ਤਬ ਇਹ ਘਾਤ ਭਲੀ ਕਰਿ ਪਾਈ ॥

This shabad is on page 2497 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥


ਭਦ੍ਰ ਸੈਨ ਰਾਜਾ ਇਕ ਅਤਿ ਬਲ

Bhadar Sain Raajaa Eika Ati Bala ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਰਿ ਅਨੇਕ ਜੀਤੇ ਜਿਨ ਦਲਮਲਿ

Ari Aneka Jeete Jin Dalamali ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਹਿਰ ਭੇਹਰਾ ਮੈ ਅਸਥਾਨਾ

Sahri Bheharaa Mai Asathaanaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਿਨ ਕੌ ਭਰਤ ਦੰਡ ਨ੍ਰਿਪ ਨਾਨਾ ॥੧॥

Jin Kou Bharta Daanda Nripa Naanaa ॥1॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੁਮਦਨਿ ਦੇ ਤਾ ਕੇ ਘਰ ਨਾਰੀ

Kumadani De Taa Ke Ghar Naaree ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਪੁ ਜਨਕੁ ਜਗਦੀਸ ਸਵਾਰੀ

Aapu Janku Jagadeesa Savaaree ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਾ ਕੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਭਾ ਉਚਾਰੀ

Taa Kee Jaata Na Parbhaa Auchaaree ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਫੂਲ ਰਹੀ ਜਨੁ ਕਰਿ ਫੁਲਵਾਰੀ ॥੨॥

Phoola Rahee Janu Kari Phulavaaree ॥2॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪ੍ਰਮੁਦ ਸੈਨ ਸੁਤ ਗ੍ਰਿਹ ਅਵਤਰਿਯੋ

Parmuda Sain Suta Griha Avatariyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਦਨ ਰੂਪ ਦੂਸਰ ਜਨੁ ਧਰਿਯੋ

Madan Roop Doosar Janu Dhariyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾ ਕੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਭਾ ਬਖਾਨੀ

Jaa Kee Jaata Na Parbhaa Bakhaanee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਟਿਕ ਰਹਤ ਲਖਿ ਰੰਕ ਰੁ ਰਾਨੀ ॥੩॥

Attika Rahata Lakhi Raanka Ru Raanee ॥3॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੩/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਬ ਵਹ ਤਰੁਨ ਕੁਅਰ ਅਤਿ ਭਯੋ

Jaba Vaha Taruna Kuar Ati Bhayo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਠੌਰਹਿ ਠੌਰ ਅਵਰ ਹ੍ਵੈ ਗਯੇ

Tthourhi Tthour Avar Havai Gaye ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਾਲਪਨੇ ਕਿ ਤਗੀਰੀ ਆਈ

Baalapane Ki Tageeree Aaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅੰਗ ਅੰਗ ਫਿਰੀ ਅਨੰਗ ਦੁਹਾਈ ॥੪॥

Aanga Aanga Phiree Anaanga Duhaaeee ॥4॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੪/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਹ ਇਕ ਸੁਤਾ ਸਾਹ ਕੀ ਅਹੀ

Taha Eika Sutaa Saaha Kee Ahee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੁਅਰ ਬਿਲੋਕ ਥਕਿਤ ਹ੍ਵੈ ਰਹੀ

Kuar Biloka Thakita Havai Rahee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹੌਸ ਮਿਲਨ ਕੀ ਹ੍ਰਿਦੈ ਬਢਾਈ

Hous Milan Kee Hridai Badhaaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਏਕ ਸਹਚਰੀ ਤਹਾ ਪਠਾਈ ॥੫॥

Eeka Sahacharee Tahaa Patthaaeee ॥5॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਖੀ ਕੁਅਰ ਤਨ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਨਾਈ

Sakhee Kuar Tan Brithaa Janaaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਾਹ ਸੁਤਾ ਤਵ ਹੇਰਿ ਲੁਭਾਈ

Saaha Sutaa Tava Heri Lubhaaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਰਹੁ ਸਜਨ ਤਿਹ ਧਾਮ ਪਯਾਨਾ

Karhu Sajan Tih Dhaam Payaanaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭੋਗ ਕਰੋ ਵਾ ਸੌ ਬਿਧਿ ਨਾਨਾ ॥੬॥

Bhoga Karo Vaa Sou Bidhi Naanaa ॥6॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੬/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦ੍ਵੈ ਹੈਗੇ ਇਹ ਨਗਰ ਖੁਦਾਈ

Davai Haige Eih Nagar Khudaaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਿਨ ਦੁਹੂੰਅਨ ਮੌ ਰਾਰਿ ਬਢਾਈ

Tin Duhooaann Mou Raari Badhaaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੌ ਤੂ ਦੁਹੂੰ ਜਿਯਨ ਤੈ ਮਾਰੈ

Jou Too Duhooaan Jiyan Tai Maarai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਹੁਰਿ ਹਮਾਰੋ ਸਾਥ ਬਿਹਾਰੈ ॥੭॥

Bahuri Hamaaro Saatha Bihaarai ॥7॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁਨਿ ਬਚ ਭੇਸ ਤੁਰਕ ਤ੍ਰਿਯ ਧਰਾ

Suni Bacha Bhesa Turka Triya Dharaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਾਨਾ ਵਹੈ ਆਪਨੋ ਕਰਾ

Baanaa Vahai Aapano Karaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਗਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਤਿਹ ਕਿਯੋ ਪਯਾਨਾ

Gahi Kripaan Tih Kiyo Payaanaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਹਾ ਨਿਮਾਜੀ ਪੜਤ ਦੁਗਾਨਾ ॥੮॥

Jahaa Nimaajee Parhata Dugaanaa ॥8॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਬ ਹੀ ਪੜੀ ਨਿਮਾਜ ਤਿਨੋ ਸਬ

Jaba Hee Parhee Nimaaja Tino Saba ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਿਜਦਾ ਬਿਖੈ ਸੁ ਗਏ ਤੁਰਕ ਜਬ

Sijadaa Bikhi Su Gaee Turka Jaba ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਬ ਇਹ ਘਾਤ ਭਲੀ ਕਰਿ ਪਾਈ

Taba Eih Ghaata Bhalee Kari Paaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਾਟਿ ਮੂੰਡ ਦੁਹੂੰਅਨ ਕੇ ਆਈ ॥੯॥

Kaatti Mooaanda Duhooaann Ke Aaeee ॥9॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੯/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਹ ਬਿਧਿ ਦੋਊ ਖੁਦਾਈ ਮਾਰੇ

Eih Bidhi Doaoo Khudaaeee Maare ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੧੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਮੀ ਆਨਿ ਕਰਿ ਸਾਥ ਪ੍ਯਾਰੇ

Ramee Aani Kari Saatha Paiaare ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੧੦/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭੇਦ ਅਭੇਦ ਕਿਨੀ ਬਿਚਾਰਾ

Bheda Abheda Na Kinee Bichaaraa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੧੦/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿਨਹੀ ਦੁਸਟ ਕਹਿਯੋ ਇਨ ਮਾਰਾ ॥੧੦॥

Kinhee Dustta Kahiyo Ein Maaraa ॥10॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੨੩ - ੧੦/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ