ਜੁਰੇ ਦਛਣੀ ਸਸਤ੍ਰ ਬੇਤਾ ਅਰਯਾਰੇ ॥

This shabad is on page 1246 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ

Bhujang Prayaat Chhaand ॥

BHUJANG PRAYAAT STANZA


ਬਿਤੈ ਬਰਖ ਦ੍ਵੈ ਅਸਟ ਮਾਸੰ ਪ੍ਰਮਾਨੰ

Bitai Barkh Davai Asatta Maasaan Parmaanaan ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਯੋ ਸੁਪ੍ਰਭੰ ਸਰਬ ਬਿਦ੍ਯਾ ਨਿਧਾਨੰ

Bhayo Suparbhaan Sarab Bidaiaa Nidhaanaan ॥

Two years and eight months passed and Parasnath, the store of all learnings was known as a glorious king

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਪੈ ਹਿੰਗੁਲਾ ਠਿੰਗੁਲਾ ਪਾਣ ਦੇਵੀ

Japai Hiaangulaa Tthiaangulaa Paan Devee ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਨਾਸਾ ਛੁਧਾ ਅਤ੍ਰਧਾਰੀ ਅਭੇਵੀ ॥੨੧॥

Anaasaa Chhudhaa Atardhaaree Abhevee ॥21॥

He repeated the names of he goddess of Hinglaaj and the weapon-wearing Durga.21.

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਪੈ ਤੋਤਲਾ ਸੀਤਲਾ ਖਗ ਤਾਣੀ

Japai Totalaa Seetlaa Khga Taanee ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭ੍ਰਮਾ ਭੈਹਰੀ ਭੀਮ ਰੂਪਾ ਭਵਾਣੀ

Bharmaa Bhaihree Bheema Roopaa Bhavaanee ॥

The worship of the goddesses like Shitala, Bhavani etc. was performed and t

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਲਾਚਲ ਸਿੰਘ ਝਮਾਝੰਮ ਅਤ੍ਰੰ

Chalaachala Siaangha Jhamaajhaanma Ataraan ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਹਾ ਹੂਹਿ ਹਾਸੰ ਝਲਾ ਝਲ ਛਤ੍ਰੰ ॥੨੨॥

Hahaa Hoohi Haasaan Jhalaa Jhala Chhataraan ॥22॥

He gleaming arms, weapons, splendour, canopy, pleasantry etc. increased his glory.22.

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਟਾ ਅਟ ਹਾਸੰ ਛਟਾ ਛੁਟ ਕੇਸੰ

Attaa Atta Haasaan Chhattaa Chhutta Kesaan ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਸੰ ਓਧ ਪਾਣੰ ਨਮੋ ਕ੍ਰੂਰ ਭੇਸੰ

Asaan Aodha Paanaan Namo Karoor Bhesaan ॥

The beauty of his enjoyment and his hair appeared extremely comely and his sword glistened like lightning in his hands

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਿਰੰਮਾਲ ਸ੍ਵਛੰ ਲਸੈ ਦੰਤ ਪੰਤੰ

Srinmaala Savachhaan Lasai Daanta Paantaan ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਜੈ ਸਤ੍ਰੁ ਗੂੜੰ ਪ੍ਰਫੁਲੰਤ ਸੰਤੰ ॥੨੩॥

Bhajai Sataru Goorhaan Parphulaanta Saantaan ॥23॥

He had worn a pure rosary on his head and the rows of his teeth looked magnificent seeing him, the enemies fled away and the saints were pleased.23.

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੩/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਲਿੰਪਾਤਿ ਅਰਧੀ ਮਹਾ ਰੂਪ ਰਾਜੈ

Aliaanpaati Ardhee Mahaa Roop Raajai ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਹਾ ਜੋਤ ਜ੍ਵਾਲੰ ਕਰਾਲੰ ਬਿਰਾਜੈ

Mahaa Jota Javaalaan Karaalaan Biraajai ॥

He appeared as a most beautiful king and there was a hideous halo of light around his face

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤ੍ਰਸੈ ਦੁਸਟ ਪੁਸਟੰ ਹਸੈ ਸੁਧ ਸਾਧੰ

Tarsai Dustta Pusttaan Hasai Sudha Saadhaan ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਜੈ ਪਾਨ ਦੁਰਗਾ ਅਰੂਪੀ ਅਗਾਧੰ ॥੨੪॥

Bhajai Paan Durgaa Aroopee Agaadhaan ॥24॥

On seeing him, the tyrants got illusioned and the saints smiled in their pleased mind he remembered the formless and mysterious Durga,24.

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੪/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁਨੇ ਉਸਤਤੀ ਭੀ ਭਵਾਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲੰ

Sune Austatee Bhee Bhavaanee Kripaalaan ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਧੰ ਉਰਧਵੀ ਆਪ ਰੂਪੀ ਰਸਾਲੰ

Adhaan Aurdhavee Aapa Roopee Rasaalaan ॥

On listening to her praises, Bhavani was pleased on him and she endowed him with unique beauty

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦਏ ਇਖ੍ਵਧੀ ਦ੍ਵੈ ਅਭੰਗੰ ਖਤੰਗੰ

Daee Eikhvadhee Davai Abhaangaan Khtaangaan ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਰਸ੍ਯੰ ਧਰੰ ਜਾਨ ਲੋਹੰ ਸੁਰੰਗੰ ॥੨੫॥

Parsaiaan Dharaan Jaan Lohaan Suraangaan ॥25॥

She gave him two unfailing arms which could cause the steel-armoured enemies to fall on the earth.25.

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਬੈ ਸਸਤ੍ਰ ਸਾਧੀ ਸਬੈ ਸਸਤ੍ਰ ਪਾਏ

Jabai Sasatar Saadhee Sabai Sasatar Paaee ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਉਘਾਰੇ ਚੂਮੇ ਕੰਠ ਸੀਸੰ ਛੁਹਾਏ

Aughaare Choome Kaanttha Seesaan Chhuhaaee ॥

When this king, practising the armament, obtained the weapons, he kissed them, hugged them and placed them on his head

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲਖ੍ਯੋ ਸਰਬ ਰਾਵੰ ਪ੍ਰਭਾਵੰ ਅਪਾਰੰ

Lakhio Sarab Raavaan Parbhaavaan Apaaraan ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਜੋਨੀ ਅਜੈ ਬੇਦ ਬਿਦਿਆ ਬਿਚਾਰੰ ॥੨੬॥

Ajonee Ajai Beda Bidiaa Bichaaraan ॥26॥

All the kings saw him as unconquerable warrior and a successful scholar of he Vedic learning.26.

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੬/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਗ੍ਰਿਹੀਤੁਆ ਜਬੈ ਸਸਤ੍ਰ ਅਸਤ੍ਰੰ ਅਪਾਰੰ

Griheetuaa Jabai Sasatar Asataraan Apaaraan ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪੜੇ ਅਨੁਭਵੰ ਬੇਦ ਬਿਦਿਆ ਬਿਚਾਰੰ

Parhe Anubhavaan Beda Bidiaa Bichaaraan ॥

After obtaining the unlimited arms and weapons, he also obtained the experience of the reflection of Vedic learning

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪੜੇ ਸਰਬ ਬਿਦਿਆ ਹੁਤੀ ਸਰਬ ਦੇਸੰ

Parhe Sarab Bidiaa Hutee Sarab Desaan ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਿਤੇ ਸਰਬ ਦੇਸੀ ਸੁ ਅਸਤ੍ਰੰ ਨਰੇਸੰ ॥੨੭॥

Jite Sarab Desee Su Asataraan Naresaan ॥27॥

He studies the sciences of all the countries and on the strength of his arms and weapons, he conquered the kings of all the countries.27.

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਠੇ ਕਾਗਦੰ ਦੇਸ ਦੇਸੰ ਅਪਾਰੀ

Patthe Kaagadaan Desa Desaan Apaaree ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਰੋ ਆਨਿ ਕੈ ਬੇਦ ਬਿਦ੍ਯਾ ਬਿਚਾਰੀ

Karo Aani Kai Beda Bidaiaa Bichaaree ॥

He invited the scholars and sages from many countries far and near for consultations on Vedic learning

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਟੇ ਦੰਡ ਮੁੰਡੀ ਤਪੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ

Jatte Daanda Muaandee Tapee Barhamachaaree ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਧੀ ਸ੍ਰਾਵਗੀ ਬੇਦ ਬਿਦਿਆ ਬਿਚਾਰੀ ॥੨੮॥

Sadhee Saraavagee Beda Bidiaa Bichaaree ॥28॥

They included those with matted locks, Dandis, Mudis, ascetics, celibates, practisers and many other students and scholars of Vedic learning.28.

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਕਾਰੇ ਸਬੈ ਦੇਸ ਦੇਸਾ ਨਰੇਸੰ

Hakaare Sabai Desa Desaa Naresaan ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬੁਲਾਏ ਸਬੈ ਮੋਨ ਮਾਨੀ ਸੁ ਬੇਸੰ

Bulaaee Sabai Mona Maanee Su Besaan ॥

The king of all the countries far and near and the silence-observing hermits were also called

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਟਾ ਧਾਰ ਜੇਤੇ ਕਹੂੰ ਦੇਖ ਪਈਯੈ

Jattaa Dhaara Jete Kahooaan Dekh Paeeeyai ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬੁਲਾਵੈ ਤਿਸੈ ਨਾਥ ਭਾਖੈ ਬੁਲਈਯੈ ॥੨੯॥

Bulaavai Tisai Naatha Bhaakhi Bulaeeeyai ॥29॥

Wherever an ascetic with matted locks was seen, he was also invited with the permission of Parasnath.29.

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੨੯/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਫਿਰੇ ਸਰਬ ਦੇਸੰ ਨਰੇਸੰ ਬੁਲਾਵੈ

Phire Sarab Desaan Naresaan Bulaavai ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਿਲੇ ਤਿਸੈ ਛਤ੍ਰ ਛੈਣੀ ਛਿਨਾਵੈ

Mile Na Tisai Chhatar Chhainee Chhinaavai ॥

The kings of all the countries were called and whosoever refused to meet the messengers, his canopy and the army were seixed

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੦/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਠੇ ਪਤ੍ਰ ਏਕੈ ਦਿਸਾ ਏਕ ਧਾਵੈ

Patthe Patar Eekai Disaa Eeka Dhaavai ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੦/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਟੀ ਦੰਡ ਮੁੰਡੀ ਕਹੂੰ ਹਾਥ ਆਵੈ ॥੩੦॥

Jattee Daanda Muaandee Kahooaan Haatha Aavai ॥30॥

The letters and persons were sent to all directions, so that if any ascetic with matted locks, Dandi, Mundi was found, he was brought.30.

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੦/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਚ੍ਯੋ ਜਗ ਰਾਜਾ ਚਲੇ ਸਰਬ ਜੋਗੀ

Rachaio Jaga Raajaa Chale Sarab Jogee ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਹਾ ਲਉ ਕੋਈ ਬੂਢ ਬਾਰੋ ਸਭੋਗੀ

Jahaa Lau Koeee Boodha Baaro Sabhogee ॥

Then the king performed a Yajna, in which all the Yogis, children, old men came,

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਹਾ ਰੰਕ ਰਾਜਾ ਕਹਾ ਨਾਰ ਹੋਈ

Kahaa Raanka Raajaa Kahaa Naara Hoeee ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਚ੍ਯੋ ਜਗ ਰਾਜਾ ਚਲਿਓ ਸਰਬ ਕੋਈ ॥੩੧॥

Rachaio Jaga Raajaa Chaliao Sarab Koeee ॥31॥

Kings, paupers, men, women etc. all came for participation.31.

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਫਿਰੇ ਪਤ੍ਰ ਸਰਬਤ੍ਰ ਦੇਸੰ ਅਪਾਰੰ

Phire Patar Sarabtar Desaan Apaaraan ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੁਰੇ ਸਰਬ ਰਾਜਾ ਨ੍ਰਿਪੰ ਆਨਿ ਦੁਆਰੰ

Jure Sarab Raajaa Nripaan Aani Duaaraan ॥

Invitations were sent to all the countries and all the kings reached at the gate of Parasnath

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਹਾ ਲੌ ਹੁਤੇ ਜਗਤ ਮੈ ਜਟਾਧਾਰੀ

Jahaa Lou Hute Jagata Mai Jattaadhaaree ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਿਲੈ ਰੋਹ ਦੇਸੰ ਭਏ ਭੇਖ ਭਾਰੀ ॥੩੨॥

Milai Roha Desaan Bhaee Bhekh Bhaaree ॥32॥

All the ascetics with matted locks in the world, they all gathered together and reached before the king.32.

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਹਾ ਲਉ ਹੁਤੇ ਜੋਗ ਜੋਗਿਸਟ ਸਾਧੇ

Jahaa Lau Hute Joga Jogisatta Saadhe ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਲੇ ਮੁਖ ਬਿਭੂਤੰ ਸੁ ਲੰਗੋਟ ਬਾਧੇ

Male Mukh Bibhootaan Su Laangotta Baadhe ॥

The practising Yogis, smeared with ashes and wearing lion-cloth and all sages resided there peacefully

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਟਾ ਸੀਸ ਧਾਰੇ ਨਿਹਾਰੇ ਅਪਾਰੰ

Jattaa Seesa Dhaare Nihaare Apaaraan ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਹਾ ਜੋਗ ਧਾਰੰ ਸੁਬਿਦਿਆ ਬਿਚਾਰੰ ॥੩੩॥

Mahaa Joga Dhaaraan Subidiaa Bichaaraan ॥33॥

Many great Yogis, scholars, and the ascetics with matted locks were seen there.33.

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੩/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਿਤੇ ਸਰਬ ਭੂਪੰ ਬੁਲੇ ਸਰਬ ਰਾਜਾ

Jite Sarab Bhoopaan Bule Sarab Raajaa ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਹੂੰ ਚਕ ਮੋ ਦਾਨ ਨੀਸਾਨ ਬਾਜਾ

Chahooaan Chaka Mo Daan Neesaan Baajaa ॥

All the kings were invited by Parasnath and in all the four directions, he became famous as a donor

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਿਲੇ ਦੇਸ ਦੇਸਾਨ ਅਨੇਕ ਮੰਤ੍ਰੀ

Mile Desa Desaan Aneka Maantaree ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਰੈ ਸਾਧਨਾ ਜੋਗ ਬਾਜੰਤ੍ਰ ਤੰਤ੍ਰੀ ॥੩੪॥

Kari Saadhanaa Joga Baajaantar Taantaree ॥34॥

Many ministers of the countries gathered there, the musical instruments of the practising Yogis were played there.34.

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੪/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਿਤੇ ਸਰਬ ਭੂਮਿ ਸਥਲੀ ਸੰਤ ਆਹੇ

Jite Sarab Bhoomi Sathalee Saanta Aahe ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਿਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਸ ਨਾਥੰ ਬੁਲਾਏ

Tite Sarab Paarasa Naathaan Bulaaee ॥

All the saints who had come at that place, they were all called by Prasnath

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦਏ ਭਾਂਤਿ ਅਨੇਕ ਭੋਜ ਅਰਘ ਦਾਨੰ

Daee Bhaanti Aneka Bhoja Argha Daanaan ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲਜੀ ਪੇਖ ਦੇਵਿ ਸਥਲੀ ਮੋਨ ਮਾਨੰ ॥੩੫॥

Lajee Pekh Devi Sathalee Mona Maanaan ॥35॥

He served them with various types of food and bestowed charities on them, seeing which the abode of the gods felt shy.35.

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਰੈ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਦ ਬਿਦਿਆ ਬਿਚਾਰੰ

Kari Baittha Ke Beda Bidiaa Bichaaraan ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪ੍ਰਕਾਸੋ ਸਬੈ ਆਪੁ ਆਪੰ ਪ੍ਰਕਾਰੰ

Parkaaso Sabai Aapu Aapaan Parkaaraan ॥

All sitting there held consultations in their own way regarding Vedic learning

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਟਕੰ ਟਕ ਲਾਗੀ ਮੁਖੰ ਮੁਖਿ ਪੇਖਿਓ

Ttakaan Ttaka Laagee Mukhaan Mukhi Pekhiao ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁਨ੍ਯੋ ਕਾਨ ਹੋ ਤੋ ਸੁ ਤੋ ਆਖਿ ਦੇਖਿਓ ॥੩੬॥

Sunaio Kaan Ho To Su To Aakhi Dekhiao ॥36॥

All of them saw pointedly towards one another and whatever they had heard earlier with their ears, on that day they saw it there with their own eyes.36.

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੬/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪ੍ਰਕਾਸੋ ਸਬੈ ਆਪ ਆਪੰ ਪੁਰਾਣੰ

Parkaaso Sabai Aapa Aapaan Puraanaan ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰੜੋ ਦੇਸਿ ਦੇਸਾਣ ਬਿਦਿਆ ਮੁਹਾਣੰ

Rarho Desi Desaan Bidiaa Muhaanaan ॥

All of them opened up their Puranas and began to study their country’s lore

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਰੋ ਭਾਂਤਿ ਭਾਤੰ ਸੁ ਬਿਦਿਆ ਬਿਚਾਰੰ

Karo Bhaanti Bhaataan Su Bidiaa Bichaaraan ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨ੍ਰਿਭੈ ਚਿਤ ਦੈ ਕੈ ਮਹਾ ਤ੍ਰਾਸ ਟਾਰੰ ॥੩੭॥

Nribhai Chita Dai Kai Mahaa Taraasa Ttaaraan ॥37॥

They began to reflect fearlessly on their lore in various ways.37.

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੁਰੇ ਬੰਗਸੀ ਰਾਫਿਜੀ ਰੋਹਿ ਰੂਮੀ

Jure Baangasee Raaphijee Rohi Roomee ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਲੇ ਬਾਲਖੀ ਛਾਡ ਕੈ ਰਾਜ ਭੂਮੀ

Chale Baalakhee Chhaada Kai Raaja Bhoomee ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨ੍ਰਿਭੈ ਭਿੰਭਰੀ ਕਾਸਮੀਰੀ ਕੰਧਾਰੀ

Nribhai Bhiaanbharee Kaasmeeree Kaandhaaree ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਕੈ ਕਾਲਮਾਖੀ ਕਸੇ ਕਾਸਕਾਰੀ ॥੩੮॥

Ki Kai Kaalmaakhee Kase Kaaskaaree ॥38॥

There were gathered there the residents of Bang country, rafzi, Rohelas, Sami, Balakshi, Kashmiri, Kandhari and several Kal-mukhi Snnyasis.38.

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੁਰੇ ਦਛਣੀ ਸਸਤ੍ਰ ਬੇਤਾ ਅਰਯਾਰੇ

Jure Dachhanee Sasatar Betaa Aryaare ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦ੍ਰੁਜੈ ਦ੍ਰਾਵੜੀ ਤਪਤ ਤਈਲੰਗ ਵਾਰੇ

Darujai Daraavarhee Tapata Taeeelaanga Vaare ॥

The southern scholars of Shastras and the Dravidian and Telangi Savants has also gathered there

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਰੰ ਪੂਰਬੀ ਉਤ੍ਰ ਦੇਸੀ ਅਪਾਰੰ

Paraan Poorabee Autar Desee Apaaraan ॥

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਿਲੇ ਦੇਸ ਦੇਸੇਣ ਜੋਧਾ ਜੁਝਾਰੰ ॥੩੯॥

Mile Desa Desena Jodhaa Jujhaaraan ॥39॥

Alongwith them there were gathered warriors of Eastern and Northern countries.39.

ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ - ੩੯/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ