ਪ੍ਰਗਟ ਭਗਨਿ ਤਨੁ ਭੇਦ ਜਤਾਯੋ ॥

This shabad is on page 2060 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥


ਪ੍ਰਗਟ ਭਗਨਿ ਤਨੁ ਭੇਦ ਜਤਾਯੋ

Pargatta Bhagani Tanu Bheda Jataayo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੮੪ - ੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਿਲਨ ਦ੍ਰੁਪਦਜਾ ਕੋ ਠਹਰਾਯੋ

Milan Darupadajaa Ko Tthaharaayo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੮੪ - ੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਨੀ ਪਠੈ ਸਦੇਸਨ ਦਈ

Raanee Patthai Sadesan Daeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੮੪ - ੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਰ ਤੇ ਪਕਰਿ ਕਰੀਚਕ ਲਈ ॥੪॥

Kar Te Pakari Kareechaka Laeee ॥4॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੮੪ - ੪/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ