ਸੁੰਦਰ ਰਾਜ ਪੁਤ੍ਰ ਤਹ ਭਾਰੋ ॥

This shabad is on page 1867 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥

Chaupaee


ਸੁੰਦਰ ਰਾਜ ਪੁਤ੍ਰ ਤਹ ਭਾਰੋ

Suaandar Raaja Putar Taha Bhaaro ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੧੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੁਰਤ ਤੇਗ ਕਹ ਤਾਹਿ ਸੰਭਾਰੋ

Turta Tega Kaha Taahi Saanbhaaro ॥

(He said,) ‘You are a prince, come quick and strike a blow.’

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੧੦/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਮਕਿ ਵਾਰ ਤਾ ਤੁਰਕਹਿ ਕਿਯੋ

Tamaki Vaara Taa Turkahi Kiyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੧੦/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਾਹਨ ਦੁਹੂੰ ਦੁਧਾ ਕਰਿ ਦਿਯੋ ॥੧੦॥

Baahan Duhooaan Dudhaa Kari Diyo ॥10॥

(As he could not,) Then the Turk struck and cut his both the arms.(10)

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੧੦/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ