā rakẖadī hai [

His words, messages and orders are the supreme for the people of the world and his recommendations rank absolutely first in both the worlds.


ਗਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਦ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਹਰੋ ਮਾਹ

Gara fairozada hazāra miharo māha

Even though, thousands of moons and suns might be shinig,


ਉਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਖਿਤਾਬ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ।

Ausa dé sa¤ché kẖitāba dohāʼn jahānāʼn dé murasẖada hana até ausa dī sa¤chī zāta gunāhagārāʼn laeī rahimata hai [

His true titles are the guide for both the worlds; and his true disposition is the compassion for the sinful.


ਆਲਮੇ ਦਾਂ ਜੁਜ਼ ਊ ਤਮਾਮ ਸਿਆਹ ॥ ੫ ॥

Aālamé dāʼn juza aū tamāma siaāha ] 5 ]

Still the whole world will be in pitch darkness without Him. (5)


ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਚੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਫਰਸ਼ਿਤੇ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ ।

Ra¤ba dī daragāha dé dévaté ausa murasẖada dé charanāʼn dī dhūrẖa nūańa chuańamadé hana até auchéré darabāra dé pavi¤tara pẖarasẖité ausa murasẖada dé golé até gulāma hana [

The gods in the court of Waaheguru consider it a privilege to kiss the dust of his lotus feet and the angles of the higher court are slaves and servitors of this mentor.


ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਪਾਕ ਨੂਰਿ ਹੱਕ ਆਮਦ

Murasẖadi pāka nūri ha¤ka aāmada

Holy and chaste Guru is the image of Akaalpurakh Himself,


ਉਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰਨ ਨਿਆਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਅਲਿਫ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ, ਅਖੀਰਲਾ ਕਾਫ਼ ਅੰਤਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ।

Ausa dé pavi¤tara nāma dé dovéña nūańana niaāmatāʼn bakẖasẖana vālé até sahāeī hona vālé hana [ vichakāralā alipẖa akālapurakẖa dā lakẖāeika hai, akẖīralā kāfaa aańatama mahāʼnpurakẖa dā sūchaka hai [

Both the ens (N's) in his name depict nurturer, nourisher ans neighborly (boons, support and benefactions); the middle A represents the Akaalpurakh, and the last K represents the Ultimate great prophet.


ਜ਼ਾਂ ਸਬੱਬ ਦਰ ਦਿਲਮ ਸਬਕ ਆਮਦ ॥ ੬ ॥

Zāʼn saba¤ba dara dilama sabaka aāmada ] 6 ]

That is the reason that I have settled Him inside my heart. (6)


ਉਸ ਦੀ ਫਕੀਰੀ ਕਾਮਲ ਫਕਰ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਖਾਵਤ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ॥ ੧੨ ॥

Ausa dī pẖakīrī kāmala pẖakara dā sira au¤chā karana vālī hai até ausa dī sakẖāvata dohāʼn jahānāʼn vicha bẖarapūra hai ] 12 ]

His mendicancy raises the bar of detachment from the worldly distractions to the highest level and his generosity and benevolence prevails all over both the worlds. (12)


ਆਂ ਕਸਾਨੇ ਕਿ ਜ਼ੋ ਨ ਯਾਦ ਆਰੰਦ

Aāʼn kasāné ki zo na yāda aāraańada

Those persons who do not contemplate Him,


ਸਮਰਾ-ਏ ਜਾਨੋ ਦਿਲ ਬਬਾਦ ਆਰੰਦ ॥ ੭ ॥

Samarā-eé jāno dila babāda aāraańada ] 7 ]

Take it that they have wasted the fruit of their heart and soul for nothing. (7)


ਮਜ਼ਰਾ-ਇ ਪੁਰ ਸਮਰ ਬ-ਅਰਜ਼ਾਨੀ

Mazarā-ei pura samara ba-arazānī

This field loaded with cheap fruits,


ਚੂੰ ਮ-ਬੀਨਦ ਜ਼ਿ ਦੂਰ ਸੇਰਾਨੀ ॥ ੮ ॥

Chūańa ma-bīnada zi dūra sérānī ] 8 ]

When he looks at them to his heart's content, (8)


ਇੰਬਸਾਤ ਆਇਦਸ਼ ਅਜ਼ਾਂ ਦੀਦਨ

Eiańabasāta aāeidasẖa azāʼn dīdana

Then he gets a special kind of pleasure to look at them,


ਬਰ ਸ਼ਤਾਬਦ ਜ਼ਿ ਬਹਿਰਿ ਬਰਚੀਦਨ ॥ ੯ ॥

Bara sẖatābada zi bahiri barachīdana ] 9 ]

And, he runs towards them to pluck them. (9)


ਲੇਕ ਹਾਸਿਲ ਨਿਆਰਦ ਅਜ਼ ਵੈ ਬਾਰ

Léka hāsila niaārada aza vai bāra

However, he does not get any results from his fields,


ਬਾਜ਼ ਗਰਦਦ ਗੁਰਸਨਾ ਖ਼ੁਆਰੋ ਨਜ਼ਾਰ ॥ ੧੦ ॥

Bāza garadada gurasanā kẖẖuaāro nazāra ] 10 ]

And, returns disappointed hungry, thirsty and debilitated. (10)


ਗ਼ੈਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮਾ ਬ-ਦਾਂ ਮਾਨਦ

Gaira satigura hamā ba-dāʼn mānada

Without Satguru, you should consider everything to be like as if