ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਬ ਜਾਰ ਬੁਲਾਯੋ ॥

This shabad is on page 2030 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥


ਤਾਹਿ ਜਾਰਨੀ ਨਾਥ ਬਿਚਾਰਿਯੋ

Taahi Jaaranee Naatha Bichaariyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੧ - ੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਏਕ ਦਿਵਸ ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਉਚਾਰਿਯੋ

Eeka Divasa Eih Bhaanti Auchaariyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੧ - ੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੇਸ ਛੋਰਿ ਪਰਦੇਸ ਸਿਧੈਹੌ

Desa Chhori Pardesa Sidhaihou ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੧ - ੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਧਿਕ ਕਮਾਇ ਤੁਮੈ ਧਨ ਲ੍ਯੈਹੌ ॥੨॥

Adhika Kamaaei Tumai Dhan Laiaihou ॥2॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੧ - ੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾਤ ਭਯੋ ਐਸੋ ਬਚ ਕਹਿਯੋ

Jaata Bhayo Aaiso Bacha Kahiyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੧ - ੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲਾਗਿ ਧਾਮ ਕੋਨੇ ਸੌ ਰਹਿਯੋ

Laagi Dhaam Kone Sou Rahiyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੧ - ੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਬ ਜਾਰ ਬੁਲਾਯੋ

Saahib De Taba Jaara Bulaayo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੧ - ੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਾਮ ਭੋਗ ਤਿਹ ਸਾਥ ਕਮਾਯੋ ॥੩॥

Kaam Bhoga Tih Saatha Kamaayo ॥3॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੧ - ੩/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਗ੍ਰਿਹ ਕੋਨਾ ਸੌ ਪਤਿਹ ਨਿਹਾਰਿਯੋ

Griha Konaa Sou Patih Nihaariyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੧ - ੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਹੈ ਚੰਚਲਾ ਚਰਿਤ ਬਿਚਾਰਿਯੋ

Eihi Chaanchalaa Charita Bichaariyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੧ - ੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲਪਟਿ ਲਪਟਿ ਆਸਨ ਸੌ ਜਾਵੈ

Lapatti Lapatti Aasan Sou Jaavai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੧ - ੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੂਕਿ ਕੂਕਿ ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਸੁਨਾਵੈ ॥੪॥

Kooki Kooki Eih Bhaanti Sunaavai ॥4॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੧ - ੪/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੋ ਪਤਿ ਹੋਤ ਆਜੁ ਘਰ ਮਾਹੀ

Jo Pati Hota Aaju Ghar Maahee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੧ - ੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕ੍ਯੋ ਹੇਰਤ ਤੈ ਮਮ ਪਰਛਾਹੀ

Kaio Herata Tai Mama Parchhaahee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੧ - ੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਹੀ ਆਜੁ ਹ੍ਯਾਂ ਮੇਰੋ

Pareetma Nahee Aaju Haiaan Mero ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੧ - ੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਬ ਹੀ ਸੀਸ ਫੋਰਤੋ ਤੇਰੋ ॥੫॥

Aba Hee Seesa Phorato Tero ॥5॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੧ - ੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ