ਅੜਿਲ ॥

This shabad is on page 2454 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਅੜਿਲ

Arhila ॥


ਧਨ ਜੋਬਨ ਕੋ ਕਹਾ ਗੁਮਾਨ ਕੀਜਿਯੈ

Dhan Joban Ko Kahaa Gumaan Na Keejiyai ॥


ਸੁਖ ਹਮ ਕੌ ਦੈ ਤਰੁਨਿ ਆਪਿ ਸੁਖੁ ਲੀਜਿਯੈ

Sukh Hama Kou Dai Taruni Aapi Sukhu Leejiyai ॥


ਬਿਰਧਾਪਨੁ ਹੈ ਤਰਨਾਪਨ ਜਾਇ ਹੈ

Bridhaapanu Aai Hai Tarnaapan Jaaei Hai ॥


ਹੋ ਤਬ ਇਹ ਸਮੈ ਸੰਭਾਰਿ ਅਧਿਕ ਪਛੁਤਾਇ ਹੈ ॥੧੬॥

Ho Taba Eih Samai Saanbhaari Adhika Pachhutaaei Hai ॥16॥