ਪ੍ਰਗਟ ਕਲਾ ਜਨੁ ਭਈ ਨਿਸਾ ਕਰ ॥੨॥

This shabad is on page 2270 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥


ਬੇਸ੍ਵਾ ਏਕ ਠੌਰ ਇਕ ਸੁਨੀ

Besavaa Eeka Tthour Eika Sunee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੫੪ - ੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਾਤ੍ਰ ਕਲਾ ਨਾਮਾ ਬਹੁ ਗੁਨੀ

Paatar Kalaa Naamaa Bahu Gunee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੫੪ - ੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਧਿਕ ਤਰੁਨਿ ਕੀ ਦਿਪਤਿ ਬਿਰਾਜੈ

Adhika Taruni Kee Dipati Biraajai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੫੪ - ੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰੰਭਾ ਕੋ ਨਿਰਖਤ ਮਨ ਲਾਜੈ ॥੧॥

Raanbhaa Ko Nrikhta Man Laajai ॥1॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੫੪ - ੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਿਸਨ ਕੇਤੁ ਇਕ ਰਾਇ ਤਹਾਂ ਕੋ

Bisan Ketu Eika Raaei Tahaan Ko ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੫੪ - ੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਾਤਿਸਾਹ ਜਾਨਿਯਤ ਜਹਾਂ ਕੋ

Paatisaaha Jaaniyata Jahaan Ko ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੫੪ - ੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਿਸਨ ਮਤੀ ਰਾਨੀ ਤਾ ਕੇ ਘਰ

Bisan Matee Raanee Taa Ke Ghar ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੫੪ - ੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪ੍ਰਗਟ ਕਲਾ ਜਨੁ ਭਈ ਨਿਸਾ ਕਰ ॥੨॥

Pargatta Kalaa Janu Bhaeee Nisaa Kar ॥2॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੫੪ - ੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ