ਆਪੁ ਅਧਿਕ ਪੀਟਤ ਭਈ ਹ੍ਰਿਦੈ ਸੋਕ ਉਪਜਾਇ ॥੬॥

This shabad is on page 2031 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਦੋਹਰਾ

Doharaa ॥


ਅਤਿ ਰਤਿ ਤਾ ਸੋ ਮਾਨਿ ਕੈ ਦੀਨੋ ਜਾਰ ਉਠਾਇ

Ati Rati Taa So Maani Kai Deeno Jaara Autthaaei ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੧ - ੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਪੁ ਅਧਿਕ ਪੀਟਤ ਭਈ ਹ੍ਰਿਦੈ ਸੋਕ ਉਪਜਾਇ ॥੬॥

Aapu Adhika Peettata Bhaeee Hridai Soka Aupajaaei ॥6॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੧ - ੬/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ