ਚਿੰਤ ਨ ਕਰਹੁ ਚਿਤ ਮੈ ਰਾਈ ॥੮॥

This shabad is on page 2193 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥


ਪਤੀਯਾ ਛੋਰਿ ਲਖੀ ਪ੍ਰਿਯ ਕਹਾ

Pateeyaa Chhori Lakhee Priya Kahaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੨੮ - ੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਹ ਪਠਿਯੋ ਤਰੁਨੀ ਲਿਖਿ ਉਹਾ

Eih Patthiyo Tarunee Likhi Auhaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੨੮ - ੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਯਾ ਗੁਡੀਯਾ ਪਰ ਬੈਠਹੁ ਧਾਈ

Yaa Gudeeyaa Par Baitthahu Dhaaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੨੮ - ੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਿੰਤ ਕਰਹੁ ਚਿਤ ਮੈ ਰਾਈ ॥੮॥

Chiaanta Na Karhu Chita Mai Raaeee ॥8॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੨੮ - ੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੈ ਗੁਡੀਯਾ ਉਪਰ ਚੜਿ ਆਵਹੁ

Kai Gudeeyaa Aupar Charhi Aavahu ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੨੮ - ੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਾਤਰ ਟਾਂਗ ਤਰੇ ਕਰਿ ਜਾਵਹੁ

Naatar Ttaanga Tare Kari Jaavahu ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੨੮ - ੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੋ ਤੁਹਿ ਗਿਰਨ ਧਰਨ ਪਰ ਦੇਊ

Jo Tuhi Grin Dharn Par Deaoo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੨੮ - ੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ੍ਵਰਗ ਸਾਚ ਕਰਿ ਬਾਸ ਲੇਊ ॥੯॥

Savarga Saacha Kari Baasa Na Leaoo ॥9॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੨੮ - ੯/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ