ਦੋਹਰਾ ॥

This shabad is on page 1624 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਦੋਹਰਾ

Doharaa ॥

Dohira


ਤੇਰੇ ਅਰੁ ਮੇਰੇ ਪਤਿਹ ਭੇਦ ਰੂਪ ਨਹਿ ਕੋਇ

Tere Aru Mere Patih Bheda Roop Nahi Koei ॥

‘There is no unlikeness between your and my husband.

ਚਰਿਤ੍ਰ ੫੧ - ੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਉਠਿ ਕਰਿ ਆਪੁ ਬਿਲੋਕਿਯੈ ਤੋਰ ਕਿ ਮੋਰੋ ਹੋਇ ॥੮॥

Autthi Kari Aapu Bilokiyai Tora Ki Moro Hoei ॥8॥

‘Let us try and ascertain who is he, whether your husband or mine.(8)

ਚਰਿਤ੍ਰ ੫੧ - ੮/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ