ਟੂਕ ਬਿਲੋਕਿ ਚਕ੍ਰਿਤ ਹ੍ਵੈ ਰਹਿਯੋ ॥

This shabad is on page 2234 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥


ਟੂਕ ਬਿਲੋਕਿ ਚਕ੍ਰਿਤ ਹ੍ਵੈ ਰਹਿਯੋ

Ttooka Biloki Chakrita Havai Rahiyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੪ - ੨੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਾਚੁ ਭਯੋ ਜੋ ਮੁਹਿ ਇਨ ਕਹਿਯੋ

Saachu Bhayo Jo Muhi Ein Kahiyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੪ - ੨੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭੇਦ ਅਭੇਦ ਕਛੂ ਬਿਚਾਰਿਯੋ

Bheda Abheda Na Kachhoo Bichaariyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੪ - ੨੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁਤ ਕੋ ਪਕਰਿ ਕਾਟਿ ਸਿਰ ਡਾਰਿਯੋ ॥੨੮॥

Suta Ko Pakari Kaatti Sri Daariyo ॥28॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੪ - ੨੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ