ਬਹਤ ਜਾਤ ਤਰਬੂਜ ਜੋ ਮੋਹਿ ਮਿਲੈ ਦਰਹਾਲ ॥੮॥

This shabad is on page 1693 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਦੋਹਰਾ

Doharaa ॥

Dohira


ਧਰਿ ਖੋਪਰ ਸਿਰ ਪਰ ਨਦੀ ਤਰਿਯੋ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਡਰ ਸੋਇ

Dhari Khopar Sri Par Nadee Tariyo Nripati Dar Soei ॥

With shell on the head, he went across swimming.

ਚਰਿਤ੍ਰ ੭੭ - ੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦਿਨ ਲੋਗਨ ਦੇਖਤ ਗਯੋ ਭੇਦ ਜਾਨਤ ਕੋਇ ॥੭॥

Din Logan Dekhta Gayo Bheda Na Jaanta Koei ॥7॥

People kept on watching but could not fathom.(7)

ਚਰਿਤ੍ਰ ੭੭ - ੭/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਬ ਰਾਨੀ ਐਸੇ ਕਹਿਯੋ ਸੁਨਿਯੈ ਬਚਨ ਰਸਾਲ

Taba Raanee Aaise Kahiyo Suniyai Bachan Rasaala ॥

Then Rani said (to Raja), ‘Please listen to me,

ਚਰਿਤ੍ਰ ੭੭ - ੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਹਤ ਜਾਤ ਤਰਬੂਜ ਜੋ ਮੋਹਿ ਮਿਲੈ ਦਰਹਾਲ ॥੮॥

Bahata Jaata Tarbooja Jo Mohi Milai Darhaala ॥8॥

‘The melon, which is floating, is needed by me.’(8)

ਚਰਿਤ੍ਰ ੭੭ - ੮/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਚਨੁ ਸੁਨਤ ਰਾਜਾ ਤਬੈ ਪਠਏ ਮਨੁਖ ਅਨੇਕ

Bachanu Sunata Raajaa Tabai Patthaee Manukh Aneka ॥

Conceding (to her request), Raja despatched a few men.

ਚਰਿਤ੍ਰ ੭੭ - ੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾਤ ਬਹੇ ਤਰਬੂਜ ਕੌ ਪਹੁਚਤ ਭਯੋ ਏਕ ॥੯॥

Jaata Bahe Tarbooja Kou Pahuchata Bhayo Na Eeka ॥9॥

They all ran fast but could not catch the melon drifting across.(9)

ਚਰਿਤ੍ਰ ੭੭ - ੯/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ