ਦੋਈ ਰਹੇ ਨਾਰਿ ਅਰ ਨਾਥਾ ॥

This shabad is on page 2653 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥


ਭੋਗ ਕਰਤ ਤਰੁਨੀ ਸੁਖ ਪਾਯੋ

Bhoga Karta Tarunee Sukh Paayo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਰਤ ਕੇਲ ਰਜਨਿਯਹਿ ਬਿਤਾਯੋ

Karta Kela Rajaniyahi Bitaayo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਹਿਲੀ ਰਾਤਿ ਬੀਤ ਜਬ ਗਈ

Pahilee Raati Beet Jaba Gaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਾਛਿਲ ਰੈਨਿ ਰਹਤ ਸੁਧਿ ਲਈ ॥੭॥

Paachhila Raini Rahata Sudhi Laeee ॥7॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਹਾ ਕੁਅਰਿ ਉਠਿ ਰਾਜ ਕੁਅਰ ਸੰਗ

Kahaa Kuari Autthi Raaja Kuar Saanga ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਬਹੂੰ ਛਾਡ ਹਮਾਰਾ ਤੈ ਅੰਗ

Kabahooaan Chhaada Hamaaraa Tai Aanga ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੋ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਹਮੈ ਲਹਿ ਜੈਹੈ

Jo Koeee Purkh Hamai Lahi Jaihi ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾਇ ਰਾਵ ਤਨ ਭੇਦ ਬਤੈਹੈ ॥੮॥

Jaaei Raava Tan Bheda Bataihi ॥8॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਾਹੁ ਸੁਤਾ ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਉਚਾਰਾ

Saahu Sutaa Eih Bhaanti Auchaaraa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬੈਨ ਸੁਨੋ ਮਮ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰਾ

Bain Suno Mama Raaja Kumaaraa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਭਨ ਲਖਤ ਤੁਹਿ ਕੈਫ ਪਿਲਾਊਂ

Sabhan Lakhta Tuhi Kaipha Pilaaoona ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਬੈ ਸਾਹ ਕੀ ਸੁਤਾ ਕਹਾਊਂ ॥੯॥

Tabai Saaha Kee Sutaa Kahaaoona ॥9॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੯/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਹ ਹੀ ਰਮੋ ਤਿਹਾਰੇ ਸੰਗਾ

Taha Hee Ramo Tihaare Saangaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਪਨੇ ਜੋਰਿ ਅੰਗ ਸੌ ਅੰਗਾ

Apane Jori Aanga Sou Aangaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੦/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਮੈ ਤੁਮੈ ਸਭ ਲੋਗ ਨਿਹਾਰੈ

Hamai Tumai Sabha Loga Nihaarai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੦/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਲੋ ਬੁਰੋ ਨਹਿ ਭੇਦ ਬਿਚਾਰੈ ॥੧੦॥

Bhalo Buro Nahi Bheda Bichaarai ॥10॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੦/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਯੌ ਕਹਿ ਕੁਅਰਿ ਬਿਦਾ ਕਰਿ ਦੀਨਾ

You Kahi Kuari Bidaa Kari Deenaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪ੍ਰਾਤ ਭੇਸ ਨਰ ਕੋ ਧਰਿ ਲੀਨਾ

Paraata Bhesa Nar Ko Dhari Leenaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੀਅਸ ਕੁਅਰ ਕੇ ਧਾਮ ਪਯਾਨਾ

Keeasa Kuar Ke Dhaam Payaanaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭੇਦ ਅਭੇਦ ਕਿਨੀ ਪਛਾਨਾ ॥੧੧॥

Bheda Abheda Na Kinee Pachhaanaa ॥11॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਾਕਰ ਰਾਖਿ ਕੁਅਰ ਤਿਹ ਲਿਯੋ

Chaakar Raakhi Kuar Tih Liyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬੀਚ ਮੁਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤਿਹ ਕਿਯੋ

Beecha Musaahib Ko Tih Kiyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖਾਨ ਪਾਨ ਸਭ ਸੋਈ ਪਿਲਾਵੈ

Khaan Paan Sabha Soeee Pilaavai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਰ ਨਾਰੀ ਕੋਈ ਜਾਨਿ ਜਾਵੈ ॥੧੨॥

Nar Naaree Koeee Jaani Na Jaavai ॥12॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਕ ਦਿਨ ਪਿਯ ਲੈ ਗਈ ਸਿਕਾਰਾ

Eika Din Piya Lai Gaeee Sikaaraa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬੀਚ ਸਰਾਹੀ ਕੇ ਮਦ ਡਾਰਾ

Beecha Saraahee Ke Mada Daaraa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਲ ਕੈ ਸਾਥ ਭਿਗਾਇ ਉਛਾਰਾ

Jala Kai Saatha Bhigaaei Auchhaaraa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੋਵਤ ਜਾਤ ਜਵਨ ਤੇ ਬਾਰਾ ॥੧੩॥

Chovata Jaata Javan Te Baaraa ॥13॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੩/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਭ ਕੋਈ ਲਖੈ ਤਵਨ ਕਹ ਪਾਨੀ

Sabha Koeee Lakhi Tavan Kaha Paanee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੋਈ ਸਮੁਝਿ ਸਕੈ ਮਦ ਗ੍ਯਾਨੀ

Koeee Na Samujhi Sakai Mada Gaiaanee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਬ ਕਾਨਨ ਕੇ ਗਏ ਮੰਝਾਰਾ

Jaba Kaann Ke Gaee Maanjhaaraa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਜ ਕੁਅਰ ਸੌ ਬਾਲ ਉਚਾਰਾ ॥੧੪॥

Raaja Kuar Sou Baala Auchaaraa ॥14॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੪/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੁਮ ਕੋ ਲਗੀ ਤ੍ਰਿਖਾ ਅਭਿਮਾਨੀ

Tuma Ko Lagee Trikhaa Abhimaanee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੀਤਲ ਲੇਹੁ ਪਿਯਹੁ ਇਹ ਪਾਨੀ

Seetla Lehu Piyahu Eih Paanee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਰਿ ਪ੍ਯਾਲਾ ਲੈ ਤਾਹਿ ਪਿਯਾਰਾ

Bhari Paiaalaa Lai Taahi Piyaaraa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਭਹਿਨ ਕਰਿ ਜਲ ਤਾਹਿ ਬਿਚਾਰਾ ॥੧੫॥

Sabhahin Kari Jala Taahi Bichaaraa ॥15॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪੁਨਿ ਤ੍ਰਿਯ ਲਿਯਾ ਕਬਾਬ ਹਾਥਿ ਕਰਿ

Puni Triya Liyaa Kabaaba Haathi Kari ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਹਿਯੋ ਕਿ ਖਾਹੁ ਰਾਜ ਸੁਤ ਬਨ ਫਰ

Kahiyo Ki Khaahu Raaja Suta Ban Phar ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੁਮਰੇ ਨਿਮਿਤਿ ਤੋਰਿ ਇਨ ਆਨਾ

Tumare Nimiti Tori Ein Aanaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਛਨ ਕਰਹੁ ਸ੍ਵਾਦ ਅਬ ਨਾਨਾ ॥੧੬॥

Bhachhan Karhu Savaada Aba Naanaa ॥16॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੬/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਬ ਮਧ੍ਯਾਨ ਸਮੋ ਭਯੋ ਜਾਨ੍ਯੋ

Jaba Madhaiaan Samo Bhayo Jaanio ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਭ ਲੋਗਨ ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਬਖਾਨ੍ਯੋ

Sabha Logan Eih Bhaanti Bakhaanio ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੁਮ ਸਭ ਚਲੋ ਭੂਪ ਕੇ ਸਾਥਾ

Tuma Sabha Chalo Bhoop Ke Saathaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਮ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਹੈ ਜਗਨਾਥਾ ॥੧੭॥

Hama Sevaa Kari Hai Jaganaathaa ॥17॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਭ ਜਨ ਪਠੈ ਭੂਪ ਕੇ ਸਾਥਾ

Sabha Jan Patthai Bhoop Ke Saathaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੋਈ ਰਹੇ ਨਾਰਿ ਅਰ ਨਾਥਾ

Doeee Rahe Naari Ar Naathaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਰਦਾ ਐਚਿ ਦਸੌ ਦਿਸਿ ਲਿਯਾ

Pardaa Aaichi Dasou Disi Liyaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਾਮ ਭੋਗ ਹਸਿ ਹਸਿ ਰਸਿ ਕਿਯਾ ॥੧੮॥

Kaam Bhoga Hasi Hasi Rasi Kiyaa ॥18॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੩ - ੧੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ