ਤਾਹਿ ਭਲੇ ਸਮੁਝਾਇ ਕੈ ਇਹ ਉਹਿ ਦਯੋ ਮਿਲਾਇ ॥੭॥

This shabad is on page 2191 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਦੋਹਰਾ

Doharaa ॥


ਸੁਨਿ ਆਤੁਰ ਬਚ ਕੁਅਰਿ ਕੇ ਸਖੀ ਗਈ ਤਹ ਧਾਇ

Suni Aatur Bacha Kuari Ke Sakhee Gaeee Taha Dhaaei ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੨੭ - ੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਾਹਿ ਭਲੇ ਸਮੁਝਾਇ ਕੈ ਇਹ ਉਹਿ ਦਯੋ ਮਿਲਾਇ ॥੭॥

Taahi Bhale Samujhaaei Kai Eih Auhi Dayo Milaaei ॥7॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੨੭ - ੭/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ