ਦੋਹਰਾ ॥

This shabad is on page 1867 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਦੋਹਰਾ

Doharaa ॥

Dohira


ਸੋ ਬਾਗੋ ਪਹਿਰਿਯੋ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਬਾਹ ਕਢੀ ਨਹਿ ਜਾਹਿ

So Baago Pahiriyo Nripati Baaha Kadhee Nahi Jaahi ॥

Raja put that gown on, through which arms could not be taken out.

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੀਰ ਖਾਨ ਠਾਂਢੋ ਹੁਤੋ ਮੁਸਕੈ ਲਈ ਚਰਾਇ ॥੯॥

Teera Khaan Tthaandho Huto Muskai Laeee Charaaei ॥9॥

Teer Khan, who was standing there, tied up his arms.(9)

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੯/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ