ਚੌਪਈ ॥

This shabad is on page 1694 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥

Chaupaee


ਆਪਹਿ ਦੈ ਤਰਬੂਜ ਤਰਾਯੋ

Aapahi Dai Tarbooja Taraayo ॥

She, herself, had floated the melon, herself, infuriated Raja,

ਚਰਿਤ੍ਰ ੭੭ - ੧੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਪਹਿ ਆਇ ਨ੍ਰਿਪਹਿ ਰਿਸਵਾਯੋ

Aapahi Aaei Nripahi Risavaayo ॥

And, herself, she called various people.

ਚਰਿਤ੍ਰ ੭੭ - ੧੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਪਹਿ ਹੋਰਿ ਮਨੁਛਨ ਲੀਨਾ

Aapahi Hori Manuchhan Leenaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੭੭ - ੧੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤ੍ਰਿਯਾ ਚਰਿਤ੍ਰ ਕਿਨਹੂੰ ਚੀਨਾ ॥੧੨॥

Triyaa Charitar Na Kinhooaan Cheenaa ॥12॥

No one can understand the Chritars of the woman.(12)(1)

ਚਰਿਤ੍ਰ ੭੭ - ੧੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਪਖ੍ਯਾਨੇ ਤ੍ਰਿਯਾ ਚਰਿਤ੍ਰੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਭੂਪ ਸੰਬਾਦੇ ਸਤਤਹਰੋ ਚਰਿਤ੍ਰ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸਤੁ ॥੭੭॥੧੩੨੨॥ਅਫਜੂੰ॥

Eiti Sree Charitar Pakhiaane Triyaa Charitare Maantaree Bhoop Saanbaade Satataharo Charitar Samaapatama Satu Subhama Satu ॥77॥1322॥aphajooaan॥

Seventy-seventh Parable of Auspicious Chritars Conversation of the Raja and the Minister, Completed with Benediction. (77)(1320)