. Bhai Nand Lal - Ghazals - SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Bhai Nand Lal -Divan-e-Goya: Ghazals

   
Displaying Page 2 of 63

ਦੀਨੋ ਦੁਨੀਆ ਦਰ ਕਮੰਦਿ ਆਂ ਪਰੀ ਰੁਖ਼ਸਾਰਿ ਮਾ

Dīno dunīaā dara kamaańadi aāña parī rukẖẖasāri mā

Both the religion and the actions of the world are in the grip of my beloved, handsome and fairy-faced friend.

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੨ : ਪੰ.੧


ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਕੀਮਤਿ ਯੱਕ ਤਾਰਿ ਮੂਇ ਯਾਰਿ ਮਾ ॥ ੨ ॥ ੧ ॥

Hara do aālama kīmati ya¤ka tāri mūei yāri mā ] 2 ] 1 ]

Both the worlds, this and the next, are (not) equal to or match the price (weight) of just one hair of my friend-mentor, Guru Gobind Singh Ji. (2) (1)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੨-੧ : ਪੰ.੨


ਮਾ ਨਮੀ ਆਰੇਮ ਤਾਬਿ ਗ਼ਮਜ਼ਾਇ ਮਿਜ਼ਗਾਨਿ ਊ

Mā namī aāréma tābi gamazāei mizagāni aū

"I don't have the strength to bear the intensity of even one of his skewed looks,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੨ : ਪੰ.੩


ਯੱਕ ਨਿਗਾਹਿ ਜਾਂ-ਫਿਜ਼ਾਇਸ਼ ਬਸ ਬਵਦ ਦਰਕਾਰਿ ਮਾ ॥ ੨ ॥ ੨ ॥

Ya¤ka nigāhi jāña-pẖizāeisẖa basa bavada darakāri mā ] 2 ] 2 ]

Just one of his (blessed) looks, that prolongs life instantly, is enough for me." (2) (2)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੨-੨ : ਪੰ.੪


ਗਾਹੇ ਸੂਫੀ ਗਾਹੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਗਹਿ ਕਲੰਦਰ ਮੀ ਸ਼ਵਦ

Gāhé sūpẖī gāhé zāhida gahi kalaańadara mī sẖavada

Sometimes, he acts like a mystic, sometimes like a meditator, and other times like a carefree recluse;

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੨ : ਪੰ.੫


ਰੰਗਹਾਇ ਮੁਖ਼ਤਲਿਫ ਦਾਰਦ ਬੁਤਿ ਅਯਾਰ ਮਾ ॥ ੨ ॥ ੩ ॥

Raańagahāei mukẖẖatalipẖa dārada buti ayāra mā ] 2 ] 3 ]

He is our pilot steering our way; he operates in numerous different postures. (2) (3)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੨-੩ : ਪੰ.੬


ਕਦਰਿ ਲਾਅਲਿ ਊ ਬਜੁਜ਼ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਂ ਦਾਨਦ ਹੀਚ ਕਸ

Kadari lāali aū bajuza aāsẖika nāña dānada hīcha kasa

Who other than his true devotee-lover can evaluate his pearl-like lips?

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੨ : ਪੰ.੭


ਕੀਮਤਿ ਯਾਕੂਤ ਦਾਨਦ ਚਸ਼ਮਿ ਗੌਹਰ ਬਾਰਿ ਮਾ ॥ ੨ ॥ ੪ ॥

Kīmati yākūta dānada chasẖami gouhara bāri mā ] 2 ] 4 ]

The value of this gem is only appreciated by a diamond-rearing-vision. (2) (4)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੨-੪ : ਪੰ.੮


ਹਰ ਨਫਸ ਗੋਯਾ ਬ-ਯਾਦ ਨਰਗਸਿ ਮਖ਼ਮੂਰਿ ਊ

Hara napẖasa goyā ba-yāda naragasi makẖẖamūri aū

During every moment of Goyaa's life, my alert heart and soul are relishing

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੨ : ਪੰ.੯


ਬਾਦਾਹਾਇ ਸ਼ੌਕ ਮੀ-ਨੋਸ਼ਦ ਦਿਲਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਿ ਮਾ ॥ ੨ ॥ ੫ ॥

Bādāhāei sẖouka mī-nosẖada dili husẖiaāri mā ] 2 ] 5 ]

the memory of intoxication of his Narcissus-like-imbued eyes. (2) (5)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੨-੫ : ਪੰ.੧੦


   
Displaying Page 2 of 63